1 Chronicles 24

46) hun broederen,

Dat is, hunner bloedverwanten.

1) voor het aangezicht

Dat is, in de tegenwoordigheid huns vaders; of bij het leven huns vaders. Zie Gen. 11:28.

Ge 11.28
2) Zadok

Vergelijk hiermede onder, 1 Kron. 24:6,31, waar gezegd wordt dat zij opgeschreven en dat de loten geworpen zijn voor het aangezicht van David, en Zadok, en Ahimelech, enz.

1Ch 24.6,31

2) Abimelech

Vergelijk hiermede onder, 1 Kron. 24:6,31, waar gezegd wordt dat zij opgeschreven en dat de loten geworpen zijn voor het aangezicht van David, en Zadok, en Ahimelech, enz.

1Ch 24.6,31

3) naar hun ambt

Of, naar hun opzicht, of orde.

4) van de kinderen van Eleazar

Dat is, der nakomelingen. En zo in het volgende.

5) meer gevonden

Te weten, nog eens zoveel, gelijk straks volgt.

6) zij hen afdeelden;

Te weten, die genoemd zijn 1 Kron. 24:3.

1Ch 24.3
6) zij deelden

Te weten, die genoemd zijn 1 Kron. 24:3.

1Ch 24.3

7) loten

Dat is, wat de orden of het onderscheid onder hen aanging, dat bevallen zij Gode, die het lot regeert.

8) de oversten Gods

Dat is, die van God gesteld waren over allen, die in het heiligdom dienden.

9) kinderen van Eleazar

Dat is nakomelingen.

10) werd genomen

Te weten, door het lot.

11) en van gelijken

Hebreeuws, en genomen, genomen voor Ithamar. Hetwelk sommigen alzo verstaan, dat door Ithamar, dubbel genomen is; anderen, dat hetgeen tevoren voor hem genomen was, voor hem nu genomen bleef.

12) ging uit voor Jojarib,

Men trok het lot uit emmers, of uit enig ander vat.

13) Hakkoz,

Of, Koz.

14) Abia,

Van deze Abia-dagordening of beurt en van diens nakomelingen was Zacharias, de vader van Johannes den Doper, Luk. 1:5.

Lu 1.5
15) Happizzes,

Anders, Pitses.

16) te gaan

Te weten, op den sabbat, en zij bleven daar de gehele week door, tot aan den anderen sabbat, en dat ging alzo met beurten onder hen om. Zie 2 Kon. 11:5, en 1 Kron. 9:25.

2Ki 11.5 1Ch 9.25

17) door de hand

Dat is, zoals hetzelfde recht door A„ron was onderhouden, volgens de ordinantie Gods, gelijk volgt. Anders, onder de hand A„rons, dat is, onder het beleid A„rons. Verstaande van een van de nakomelingen A„rons, die het ambt des hogepriesters bediende, en A„ron daarin gevolgd was.

18) hem de HEERE,

Te weten, A„ron.

19) Van de overige

Boven, 1 Kron. 23: zijn de Gersonieten beschreven; nu worden hier beschreven de Kahathieten en Merarieten, die de twee andere geslachten der Levieten waren.

20) Subael,

Hij wordt 1 Kron. 23:16 Sebuel genoemd; hij is geweest Mozes' zoonszoon, en alzo van de nakomelingen van Amram.

1Ch 23.16
21) En van de kinderen

1 Kron. 24:23 wordt hier alzo aangevuld uit 1 Kron. 23:19, en 1 Kron. 26:31.

1Ch 24.23 23.19 26.31
22) kinderen van Merari

Van hier voort stelt hij de overige zonen der Levieten van het huis Merari.

23) De kinderen van Jaazia

Anders, en de zoon van Ja„zia zijns [te weten van Merari] zoons.

24) En zij wierpen

De zin dezer woorden is, dat er zoveel hopen en beurten dezer Levieten waren, als er beurten der priesters waren, opdat elke beurt der priesters hun eigen hoop of beurt der Levieten had, om hen te dienen in het uitvoeren huns priesterambts. En alzo er vier en twintig beurten der priesters waren, alzo zijn er ook vier en twintig beurten dezer Levieten geweest waarvan de meesten hier, en de rest in 1 Kron. 24:8,9,10 verhaald worden.

1Ch 24.8,9,10

25) nevens hun broederen,

Of, tegenover, gelijkvormig.

26) het hoofd der vaderen

Dat is, de kleinste broeder even zowel als de oversten onder de vaderen. Anders, Aboth het hoofd, houdende hetzelve voor een eigennaam.

Copyright information for DutKant