Proverbs 29

1Den Mand, som forhærder sin Nakke, vil tidt blive straffet; hastelig skal han sønderknuses, og der skal ingen Lægedom være. 2Naar der bliver mange retfærdige, skal Folket glædes; men naar en ugudelig hersker, skal Folket sukke. 3En Mand, som elsker Visdom, glæder sin Fader; men hvo, som omgaas med Skøger, vil øde sit Gods. 4En Konge befæster Landet ved Ret; men en Mand. som tager Gaver, nedbryder det. 5En Mand, som smigrer for sin Næste, udbreder et Garn for hans Fødder. 6Den onde Mands Overtrædelse er ham en Snare; men den retfærdige kan fryde og glæde sig. 7En retfærdig kender de ringes Sag; den ugudelige forstaar sig ikke paa Kundskab. 8Mænd, som ere Spottere, ophidse en Stad; men de vise stille Vreden. 9Naar en viis Mand gaar i Rette med en taabelig Mand, bliver denne vred og ler, og der bliver ingen Ro. 10Blodgerrige Mænd hade den retsindige; men de oprigtige drage Omhu for hans Liv. 11En Daare udlader al sin Hidsighed, men en viis skal omsider stille den. 12Naar en Hersker agter paa Løgnens Ord, blive alle hans Tjenere ugudelige. 13En fattig og en Undertrykker mødes;  Herren giver begges Øjne Lys. 14En Konge, som dømmer de ringe efter Sandhed, hans Trone skal stadfæstes evindelig. 15Ris og Revselse give Visdom; men en Dreng, som overlades til sig selv, beskæmmer sin Moder. 16Naar der bliver mange ugudelige, bliver der megen Overtrædelse; men de retfærdige skulle se paa deres Fald. 17Tugt din Søn, saa skal han skaffe dig Ro og bringe din Sjæl Glæder. 18Naar der ikke er profetiske Syner, bliver et Folk tøjlesløst; men den, som bevarer Loven, han er lyksalib. 19Med Ord tugtes ikke en Træl; thi han mærker det nok og svarer ikke. 20Ser du, at en Mand er hastig i sine Ord, da er der mere Forhaabning om en Daare end om ham. 21Forkæler en sin Træl fra hans Ungdom af, da vil han til sidst være en Søn. 22En vredagtig Mand opvækker rrætte, og en hidsig Mand begaar megen Overtrædelse. 23Menneskets Hovmod nedtrykker ham; men den ydmyge vinder Ære. 24Hvo som deler med en Tyv, hader sin Sjæl; han hører Besværgelsen og giver det ikke til Kende. 25At forfærdes for et Menneske fører i Snare; inden den, som forlader sig paa  Herren, bliver beskærmet. 26Mange søge en Herskers Ansigt; men fra  Herren er en Mands Ret. 27En uretfærdig Mand er de retfærdige en Vederstyggelighed; og den, hvis Vej er ligefrem, er den ugudelige en Vederststyggelighed.
Copyright information for Dan1871