Romans 6

1Hvad skulle vi da sige? skulle vi blive ved i Synden, at Naaden maa blive des overflødigere? 2Det være langt fra! Vi, som ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den? 3Vide I ikke, at vi saa mange, som ere døbte til Christus Jesus, ere døbte til hans Død? 4Vi ere altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, paa det, at, ligesom Christus er opreist fra de Døde ved Faderens Herlighed, saa skulle og vi vandre i et nyt Levnet. 5Thi dersom vi ere blevne forenede med ham ved Lighed med hans Død, da skulle vi og være det i Lighed med hans Opstandelse; 6efterdi vi vide dette, at vort gamle Menneske er korsfæstet med ham, paa det Syndens Legeme skal blive Intet, saa at vi ikke fremdeles skulle tjene Synden. 7Thi hvo som er død, er frigjort fra Synden. 8Men dersom vi ere døde med Christus, da troe vi, at vi og skulle leve med ham, 9efterdi vi vide, at Christus, som er opreist fra de Døde, døer ikke mere; Døden hersker ikke mere over ham. 10Thi det, han døde, døde han een Gang for Synden; men det, han lever, det lever han for Gud. 11Saaledes anseer ogsaa I Eder selv som døde for Synden, men som levende for Gud i Christus Jesus, vor Herre. 12Derfor herske Synden ikke Eders dødelige Legeme, saa I lyde den i dets Begjeringer. 13Fremstiller ei heller Eders Lemmer for Synden til Uretfærdigheds Redskab; men fremstiller Eder selv for Gud til retfærdigheds Redskab. 14Thi Syndens kal ikke herske over Eder; I ere jo ikke under Loven, men under Naaden. 15Hvad da? skulle vi synde, efterdi vi ere ikke under Loven, men under Naaden? Det være langt fra! 16Vide I ikke, at hvem I fremstille Eder som Tjenere til Lydighed, dens Tjenere ere I, hvem I lyde enten Syndens til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed? 17Men Gud være Tak, at I have været Syndens Tjenere, men ere nu af Hjertet blevne den Lærdoms Form lydige, hvilken I have annammet, 18og frigjorte fra Synden ere I blevne Retfærdighedens Tjenere. 19Jeg taler efter menneskelig Viis formedelst Eders Kjøds Skrøbelighed. Thi ligesom I have fremstillet Eders Lemmer som Ureenheds og Uretfærdigheds Tjenere til Uretfærdighed, saafremstiller nu Eders Lemmer som Retfærdigheds Tjenere til Helliggjørelse. 20Thi da I vare syndens Tjenere, vare I frie fra Retfærdigheden. 21Hvad havde I da for Frugt af de Ting, ved hvilke I nu skamme Eder? thi Enden derpaa er Døden. 22Men nu I ere frigjorte fra Synden og blevne Guds tjenere, havde I Frugt deraf for Eder til Helliggjørelse, og Enden er et evigt Liv. 23Thi Syndens Sold er Døden, men Guds Naadegave er evigt Liv i Christus Jesus, vor Herre.
Copyright information for Dan1871