Zechariah 7

Og det skete i Kong Darius's fjerde Aar, at  Herrens Ord kom til Sakarias paa den fjerde Dag i den niende Maaned, det er i Kislev. Og Bethel sendte Sarezer og Regem-Melek og hans Mænd for at bede ydmygelig for  Herrens Ansigt, idet de skulde sige til Præsterne som vare ved den  Herre Zebaoths Hus, og til Profeterne saaledes: Mon jeg skal græde i den femte Maaned under Afholdenhed, som jeg har gjort nu saa mange Aar? Da kom den  Herre Zebaoths Ord til mig saalunde: Sig til alt Folket i Landet og til Præsterne: Naar I have fastet og sørget i den femte og i den syvende Maaned, og dette nu i halvfjeldsindstyve Aar, mon I da virkelig have fastet for mig? Og naar I æde, og naar I drikke, er det da ikke eder, som æde, og eder, som drikke Mindes I ikke de Ord, som  Herren forkyndte ved de første Profeter, der Jerusalem var beboet og var rolig, og dens Stæder trindt omkring den Sydlandet og Lavlandet vare beboede? Og  Herrens Ord kom til Sakarias saaledes: Saa siger den  Herre Zebaoth: Dømmer Sandheds Dom, og gører Miskundhed og Barmhjertighed, hver imod sin Broder, 10 og undertrykker ikke Enken eller den faderløse, den fremmede eller den elendige; og optænker ikke ondt imod en Broder i eders Hjerte 11 Men de vægrede sig ved at give Agt derpaa og vendte modvilligt Ryg, og de gjorde deres Øren tunghørende for ikke at høre. 12 Og de gjorde deres Hjerte som Demarit for ikke at høre Loven og Ordene, hvilke den  Herre Zebaoth sendte ved sin Aand igennem de første Profeter, og der kom en stor Vrede fra den  Herre Zebaoth: 13 Og det skete, ligesom han raabte, og de hørte ikke: Saaledes skulle de raabe, og jeg vil ikke høre, sagde den  Herre Zebaoth; 14 men jeg vil bortdrive dem som ved en Storm iblandt alle de Hedningefolk, som de ikke, have kendt, og Landet skal være Ødelagt efter dem, saa at ingen gaar igennem det frem eller tilbage. Og de gjorde det herlige Land til en Ørk.
Copyright information for Dan1871