Isaiah 12

1) te dienzelfden dage

Te weten ten tijde van het rijk van Christus, gelijk het Evangelie in de ganse wereld zal gepredikt worden.

2) gij zeggen:

Te weten gij mijn uitverkoren volk, gij Christengelovigen.

3) dat Gij

Dat Gij, die op ons toornig waart, uw toorn hebt laten vallen. Alzo staat er Rom. 6:17: Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, enz. Anders: dat Gij toornig op mij geweest zijnde, uwen toorn zich afgewend heeft, en dat Gij mij troost.

Ro 6.17
4) mijn Heil,

Of, mijn Heiland, of mijn zaligheid; dat is, Hij is de auteur mijner zaligheid.

5) is mijn Sterkte

Dat is, die mij sterkte geeft; zie Exod. 15:2; Ps. 118:14.

Ex 15.2 Ps 118.14

6) Psalm,

Dat is, het is God, wien ter ere ik psalmen en lofzangen dicht en zing.

7) zult water

Dat is, u verheugen, gelijk die doen, die groten dorst hebbende, water vinden om hun dorst te lessen. Versta hier door het water allerlei geestelijke gaven en weldaden, die God zijnen welbeminden geeft, inzonderheid de zaligheid door Jezus Christus. Vergelijk hiermede Matth. 5:6; Joh. 6:54, en Joh. 7:37.

Mt 5.6 Joh 6.54 7.37

8) uit de fonteinen

Dat is, uit de predikatie van het heilige Evangelie, in welke de zaligheid, door Christus verworven, verkondigd wordt.

9) zult te dienzelfden

Te weten gijlieden, die tot Christus zult bekeerd zijn.

10) Dankt den HEERE,

Zie 1 Kron. 16:8, en Ps. 105:1.

1Ch 16.8 Ps 105.1

11) roept Zijn Naam aan,

Of, roept zijnen naam uit, of verkondigt zijnen naam overluid.

12) vermeldt,

Dat is, maakt dat het bij de nakomelingen gedacht worde, dat zijn naam hogelijk is te loven en te prijzen.

13) Psalmzingt

Het Hebreeuwse woord betekent zowel met de stem zingen, als op instrumenten spelen.

14) den HEERE,

Dat is, ter ere Gods.

15) heerlijk dingen

Hebreeuws, heerlijkheid, of hoogheid, of voortreffelijkheid gedaan.

16) gij inwoners

Dat is, gij volk Gods, tehuis behorende in zijne kerk, die hier Zion genoemd wordt.

17) want

Hier wordt aangewezen de oorzaak of stoffen der lofzangen van de godzaligen.

18) de Heilige

Dat is, de ware God, die heiliglijk ge‰erd en gediend wordt van zijn volk Isra‰l. Zie Ps. 71:22.

Ps 71.22

19) is groot

Dat is, Hij heeft zijne macht betoond en doen blijken door zijn heerlijke daden, die Hij onder ulieden gedaan heeft.

Copyright information for DutKant