1 Chronicles 3

1) Jizreelietische;

Jizre‰l was een stad in den stam van Juda; Joz. 15:56.

Jos 15.56

2) Daniel,

Hij wordt Chiliab genoemd 2 Sam. 3:3.

2Sa 3.3

3) Karmelietische;

Dat is, die geboortig waren van Karmel, een stad in Juda gelegen, Joz. 15:55, en 1 Sam. 27:3.

Jos 15.55 1Sa 27.3
4) huisvrouw Egla.

Het woord huisvrouw, of het wel alleen hier staat, zo past het nochtans ook op de vrouwen in de naast voorgaande verzen genoemd.

5) Simea,

Anders, Schammua genoemd, 2 Sam. 5:14.

2Sa 5.14

6) Bath-sua,

Deze wordt ook Bathseba genoemd, een dochter van Eliham, 2 Sam. 11:3.

2Sa 11.3

7) Ammiel;

Anders, van Eliham; 2 Sam. 11:3.

2Sa 11.3
8) Elisama,

Anders, Elisua; 2 Sam. 5:15.

2Sa 5.15
9) Eljada,

Hij wordt Be‰liada genoemd, 1 Kron. 14:7.

1Ch 14.7
10) Thamar

Dit was de zuster van Absalom; 2 Sam. 13:1.

2Sa 13.1
11) Salomo's zoon

Hier worden voortaan de koningen van Juda gesteld, die van Salomo gekomen zijn, tot op Jechonia.

12) Ahazia;

Hebreeuws, Achazjahu.

13) Amazia;

Hebreeuws, Amatsiahu.

14) Azaria;

Anders, Uzzija; 2 Kon. 15:30,34.

2Ki 15.30,34
15) Hizkia;

Hebreeuws, Chizkiahu.

16) Josia.

Hebreeuws, Josijahu.

17) Johanan,

Hij wordt Joahaz genoemd, 2 Kon. 23:30; ook Salium, Jer. 22:11.

2Ki 23.30 Jer 22.11

18) Jojakim,

Hij wordt ook Eljakim genoemd, 2 Kon. 23:34.

2Ki 23.34

19) Zedekia,

Hebreeuws, Tsidkijahu. Hij wordt Mathania genoemd, 2 Kon. 24:17.

2Ki 24.17
20) Jechonia

Hij wordt ook Jojachin genoemd, 2 Kon. 24:6, en door kleinachting Chonia; Jer. 22:24,28.

2Ki 24.6 Jer 22.24,28

21) Zedekia

Deze zou, naar sommiger gevoelen, dezelfde Zedekia zijn, die in 1 Kron. 3:15 genoemd is de zoon van Josia en oom van Jechonia, 2 Kon. 24:17; maar hier genoemd een zoon van Jechonia, omdat hij hem in het koninkrijk gevolgd is, gelijk de kinderen hun vader in de erfgoederen volgen. Alzo zou ook Sealthi‰l een zoon van Jechonia genoemd worden, omdat hij hem in de vorstelijke regering als naaste erfgenaam, gevolgd is. En Jechonia zou te Babel zonder kinderen gestorven zijn, uit Jer. 22:30; en Sealthi‰l eigenlijk een zoon geweest zijn van Neri, van de nakomelingen van Nathan, den zoon van David, den broeder van Salomo, Luk. 3:27,31. Anderen zeggen dat deze Zedekia 1 Kron. 3:16 een ander is dan 1 Kron. 3:15 staat. Ten eerste, omdat in geen geslachtsregister aan een zoon twee vaders uitdrukkelijk worden toegeschreven; ten tweede, omdat de oom niet kan wezen de zoon van zijn neef, en dat [naar hun gevoelen] nog geen exempel in enig geslachtsregister is bevonden, waar het woord zoon [hoewel het anders verscheidenlijk gebruikt wordt] een navolger in de regering zou betekenen. Want Sealthi‰l, 1 Kron. 3:17, de zoon van Jechonia eigenlijk genoemd wordt, omdat hij van hem gegenereerd is, Matth. 1:12, en verscheiden is van een anderen Sealthi‰l, Luk. 3, die gegenereerd is van Neri, Luk. 3:27, zodat dezelfde namen geen zeker teken zijn van dezelfde personen, gelijk te zien is Luk. 3:24, vergelijk met Luk. 3:29, en 1 Kron. 6:7,9, vergelijk met 1 Kron. 3:11,12. Gelijk ook Jer. 22: aan Jechonia zaad wordt toegeschreven, Jer. 22:28,30, waartegen het Hebreeuwse woord Ariri [aldaar gebruikt] niet strijdt, hetwelk betekent ontbloot, somwijlen ten aanzien van kinderen, somwijlen ten aanzien van land en goed, dat is, uitgeworpen, hetwelk met Jer. 22:28 overeenkomt. Van deze beide gevoelens zal de verstandige lezer mogen oordelen.

1Ch 3.15 2Ki 24.17 Jer 22.30 Lu 3.27,31 1Ch 3.16,15,17 Mt 1.12 Lu 3.27,24,29 1Ch 6.7,9 3.11,12 Jer 22.28,30,28
22) Assir;

Anders, des gevangenen; hij is gevankelijk naar Babylon gevoerd; 2 Kon. 24:15.

2Ki 24.15
23) Dezes [zonen]

Te weten, Sealthi‰ls.

24) vijf.

Hij wil niet zeggen dat deze vijf zijn geweest Zerubbabels zonen, zij zijn Mesullams zonen geweest, en Zerubbabel is hun bestevader geweest.

25) zes.

Onder deze zes moet Semaja zelf mede gerekend worden; Semaja was, eigenlijk te spreken, de zoon van Sechanja, de anderen waren zijn neven.

26) Hodajeva,

Hebreeuws, Hodojevahu. Behalve de bovenverhaalde eigennamen, die bij de Hebre‰n in hu uitgaan, zijn er nog vele in de Bijbelse histori‰n, welke altemaal aan te tekenen, te lang en den lezer verdrietig vallen zou.

Copyright information for DutKant