Numbers 26

1Og det skete efter Plagen, at  Herren talede til Mose og til Eleasar, Præsten Arons Søn, og sagde: 2Tager Hovedsum paa hele Israels Børns Menighed, fra tyve Aar gamle og derover, efter deres Fædrenehus, paa alle dem i Israel, som kunne uddrage i Strid. 3Og Mose og Eleasar, Pr æsten, talede med dem paa Moabiternes slette Marker, ved Jordanen over for Jeriko, og sagde: 4Tæller dem fra tyve Aar gamle og derover, ligesom  Herren havde befalet Mose og Israels Børn, dem, som vare uddragne af Ægyptens Land. 5Ruben var Israels førstefødte; Rubens Børn vare: Af Hanok Hanokiternes Slægt; af Pallu, Palluiternes Slægt; 6af Hezron Hezróniternes Slægt; af Karmi Karmiternes Slægt. 7Disse ere Rubeniternes Slægter; og de talte af dem vare tre og fyrretyve Tusinde og syv Hundrede og tredive. 8Men blandt Pallu Børn var Eliab. 9Og Eliabs Børn vare Nemuel og Dathan og Abiram det var den Dathan og Abiram, de udnævnte af Menigheden, de, som trættede mod Mose og mod Aron Koras Selskab, der de trættede mod  Herren. 10Og Jorden oplod sin Mund og opslugte dem og Kora, da det Selskab døde, der Ilden fortærede to Hundrede og halvtredsindstyve Mænd, og de bleve til et Tegn. 11Men Koras Børn døde ikke. 12Simeons Børn efter deres Slægter vare: Af Nemuel Nemueliternes Slægt; af Jamin Jaminiternes Slægt; af Jakin Jakiniternes Slægt; 13af Sera Seraiternes Slægt; af Saul Sauliternes Slægt. 14Disse ere Semeoniternes Slægter, to og tyve Tusinde og to Hundrede 15Gads Børn efter deres Slægter vare: Af Zifon Zifoniternes Slægt; af Haggi Haggiternes Slægt; af Suni Suntiternes Slægt; 16af Osni Osnitiernes Slægt; af Eri Eriternes Slægt; 17af Arod Aroditernes Slægt; af Areli Areliternes Slægt. 18Disse ere Gads Børns Slægter efter de talte af dem fyrretyve Tusinde og fem Hundrede 19Judas Børn vare Er og Onan, Er og Onan døde i Kanaans Land. 20Og Judas øvrige Børn efter deres slægter vare: Af Sela Selaniternes Slægt; af Perez Pereziternes Slægt af Sera Seraiternes Slægt 21Perez Pereziternes Slægt: af Hezron Hezoniternes Slægt; af Hamul Hamuliternes Slægt. 22Disse ere Judas Slægter efter de talte af dem, seks og halvfjerdsindstyve Tusind og fem Hundrede. 23Isaskars Børn efter deres Slægter vare: Af Thola Tholaiternes Slægt; af Fua Funiternes Slægt; 24af Jasub Jasubiternes Slægt; af Simron, Simroniternes Slægt. 25Disse ere Isaskars Slægter efter de talte af dem, fire og tredsindstyve Tusinde og tre Hundrede 26Sebulons Børn efter deres; Slægter vare: Af Sered Serediternes Slægt; af Elon Eloniternes Slægt af Jaleel Jaleeliternes Slægt. 27Disse ere Sebuloniternes Slægter efter de talte af dem, tresindstyve Tusinde og fem Hundrede. 28Josef Børn efter deres Slægter vare Manasse og Efraim. 29Men Manasse Børn vare: Af Makir Makiriternes Slægt; og Makir avlede Gilead; af Gilead Gileaditernes Slægt. 30Disse ere Gileads Børn: Af Jeser Jeseriternes Slægt; af Helek Helekiternes Slægt; 31og af Asriel Asrieliternes Slægt; og af Sekem Sekemiternes Slægt; 32og af Semida Semidaiternes Slægt; og af Hefer Heferiternes Slægt. 33Men Zelafehad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, men Døtre, og Zelafehads Døtres Navne vare: Mahela og Noa, Hogla, Milka og Thirza. 34Disse ere Manasse Slægter; og de talte af dem vare to og halvtredsindstyve Tusinde og syv Hundrede. 