Ezra 9

1) volken dezer landen,

Die in de heidense gruwelen der afgoderij bleven steken, aan welken God, Deut. 7:2,3, enz. en elders, zijn volk uitdrukkelijk verboden had te huwelijken.

De 7.2,3
2) heilig zaad

Dat is, heilig geslacht, dat Isra‰l was vanwege het verbond, dat God met Abraham en zijn zaad gemaakt had. Vergelijk Gen. 6:2; 1 Cor. 7:14.

Ge 6.2 1Co 7.14

3) overheden

Of, regenten, magistraten, voorstanders.

4) eerste geweest

Hebbende alzo anderen een kwaad exempel gegeven.

5) scheurde ik

Zie Gen. 37:29.

Ge 37.29

6) trok

Niet uit vertwijfeling of superstitie [verboden Lev. 19:27] maar uit overgrote droefenis en onststeldheid over dezen gruwel.

Le 19.27

7) verbaasd

Of, eenzaam.

8) die voor de woorden

Dat is, die den Heere en zijn woord van harte vreesden; vergelijk Jes. 66:2,5.

Isa 66.2,5

9) weggevoerden;

Hebreeuws, der wegvoering; als boven, en elders dikwijls.

10) avondoffer.

Zie Exod. 29:39,41; Num. 28:4.

Ex 29.39,41 Nu 28.4
11) tot aan den hemel.

Vergelijk 2 Kron. 28:9.

2Ch 28.9
12) ontkoming

Dat is, enigen die ontkomen zijn, alzo Ezra 9:13,14,15.

Ezr 9.13,14,15

13) nagel

Dat is, enige vastigheid van onzen staat. Vergelijk Jes. 22:23.

Isa 22.23

14) heilige plaats,

Hebreeuws, in de plaats zijner heiligheid.

15) ogen te verlichten,

Dat is, om ons te verkwikken. Vergelijk 1 Sam. 14:27,29.

1Sa 14.27,29

16) levens

Dat is, herstelling, verkwikking, dat wij [om zo te zeggen] onzen adem wat mogen halen, een weinig oponthoud.

17) geneigd

Gelijk boven, Ezra 7:28.

Ezr 7.28

18) woestigheden

Om het vervallen huis Gods en den godsdienst te herstellen.

19) omtuining

Of, muur, als om de wijngaarden van losse stenen pleegt opgehoopt te worden; hij wil zeggen: dat God hen enigszins begonnen had te verzekeren tegen de omliggende vijanden.

20) dienst Uwer knechten,

Hebreeuws, hand.

21) vuil land,

Hebreeuws, een land der afzondering; een gelijkenis van een vrouw, of iemand anders, die om enige onreinheid van der mensen gezelschap wordt afgezonderd; zie Lev. 12:2; Num. 19:9, enz.

Le 12.2 Nu 19.9

22) van het ene einde

Hebreeuws, van mond tot mond; dat is, overal, van het ene einde tot het andere, of alzo, dat de ene onreinheid op de andere geduriglijk gevolgd is. Vergelijk 2 Kon. 10:21, en 2 Kon. 21:16.

2Ki 10.21 21.16
23) vrede

Dat is, hun welstand; zie Deut. 23:6.

De 23.6

24) best

Hebreeuws, goed.

25) eeuwigheid.

Zie Gen. 17:1.

Ge 17.1
26) te onder

Gelijk Gij ons hadt gedreigd Deut. 28:43. Anders, Gij hebt [U, of uw toorn, uw roede] teruggehouden beneden onze ongerechtigheid; dat is, Gij hebt ons minder gestraft dan wij wel verdiend hadden met onze zonden.

De 28.43
27) rechtvaardig;

Die zijn verbondsbeloften houdt, om des Messias' wil, die uw rechtvaardigheid voor des volks zonden zal voldoen, blijkende zulks daaruit, dat wij ontkomen zijn, hoewel beladen met een grote schuld, ten aanzien van welke wij voor U niet zouden kunnen bestaan, zo Gij met ons naar onze verdienste wildet handelen. VergelijK Neh. 9:8, enz.

Ne 9.8

28) om zulks.

Anders, met zulks.

Copyright information for DutKant