Genesis 9

1) zegende

God vernieuwt den zegen, dien Hij boven Gen. 1:28, over den mens had uitgesproken, om te tonen dat de onderhouding en vermenigvuldiging des menselijken geslachts, mitsgaders alle heerschappij en macht, die de mens na den val over de onvernuftige dieren behouden had, zowel na als voor den zondvloed, van zijn zegen afhing.

Ge 1.28
2) roert,

Of, kruipt en zich beweegt, als een onredelijk dier.

3) Al wat zich roert,

Dat is, allerlei eetbaar gedierte, op de aarde, in de lucht en in de wateren.

4) dat levend is,

Want dat vanzelf, of op kwalijke wijze gestorven is, is door deze wet verboden.

5) het groene kruid.

Hebr. het groensel, of de groente van het kruid, gelijk boven Gen. 1:30. Dat is, [naar het algemeen bevoelen] boven het groene kruid en de vruchten, die Ik u tevoren tot spijs had verordend, geef Ik u nu ook allerlei levend, eetbaar gedierte.

Ge 1.30
6) met zijne ziel,

God verbiedt bloedig vlees te eten, om de mensen van alle wreedheid en genegenheid tot doden en moorden af te schrikken, verg. Lev. 3:17, 17:1; Deut. 12:23.

Le 3.17 17.1 De 12.23
7) uwer zielen

Dat is, uwer personen of uw lichamelijk leven.

8) eisen;

Dat is, wreken, of op order van Mij ingesteld, of ook buiten dezelve.

9) aller gedierten

Zie Exod. 21:28.

Ex 21.28

10) van de hand eens iegelijken

Wie hij ook zou mogen zijn, van hogen of lagen staat, van rijk of arm, van man of vrouw, dewijl de mens zijn broeder of zuster en naaste is.

11) door den mens

Hier wordt het ambt der overheid bevestigd, en het zwaard haar gegeven tot straf der boosdoeners, Rom. 13:1 enz.

Ro 13.1

12) naar [zijn] beeld

Zie boven Gen. 1:27. En of wel Gods beeld door den val geschonden en verbroken is, zo heeft nochtans God enig overblijfsel daarvan, om verscheidene redenen, in de mensen gelaten; hetwelk Hij niet begeert geschonden te hebben, maar verordent hier de straf van zodanige schending.

Ge 1.27
13) Maar Ik,

Dat is, wat Mij aangaat, om u van mijnentwege te verzekeren, dat Ik alle mensen en dieren niet meer aldus zal verderven, zo verbind Ik Mij aan u met beloften, en geef u het navolgende teken.

14) zaad na u.

Dat is, met uw nakomelingen, die uit u voortgeteeld en geboren zullen worden; aldus wordt het woord zaad dikwijls genomen. Zie onder Gen. 12:7; Exod. 28:43; Lev. 22:4; Deut. 4:37; 1 Sam. 24:22; 1 Kon. 2:33; Joh. 8:33; Rom. 1:3, Rom. 11:1; 2 Tim. 2:8.

Ge 12.7 Ex 28.43 Le 22.4 De 4.37 1Sa 24.21 1Ki 2.33 Joh 8.33 Ro 1.3 11.1 2Ti 2.8

15) alle vlees

Dat is, alle mensen en wat levend, roerend en gevoelend is op de aarde.

16) uitgeroeid;

Zie boven Gen. 8:21,22. Versta zulk een vloed, waardoor het ganse aardrijk met water bedekt zou worden, tot verderving van alle mensen en beesten, die hun woning op de aarde hebben. Derhalve zijn hier uitgesloten bijzondere watervloeden en overstromingen van landen.

Ge 8.21,22
17) tot eeuwige geslachten.

Hebr. tot geslachten der eeuwigheid, dat is, zolang de wereld staan zal. Alzo ook onder vs. 16.

Ge 9.16
18) Mijn boog

Versta, den regenboog, die volgens de natuur wel een teken is van regen, maar naar de ordonnantie Gods een zeker bewijs, dat de wereld door regen en een algemenen watervloed niet weder zal vergaan.

19) als Ik wolken over de aarde breng,

Hebr. als Ik een wolk over de aarde wolk; dat is, als Ik haar met wolken overdek.

20) dat deze

Of, en.

21) Ik gedenken

Dat is, Ik zal doen wat Ik beloofd heb. Zie boven vs. 8 op vs. 1, idem, hier het volgende vs. 16.

Ge 9.8,1,16
22) het eeuwig verbond

Zie boven Gen. 8:21,22 en boven op vs. 12.

Ge 8.21,22 9.12

23) God

Dat is, Mij.

24) Kana„n.

Van wien de Kana„nieten zijn voortgekomen, en het land Kana„n zijn naam heeft gekregen; welk land den Isra‰lieten, die van Sem afkomstig zijn, daarna tot een erfdeel geworden is.

25) overspreid.

Te weten, met inwoners.

26) begon

Of, ee akkerman zijnde, begon te planten.

27) akkerman

Of, landman. Hebr. Een man van de aarde, of van het aardrijk, dat is, een akkerman of landbouwer, gelijk onder Gen. 25:27, een man van het veld, dat is, die in het veld zich meer ophoudt dan tehuis. 1 Sam. 16:18, een man des oorlogs, dat is, een oorlogsman. Spreuk. 6:11, een man van het schild, dat is, die schild en wapen in den oorlog gebruikt, enz.

Ge 25.27 1Sa 16.18 Pr 6.11
28) hij ontblootte

Te weten, ontwetend, onverhoeds in den slaap der dronkenschap, en niet met een opzettelijk voornemen.

29) Kana„ns vader,

Dit wordt wederom verhaald tot groter straf van Cham en versterking der Israelieten, die God naar der Kana„nieten land door Mozes was leidende.

30) wijn;

Dat is, van den slaap, waarin hij door het drinken van den wijn gevallen was.

31) hij merkte

Of door Gods ingeven; of door het verhaal zijner twee andere zonen; of ook door zijn eigen onderzoek.

32) hij zeide:

Niet als een zondig mens door vleselijken toorn of verbaasdheid, maar als een profeet, door het ingeven des Heiligen Geestes.

33) Vervloekt

Dat is, hatelijk voor God, verachtelijk bij de mensen, ongelukkig op de aarde, in zichzelven en de zijnen.

34) Kana„n;

Versta niet alleen den zoon, maar ook den vader Cham, en de nakomelingen van den zoon.

35) knecht der knechten

Dat is, de allerverachtste en snoodste slaaf. Alzo wordt ijdelheid der ijdelheden gezegd, Pred. 1:2; boosheid der boosheid, Hos. 10:15, voor de allergrootste, enz. Verg. Lev. 2, de aantekening op vs. 3.

Ec 1.2 Ho 10.15 Ge 9.3
36) Sem;

Sem wordt hier bijzonder genoemd, niet alleen omdat hij den eersten lof had in de eer aan zijn vader bewezen, boven vs. 23, maar ook omdat uit zijn zaad de Messias en Gods volk zouden voortkomen. Zie onder Gen. 10:21.

Ge 9.23 10.21
37) God breide

Anders, God lokke, of, overrede Jafeth. Versta dit als een profetie van de roeping der heidenen. [Jafeths nakomelingen] die door de lieflijke predikatie des Heiligen Evangelies gescheiden zou.

38) in Sems tenten

Dat is, zijn nakomelingen zullen tot de gemeenschap van Gods kerk gebracht worden.

Copyright information for DutKant