Psalms 33

1Synger med Fr6yd, i retfærdige, I  Herren! Lovsang sømmer sig for de oprigtige. 2Takker  Herren med Harpe; og leger for ham paa Psalte med ti Strenge. 3Synger ham en ny sang, leger lifligt paa Strengeleg med Frydeklang. 4Thi  Herrens Ord er ret, og al hans Gerning er trotast. 5Han elsker Retfærdighed og Dom; Jorden er fuld af  Herrens Miskundhed. 6Himlene ere gjorte ved  Herrens Ord og al deres Hær ved hans Munds Aande. 7Han holder Vandet sammen i Havet som en Dynge; han lægger de dybe Vande i Forraadskamre. 8Al Jorden frygte  Herren! alle Verdens Indbyggere bæve for ham! 9Thi han talte, og det skete; han bød, saa stod det der. 10 Herren gjorde Hedningernes Raad til intet, han forstyrrede Folkenes Tanker. 11 Herrens Raad bestaar evindelig, hans Hjertes ranker fra Slægt til Slægt. 12Saligt er det Folk, hvis Gud  Herren er, det Folk, som han udvalgte sig til Arv. 13 Herren skuede ud fra Himmelen, han saa alle Menneskens Børn. 14Han saa ned fra sit Højsæde til alle Jordens Indbyggere. 15Han er den, som danner deres Hjerter til Hobe, som agter paa alle deres Gerninger. 16En Konge frelses ikke ved stor Magt, en vældig fries ikke ved stor Kraft. 17Hesten slaar fejl til Frelse og kan ikke redde ved sin store Styrke. 18Se,  Herrens Øje er til dem, som ham frygte, som haabe paa hans Miskundhed, 19for at fri deres Sjæl fra. Død og holde dem i Live i Hungersnøden. 20Vor Sjæl bier efter  Herren, han er vor Hjælp og vort Skjold. 21Thi i ham glædes vort Hjerte; thi vi forlade os paa hans hellige Navn. 22 Herre! din Miskundhed være over os, ligesom vi haabe paa dig!
Copyright information for Dan1871