35Disse ere Efraims Børn efter deres Slægter: Af Suthela Suthelaiternes Slægt; af Beker Bekeriternes Slægt; af Thaban Thabaniternes Slægt. 36Disse ere Suthelas Børn: Af Eran Eraniternes Slægt. 37Disse ere Efraims Børns Slægter efter de talte af dem, to og tredive Tusinde og fem Hundrede; disse ere Josefs Børn efter deres Slægter. 38Benjamins Børn efter deres Slægter vare: Af Bela Belaiternes Slægt; af Asbel Asbeliternes Slægt; af Ahiram Ahiramiternes Slægt; 39af Sufam Sufamiternes Slægt; af Hufam Hufamiternes Slægt. 40Og Belas Børn vare og Naaman; af Ard Arditernes Slægt; af Naaman Naamiternes Slægt. 41Disse ere Benjamins Børn efter deres Slægter, og de talte af dem vare fem og fyrretyve Tusinde og seks Hundrede. 42Disse vare Dans Børn efter deres Slægter; af Suham Suhamiternes Slægt; disse Dans Slægter efter deres Slægter. 43Alle Suhamiternes Slægter efter de talte af dem vare fire tresindstyve Tusinde og fire Hundrede. 44Asers Børn efter deres Slægter vare: Af Jimna Jimnaiternes Slægt; af Jisui Jisuiternes Slægt; Beria Beriaiternes Slægt; 45af Berias Børn: Af Heher Hebeiternes Slægt; af Malkiel Malkieliternes Slægt. 46Og Asers Datters Navn var Serak. 47Disse ere Asers Børns Slægter efter de talte af dem, tre og halvtredsindstyve Tusinde og fire Hundrede. 48Nafthali Børn efter deres Slægter vare: Af Jazeel Jazeeliternes Slægt; af Guni Guniternes Slægt; 49af Jezer Jezeriternes Slægt; af Sillem Sillemiternes Slægt. 50Disse ere Nafthali slægter efter deres Slægter, og de talte af dem vare fem og fyrretyve Tusinde og fire Hundrede. 51Disse ere de talte af Israels Børn: Seks Hundrede Tusinde og et Tusinde, syv Hundrede og tredive. 52 Herren talede til Mose og sagde: 53Iblandt disse skal Landet deles til Arv efter Navnenes Tal. 54Den, som har mange, hans Arv skal du gøre stor, og den, som har faa, hans Arv skal du gøre liden; hver skal gives hans Arv i Forhold til de talte af ham. 55Dog skal Landet deles ved Lodkastning; de skulle arve efter deres Fædres Stammers Navn. 56Som Loddet falder, skal Arven tilfalde enhver, efter som han har mange eller faa. 57Og disse ere de talte af Leviterne efter deres Slægter: Af Gerson Gersoniternes Slægt; af Kahath Kahathiternes Slægt; af Merari Merariternes Slægt. 58Disse ere Leviternes Slægter: De Libniters Slægt, de Hebroniters Slægt, de Maheliters Slægt, de Musiters Slægt, de Koraiters Slægt; og Kahath avlede Amram. 59Og Amrams Hustrus Navn var Jokebed, Levi Datter, hvilken hendes Moder fødte Levi i Ægypten; og hun fødte Aron og Mose og Maria, deres Søster, for Amram. 60Men for Aron bleve fødte Nadab og Abihu, Eleasar og Ithamar. 61Og Nadab og Abihu døde, der de førte fremmed Ild ind for  Herrens Ansigt. 62Og de talte af dem vare tre og tyve Tusinde, alt Mandkøn fra Maaned gammel og derover; thi de; bleve ikke talte iblandt Israels Børn, thi dem var ikke given Arv iblandt Israels Børn. 63Disse ere de, som bleve talte; af Mose og Eleaser, Præsten, hvilken talte Israels Børn paa Moabiternes slette Marker, ved Jordanen, overfor Jeriko. 64Og iblandt dem var ikke en Mand af dem, sorn vare talte af Mose og Aron, Præsten, der talte Israels Børn i Sinai Ørk. 65Thi  Herren havde sagt til dem: De skulle visseligen dø i Ørken; og der blev ingen tilovers af dem uden Kaleb, Jofunne Søn, og Josva, Nuns Søn.
Copyright information for Dan1871