Numbers 28

Og  Herren talede, til Mose og sagde: Byd Israels Børn, og du skal sige til dem: I skulle tage Vare paa mit Offer, mit Brød, det er mine Ildofre, til en behagelig Lugt for mig at I ofre mig dem paa deres bestemte Tid. Og du skal sige til dem: Dette er det Ildoffer, som I skulle ofre  Herren: To Lam, aargamle, uden Lyde, hver Dag til et ideligt Brændoffer. Det ene Lam skal du lave om Morgenen, og det andet Lam skal du lave imellem de tvende Aftener; og en Tiendepart af en Efa Mel til et Madoffer, blandet med en Fjerdepart af en Hin stødt Olie: Det er et ideligt Brændoffer, som blev indstiftet paa Sinai Bjerg til en behagelig Lugt, et Ildoffer for  Herren. Og som Drikoffer dertil en Fjerdepart af en Hin til det ene Lam; du skal udøse Drikoffer af stærk Drik paa det hellige Sted for  Herren. Og det andet Lam skal du tillave imellem de tvende Aftener; som Madofret om Morgenen Og som Drikofret dertil, saa skal du lave det, det er et Ildoffer, en behagelig Lugt for  Herren. Men om Sabbatsdagen skal du ofre to Lam, aargamle, uden Lyde, Og to Tiendeparter Mel til et Madoffer, blandet med Olie og Drikfoffer dertil. 10 Det er hver Sabbats Brændoffer, foruden det idelige Brændoffer og Drikoffer dertil. 11 Men hver første Dag i eders Maaneder skulle I ofre  Herren som et Brændeoffer to unge Tyre og een Væder, syv Lam, aargamle, uden Lyde, 12 og tre Tiendeparter Mel til Madoffer, blandet med Olie, til hver Tyr, og to Tiendeparter Mel til Madoffer, blandet med Olie, til den ene Væder, 13 og en Tiendepart Mel til et Madoffer, blandet med Olie, til hvert Lam; det er et Brændoffer, en behagelig Lugt, et Ildoffer for  Herren. 14 Og Drikofret til dem skal være en halv Hin til Tyren og en Trediepart af en Hin til Væderen og en Fjerdepart af en Hin Vin til Lammet; dette er Brændofret paa hver Maaned efter Maanederne i Aaret. 15 Og der skal laves een Gedebuk til Syndoffer for  Herren, foruden det idelige Brændofferog Drikoffer dertil 16 Men i den første Maaned, paa den fjortende Dag i Maaneden, er det Paaske for  Herren. 17 Og pa den femtende Dag i den samme Maanede er Højtid; man skal æde usyrede Brød i syv Dage. 18 Pa den første Dag skal der være en hellig Sammenkaldelse, da skulle I ingen Arbejdsgerning gøre. 19 Og, I skulle ofre et Ildoffer, et Brændoffer for  Herren; to unge Tyre og en Væder og syv Lam, aargamle, de skulle være eder uden Lyde; 20 og deres Madoffer, Mel, blandet med Olie; tre Tiendeparter skulle I lave til hver Tyr, og to Tiendeparter til Væderen; 21 og en Tiendepart skal og du lave til hvert Lam af de syv Lam, 22 dertil een Buk til Syndoffer til at gøre Forligelse for eder. 23 Foruden Brændofret om Morgenen, som er det idelige Brændoffer, skulle I tillave disse Ting. 24 Paa denne Maade skulle I lave hver Dag af de syv Dage Brød til et Ildoffer, en behagelig Lugt for  Herren; det skal laves foruden det idelige Brændoffer, og Drikoffer dertil. 25 Og paa syvende Dag skal der være eder en hellig Sammenkaldelse, da skulle I ingen Arbejdsgerning gøre. 26 Og paa Førstegrødens Dag, naar I ofre det nye Madoffer for  Herren paa eders Ugers Højtid, skal der være eder en hellig Sammenkaldelse, I skulle ingen Arbejdsgerning gøre. 27 Og I skulle ofre Bændoffer til en behagelig Lugt for  Herren: To unge, Tyre, een Væder, syv Lam, aargamle; 28 og deres Madoffer, Mel, blandet med Olie tre Tiendeparter til hver Tyr, og to Tiendeparter til den ene Væder 29 en Tiendepart til, hvert Lam af de syv Lam, 30 een Gedebuk til at gøre Forligelse for eder. 31 Det skulle I gøre foruden det idelige Brændoffer og dets Madoffer, de skulle være eder uden Lyde og Drikoffer dertil.
Copyright information for Dan1871