Numbers 32

1Og Rubens Børn og Gads Børn havde meget og saare talrigt Kvæg, og de saa det Land Jaeser og det Land Gilead, og se, det Sted var et bekvemt Sted til Kvæg. 2Og Gads Børn og Rubens Børn kom, og de sagde til Mose og til Eleaser, Præsten, og til Menighedens Fyrster, sigende: 3Atharoth og Dibon og Jaeser og Nimra og Hesbon og Eleale og Sebam og Nebo og Beon, 4det Land, som  Herren har slaaet for Israels Menigheds Ansigt, det er et Land til Kvæg. og dine Tjenere have Kvæg. 5Og de sagde: Dersom vi have fundet Naade for dine Øjne, da lad dette Land gives dine Tjenere til Ejendom, lad os ikke gaa over Jordanen. 6Da sagde Mose til Gads Børn og til Rubens Børn: Skulle eders Brødre drage i Krigen, og I skulle blive her? 7Og hvi afvende I Israels Børns Hjerter fra, at drage over til det Land, som  Herren har givet dem? 8Saa gjorde eders Fæelre, da jeg sendte dem fra Kades Barnea til at bese Landet; 9thi de gik op til Eskols Bæk og besaa Landet, og de afvendte Israels Børns Hjerte, at de ikke vilde gaa ind i Landet, som  Herren havde givet dem. 10Og  Herrens Vrede optændtes den samme Dag, og han svor og sagde: 11Disse Mænd, som ere dragne op af Ægypten, fra tyve Aar gamle og derover, skulle ikke se det Land, som jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob; thi de have ikke efterfulgt mig, 12undtagen Kaleb, Jefunne den Kenisiters Søn, og Josva, Nuns Søn; thi de have efterfulgt  Herren. 13Saa optændtes  Herrens Vrede imod Israel, og han lod dem vanke hid og did i Ørken fyrretyve Aar, indtil hele den Slægt fik Ende, som gjorde det onde for  Herrens Øjne. 14Og se, I ere traadte op i eders Fædres Sted, en Mængde af syndige Mennesker, for at gøre  Herrens Vrede endnu større imod Israel; 15thi dersom I vender eder bort fra ham, da skal har lade det blive endnu længere i Ørken; og dermed bringe I Fordærvelse over hele dette Folk. 16Da gik de frem til ham og: sagde: Vi ville ikkun bygge Faarestier her til vort Kvæg, og Stæder for vore smaa Børn. 17Men vi ville væbne os og ile foran Israels Børns Ansigt, indtil vi have ført dem til deres Sted, og vore smaa Børn skulle blive i de faste Stæder, for Landets Indbyggeres Skyld. 18Vi ville ikke vende tilbage til vore Huse, førend Israels Børn have indtaget hver sin Arv. 19Thi vi ville ikke arve med dem paa hin Side Jordanen og videre frem; men vor Arv skal tilfalde os paa denne Sids Jordanen mod Østen. 20Og Mose sagde til dem: Dersom I ville gøre denne Gerning, dersom I ville væbne eder til Strid for  Herrens Ansigt, 21og hver af eder bevæbnet vil drage over Jordanen for  Herrens Ansigt, indtil han har fordrevet sine Fjender fra sit Ansigt, 22og Landet bliver undertvunget for  Herrens Ansigt: Saa maa I derefter vende tilbage, og I skulle være uden Skyld for  Herren og for Israel, og I skulle have dette Land til Ejendom for  Herrens Ansigt. 23Men dersom I ikke ville gøre saaledes, se, da have I syndet imod  Herren; og vider, at eders Synd skal finde eder. 24Saa bygger eder Stæder for eders smaa Børn og Stier for eders smaa Kvæg, og gører efter det, som er udgaaet i af eders Mund. 25Og Gads Børn og Rubens Børn sagde til Mose, sigende: Dine Tjenere skulle gøre, saaledes, som min Herre har befalet. 26Vore smaa Børn, vore Hustruer, vort Fæ og alt vort Kvæg, de skulls blive der, i Gileads Stæder; 27men dine Tjenere ville drage over, hver bevæbnet til Strid for  Herrens Ansigt, i Krigen, som min Herre siger. 28Da gav Mose Befaling angaaende dem til Eleaser, Præsten, og Josva, Nuns Søn, og de Øverste for Fædrenehusene blandt Israels Børns Stammer. 29Og Mose sagde til dem: Dersom Gads Børn og Rubens Børn drage rned eder over Jodanen, hver bevæbnet til Krigen, for  Herrens Ansigt, og Landet er undertvunget for eders Ansigt, da skulle I give dem det Land Gilead til Ejendom. 30Men dersorn de ikke drage bevæbnede over med eder, da skulle de tage Arv midt iblandt eder i Kanaans Land. 31Og Gads Børn og Rubens Børn svarede og sagde: Som  Herren har talet til dine Tjenere, saaledes ville vi gøre. 32Vi ville drage bevæbnede for  Herrens Ansigt over i Kanaans Land, og vor Arvs Ejendom skulle vi have paa denne Side Jordanen 33Saa gav Mose dem. nemlig Gads Børn og Rubens Børn og Halvdelen af Manasse, Josefs Søns, Stamme, Sihons, den amoritiske Konges, Rige og Ogs, Kongen af Basans, Rige, Landet med dets Stæder inden deres Grænser, Landets Stæder trindt omkring. 34Saa byggede Gads Børn Dibón og Ataroth og Aroer 35og Ataroth Sofann og Jaeser og Jogbea 36og Beth-Nimra og Beth-Haran, faste St æder og Faarestier. 37Og Rubens Børn byggede Hesbon og Eleale og Kirjathajim 38og Nebo og Baal-Meon, som de forandrede Navnene paa, og Sibma; og de gave Stæderne, som de byggede, Navne, hver sit Navn. 39Og Makirs, Manasse Søns, Børn gik ind i Gilead og indtoge det; og de fordreve Amoriterne, som vare derudi. 40Da gav Mose Makir, Manasse Søn, Gilead, og han boede derudi. 41Men Jair, Manasse Søn, gik hen og indtog deres Smaabyer og kaldte dem Havoth-Jai 42Og Noba gik hen og indtog Kenat og dens tilliggende Byer og kaldte den Noba efter sit Navn.
Copyright information for Dan1871