Romans 16

1Jeg, befaler Eder Phoebe, vor Søster, Tjenerinde ved Menigheden i Kenchrea, 2at I antage hende i Herre, som det sømmer de Hellige, og gjøre hende Bistand i hvadsomhelst hun maatte have Eder behov; thi hun har og gjort Mange Bistand, ja ogsaa mig selv. 3Hilser Priscilla og Aqualias, mine Medarbeidere i Christus Jesus, 4hvilke for mit Liv have vovet deres eget, hvem ikke jeg alene takker, men og alle Hedningernes Menigheder; 5og hilser Menigheden i deres Huus! Hilser Epænetus, den Elskelige, Achaias Førstegrøde i Christus. 6Hilser Maria, som har arbeidet meget for os. 7Hilser Andronicus og Junias, mine Frænder og mine Medfangne, som ere mærkelige iblandt Apostlerne og have, for jeg, været i Christus. 8Hilser Amplias, min Elskelige i Herren. 9Hilser Urbanus, vor Medarbeider i Christus, og Stachys, min Elskelige. 10Hilser Apelles, den Prøvede i Christus. Hilser dem som, ere af Aristobulus' Huus. 11Hilser Herodian min Frænde. Hilser dem af Narcissus' Huus, som ere i Herren. 12Hilser Tryphena og Tryphosa, som have arbeidet i Herren. Hilser Persis, den Elskelige, som har arbeidet meget i Herren. 13Hilser Rufus, den Udvalgte i Herren og hans og min Moder. 14Hilser Afyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes og Brødrene hos dem. 15Hilser Philologus og Julias, Nereus og hans Søster, og Olympa, og alle de Hellige hos dem. 16Hilser hverandre med et helligt Kys. Christi Menigheder hilse Eder. 17End formaner jeg Eder, Brødre! at I give Agt paa dem, som volde Splid og Forargelser, tvertimod den Lærdom, som I have lært, og viger af fra dem. 18Thi Saadanne tjene ikke vor Herre Jesus Christus, men deres egen Bug, og ved føde Ord og smigrende Taler forføre de de Eenfoldiges Hjerter. 19Eders Lydighed er bleven Alle bekjendt; derfor glæder jeg mig over Eder. Men jeg vil, at I skulle være vise til det Gode og eenfoldige til det Onde. 20Men Fredens Gud skal snart knuse Satanas under Eders Fødder. Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder! Amen. 21Timotheus, min Medarbeider, og Lucius og Jafon og Sofipater, mine Frænder, hilse Eder. 22Jeg, Tertius, som har skrevet dette Brev, hilser Eder i Herren. 23Cajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser Eder. Craftus, Stadens Rentemester, hilser Eder, og Broderen Qvartus. 24Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder alle! Amen. 25Men ham, som er mægtig til at styrke Eder efter mit Evangelium og Jesu Christi Prædiken, efter Aabenbaringen af den Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider, 26men nu er aabenbaret, og ifølge de prophetiske Skrifter, efter den evige Guds Befaling, er kundgjort for alle Hedninger til Troens Lydighed: 27ham, den ene vise Gud, være Ære ved Jesus Christus i al Evighed! Amen
Copyright information for Dan1871