Zechariah 1

1I den ottende Maaned, i Darius's andet Aar, kom  Herrens Ord til Profeten Sakarias, en Søn af Berekias, en Sønnesøn af Iddo, saaledes: 2 Herren har været højlig fortørnet paa eders Fædre. 3Og du skal sige til dem: Saa siger den  Herre Zebaoth: Vender om til mig, siger den  Herre Zebaoth, saa vil jeg vende om til eder, siger den  Herre Zebaoth. 4Værer ikke som eders Fædre, til hvilke de forrige Profeter raabte og sagde: Saa siger den  Herre Zebaoth: Vender dob om fra eders onde Veje og eders onde Idrætter; men de hørte ikke og gave ikke Agt paa mig, siger  Herren. 5Eders Fædre, hvor ere de? og Profeterne, mon de leve til evig Tid? 6Dog, mine Ord og mine Bestemmelser, som jeg meddelte mine Tjenere, Profeterne, have de ikke rammet eders Fædre, saa de vendte om og sagde: Ligesom den  Herre Zebaoth havde tænkt at gøre imod os efter vore Veje og efter vore Idrætter, saaledes har han gjort imod os. 7Paa den fire og tyvende Dag i den ellevte Maaned, det er Maaneden Sebat, i Darius's andet Aar kom  Herrens Ord til Profeten Sakarias, Berekias's Søn, Iddos Sønnesøn, saaledes: 8Jeg saa om Natten, og se, en Mand, der red paa en rød Hest, og han holdt stille imellem Myrtetræerne, som vare i Dalen, og bag ham var der røde, graa og hvide Heste. 9Og jeg sagde: Hvad betyde disse min Herre? Og Engelen, som talte med mig, sagde til mig: Jeg vil lade dig se, hvad disse betyde. 10Og den Mand, som holdt stille imellem Myrtetræerne, svarede og sagde: Det er dem, som  Herren har sendt til at vandre Jorden rundt. 11Og de svarede  Herrens Engel, som stod imellem Myrtetræerne, og sagde: Vi have vandret Jorden rundt, og se, hele Jorden nyder Ro og Hvile. 12Da svarede  Herrens Engel og sagde:  Herre Zebaoth! hvor længe varer det, inden du vil forbarme dig over Jerusalem og over Judas St eder, paa hvilke du har været vred nu i halvfjerdsindstyve Aar? 13Og  Herren svarede Engelen, som talte med mig, med gode Ord, med trøstende Ord. 14Og Engelen, som talte med mig, sagde til mig: Raab og sig: Saa siger den  Herre Zebaoth: Jeg har været nidkær for Jerusalem og for Zion med en stor Nidkærhed. 15Men med en stor Fortørnelse er jeg fortørnet paa Hedningerne, som ere saa trygge; thi da jeg en liden Stund havde været fortørnet, saa hjalp de til Ulykken. 16Derfor, saa siger  Herren, har jeg atter vendt mig til Jerusalem med Barmhjertighed, mit Hus skal bygges derudi, siger den  Herre Zebaoth, og Maalesnoren skal udstrækkes over Jerusalem. 17Raab fremdeles, og sig: Saa siger den  Herre Zebaoth: Mine Stæder skulle endnu strømme over af gode Ting, og  Herren skal endnu trøste Zion og endnu udvælge Jerusalem.
Copyright information for Dan1871