Hebrews 5

1) alle hogepriester,

Namelijk gelijk die zijn geweest, die uit de nakomelingen van A„ron wettelijke priesters zijn geworden. Want Paulus heeft dezen brief geschreven terwijl de tempel nog stond, en ziet op de wijze van doen, die toen nog genoeg bekend was.

2) voor de mensen

Dat is, om der mensen wil, tot hun voordeel en dienst, om de mensen met God te verzoenen, of enige weldaden van God te verwerven.

3) gaven en slachtofferen

Door deze eerste soort worden verstaan de offeranden, die van de vruchten en andere dergelijke dingen werden geofferd; door de tweede, de offeranden van gedierten of beesten, die aan het altaar werden geslacht en alzo geofferd.

4) behoorlijk medelijden

Of, matiglijk; dat is, in behoorlijke mate. Het Griekse woord metriopathein betekent eigenlijk medelijden hebben met mate, of naarmate; dat is zo veel nodig is, om hem, die het van node heeft, te hulp te komen.

5) de onwetenden

Dat is, zondaren, ene Hebreeuwse wijze van spreken; en wordt door het eerste verstaan, de zonde die uit onwetendheid of zwakheid des verstands geschiedt; door de tweede de zonde waarin de mens valt, doordien hij zichzelf verleidt, of toegeeft, en niet zonder zijn wil tot de zonde voortgaat, hoewel er dwaling bij is, als het verstand door de begeerlijkheid verduisterd wordt, Jak. 1:14,15. Tegen beide heeft God offeranden ter verzoening verordineerd. Zie Lev. 4,5,6; maar voor de moedwillige zonde tegen den Heiligen Geest niet. Zie Hebr. 10:26,27.

Jas 1.14,15 Heb 10.26,27

6) met zwakheid omvangen is;

Dat is, met zonde, gelijk Hebr. 5:3 aantoont; waarin Christus den anderen hogepriesters ongelijk is, dewijl Hij wel in alles gelijkelijk verzocht is, doch zonder zonde. Zie Hebr. 4:15, en Hebr. 7:26,27.

Heb 5.3 4.15 7.26,27
7) moet hij gelijk

Grieks is hij schuldig.

8) voor zichzelven,

Zie hiervan Lev. 4:3, en Lev. 9:7, en Lev. 16:6, wanneer hij eens in het jaar in het heilige der heiligen ging, en eerst voor zijn eigen zonden, en daarna voor de zonden des volks offerde, en wanneer hij zelf enige ergerlijke zonden begaan had.

Le 4.3 9.7 16.6
9) zichzelven

Namelijk zonder voorgaand beroep.

10) die eer aan,

Namelijk om hogepriester te worden. Hij spreekt van degenen die wettelijke priesters waren.

11) Die tot Hem gesproken heeft:

Dat is, God Zijn Vader, namelijk heeft Hem hiertoe verheerlijkt.

12) Gij zijt Mijn Zoon,

Sommigen menen, dat met deze woorden alleen beschreven wordt de persoon des Vaders, die den Zoon tot het priesterambt heeft verheerlijkt, en dat alleen in Hebr. 5:6 het bewijs daarvan zou volgen. Anderen verstaan, dat in Hebr. 5:5 ook bewijsredenen zouden begrepen zijn, dat Hem de Vader tot enen hogepriester wettelijk gesteld heeft; eerstelijk in de woorden, die daar in den psalm volgen: begeer van mij, enz.; daar dit het eigen werk is van een priester voor het volk te bidden; als ook in het woord mijn Zoon, daar de eerstgeboren zonen, voor de instelling van het Levietische priesterdom, gewoon het Priesterdom na den dood der huisvaders in de famili‰n bedienden. Zie Gen. 25:31, en voornamelijk in de woorden heden van mij geboren; waardoor hoewel inzonderheid verstaan wordt de eeuwige geboorte des Zoon van den Vader, Hebr. 1:5; zo worden die ook geschikt door Paulus toegepast op de openbaring daarvan, die in den tijd geschied is, voornamelijk door Zijn opstanding uit de doden, Hand. 13:33; hetwelk een klaar bewijs is, dat Hij van den Vader tot een Middelaar, en vervolgens ook tot een hogepriester wettig is gesteld geweest.

Heb 5.6,5 Ge 25.31 Heb 1.5 Ac 13.33
13) in een andere [plaats,] zegt:

Namelijk in Ps. 110, welke ook Christus zelf op den Messias duidde, Matth. 22:44,45.

Mt 22.44,45

14) naar de ordening van Melchizedek.

Dat is, naar de wijze en gelijkenis van Melchizedek, gelijk Hebr. 7:15, verklaard wordt.

Heb 7.15
15) in de dagen Zijns vleses,

Dat is, wanneer Hij onze zwakke natuur aangenomen had, en daarin onder ons wandelde en leed. Want hoewel Hij onze natuur ook in den hemel draagt, zo heeft Hij nochtans de zwakheden daarvan afgelegd.

16) met sterke roeping en tranen

De apostel ziet hier wel op de gehele vernedering van Christus, maar voornamelijk op den angst en uiterste benauwdheid van Christus in den hof, als Hij bloedige druppelen heeft gezweet, en op Zijn sterk roepen aan het kruis, wanneer Hij riep: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

17) geofferd hebbende,

Dat is, Zijn Vader voorgedragen, en Zijn leven voor ons in handen Zijns Vaders opgedragen hebbende.

