Psalms 33

Synger med Fr6yd, i retfærdige, I  Herren! Lovsang sømmer sig for de oprigtige. Takker  Herren med Harpe; og leger for ham paa Psalte med ti Strenge. Synger ham en ny sang, leger lifligt paa Strengeleg med Frydeklang. Thi  Herrens Ord er ret, og al hans Gerning er trotast. Han elsker Retfærdighed og Dom; Jorden er fuld af  Herrens Miskundhed. Himlene ere gjorte ved  Herrens Ord og al deres Hær ved hans Munds Aande. Han holder Vandet sammen i Havet som en Dynge; han lægger de dybe Vande i Forraadskamre. Al Jorden frygte  Herren! alle Verdens Indbyggere bæve for ham! Thi han talte, og det skete; han bød, saa stod det der. 10  Herren gjorde Hedningernes Raad til intet, han forstyrrede Folkenes Tanker. 11  Herrens Raad bestaar evindelig, hans Hjertes ranker fra Slægt til Slægt. 12 Saligt er det Folk, hvis Gud  Herren er, det Folk, som han udvalgte sig til Arv. 13  Herren skuede ud fra Himmelen, han saa alle Menneskens Børn. 14 Han saa ned fra sit Højsæde til alle Jordens Indbyggere. 15 Han er den, som danner deres Hjerter til Hobe, som agter paa alle deres Gerninger. 16 En Konge frelses ikke ved stor Magt, en vældig fries ikke ved stor Kraft. 17 Hesten slaar fejl til Frelse og kan ikke redde ved sin store Styrke. 18 Se,  Herrens Øje er til dem, som ham frygte, som haabe paa hans Miskundhed, 19 for at fri deres Sjæl fra. Død og holde dem i Live i Hungersnøden. 20 Vor Sjæl bier efter  Herren, han er vor Hjælp og vort Skjold. 21 Thi i ham glædes vort Hjerte; thi vi forlade os paa hans hellige Navn. 22  Herre! din Miskundhed være over os, ligesom vi haabe paa dig!
Copyright information for Dan1871