18) uit de vreze,

Grieks Eulabeias, welk woord dikwijls vrees betekent, gelijk te zien is Hand. 23:10, en is hetzelfde wat Markus, Mark. 14:33, thambos en ademonian, dat is, verbaasdheid en groten angst noemt, welke in Christus menselijke natuur geweest is, uit het voorzien en voorgevoel van de helse benauwdheden, die Christus in Zijn ziel voor ons aan het kruis zou lijden, nochtans zonder zonde, daar Hij in het geloof altijd vast is gebleven, en zich in al dezen den wil Zijns Vaders volkomen heeft onderworpen. Uit welke vrees, of, verschrikking Hij hier wordt gezegd verhoord geweest te zijn, omdat Hij door Zijn gebed gesterkt en verzekerd was, dat Hij door de kracht Zijner goddelijke natuur alles zou overwinnen, en zo den duivel en den dood zelf onder Zijn voeten brengen. Anderen zetten het over: vanwege de godvruchtigheid; of, om Zijner godvruchtigheid wil, gelijk dit woord eulabeia ook betekent. Doch het Griekse woord apo, dat is, van of uit, kan deze verklaring niet wel lijden.

Ac 23.10 Mr 14.33
19) geleerd heeft

Dat is, ervaren heeft, wat het is in zulke benauwdheden zichzelf den wil Zijns Vaders in alles gehoorzaam te onderwerpen.

20) geheiligd zijnde,

Of, volmaakt geworden zijnde, namelijk in deze Zijn gehoorzaamheid. Of, opgeofferd zijnde, namelijk aan het kruis door den eeuwigen Geest, gelijk de apostel hierna spreekt Hebr. 9:14. Of volkomen ingewijd zijnde. Want al deze betekenissen heeft dit Griekse woord teleiotheis in zich.

Heb 9.14

21) die Hem gehoorzaam zijn,

Dat is, die in Hem geloven, en vervolgens ook dit geloof met de andere delen der gehoorzaamheid vergezelschappen, gelijk de schrift doorgaans ook het geloof de gehoorzaamheid noemt, als den grond van alle ware gehoorzaamheid. Zie Joh. 3:36.

Joh 3.36
22) van God genaamd een hogepriester,

Of van God toegenaamd, dat is, van God gesteld of geordineerd. Want dien God den naam geeft, dien geeft Hij ook de zaak zelf.

23) Van Denwelken wij hebben

Namelijk Melchizedek. Of van welke, namelijk zaak.

24) dingen,

Grieks reden.

25) dewijl gij

In deze woorden geeft de apostel reden van hetgeen hij gezegd had, dat de zaken, die hij voor had te schrijven, zwaar waren om te verklaren, namelijk niet zozeer ten aanzien van de zaak zelf, als ten aanzien van hunne traagheid, waarom hij hen hiermede tot opmerkzaamheid aanmaant.

26) traag om te horen

Of, traag in het gehoor, of van gehoor.

27) vanwege den tijd,

Of ten aanzien van den tijd, namelijk dat gij in de leer van Christus geoefend zijt.

28) de eerste beginselen zijn

Grieks de elementen, of A B C des beginsels, dat is, de eerste gronden en fondamenten der christelijke leer, welke hij in Hebr. 6 zal verhalen. Anders worden ook de ceremoni‰n des Ouden Testaments, waar de Hebre‰n licht toe vervielen, en altijd in bleven hangen, de eerste beginselen der wereld en zwakke elementen genoemd, Gal. 4:9; Col. 2:8; omdat God daardoor dezelve als een A B C tot de geestelijke leer der zaligheid had geleid, waarvan de Hebre‰n nu tot de zaak, daardoor betekend, moesten voortgaan, en daarin meer en meer toenemen.

Ga 4.9 Col 2.8

29) melk van node hebben,

Dezelfde gelijkenis gebruikt de apostel ook 1 Cor. 3:2, om hun hunne traagheid en onwetendheid te doen verstaan in de zaken der verborgenheden van het Evangelie, gelijk de volgende verzen verklaren.

1Co 3.2

30) spijze.

Grieks voedsel.

31) onervaren

Dat is, niet genoeg onderwezen in de leer des Evangelies, waarin de ware gerechtigheid, die in Gods oordeel bestaat en van ons ge‰ist wordt, is geopenbaard.

32) hij is een kind.

Dat is, als een kind, namelijk in wetenschap. Zie 1 Cor. 14:20; Ef. 4:14.

1Co 14.20 Eph 4.14
33) der volmaakten is

Dat is, der volwassenen, gelijk 1 Cor. 2:6, en 1 Cor. 14:20; Ef. 4:13.

1Co 2.6 14.20 Eph 4.13

34) de vaste spijze,

Dat is, ook de naakte en diepste verborgenheden en leerstukken van Gods Woord; gesteld eensdeels tegen de eerste beginselen der leer, eensdeels tegen de ceremoni‰n, waartoe de Joden, als kinderen, altijd vervielen.

35) door de gewoonheid

Dat is, door bekwaamheid, die een mens verkrijgt door vele oefeningen in enige kunst, of andere zaak.

36) de zinnen geoefend hebben,

Of, geoefende zinnen hebben. Het Griekse woord betekent de werktuigen, waardoor de zinnen hunne werkingen doen en geoefend worden, als ogen, oren, tongen, enz., waardoor de inwendige instrumenten der ziel hier verstaan worden, als rede, verstand, wil, enz., welke door de kracht des Geestes verlicht en vernieuwd zijnde, ook de oefening van Gods Woord dagelijks meer en meer moeten gesterkt worden, om het kwade en het valse te kunnen verwerpen, en het goede en de waarheid te kunnen aannemen.

Copyright information for DutKant