Isaiah 17

1) last

Zie boven Jes. 13:1.

Isa 13.1

2) Damaskus zal

De hoofdstad in Syri‰. Zie boven Jes. 7:8. Doch hier moet men verstaan niet alleen het verderf der stad van Damaskus, maar ook van het koninkrijk van Syri‰.

Isa 7.8

3) weggenomen worden,

Dat is, zij zal beheerst, en de inwoners zullen weggevoerd worden. Dit is geschied door Salmanassar, den koning van Assyri‰.

4) een vervallen

Hebreeuws, een hoop van vervulling.

5) De steden

Dat is, de steden, die rondom of omtrent de stad Aro‰r liggen, bij de beek van Jabbok, in het land aan gene zijde der Jordaan aan de beek Arnon, Deut. 2:36. De Rubenieten, Gadieten en Manassieten hadden het tevoren bewoond.

De 2.36

6) de kudden

Het Hebreeuwse woord betekent zowel kudden der kleine als der grote beesten, gelijk te zien is Gen. 32:14,15,16.

Ge 32.14,15,16

7) niemand

Terwijl daar geen vijanden in het land zullen vallen, want het zal woest liggen nadat Salmanassar de inwoners gevankelijk weggevoerd zal hebben. Lees de vervulling hiervan 2 Kon. 15:29, en 2 Kon. 17:6; 1 Kron. 5:26.

2Ki 15.29 17.6 1Ch 5.26
8) de vesting

Versta, de vaste stad Samaria en andere daaronder horende.

9) van Efraim,

Dat is, van het koninkrijk, of de tien stammen van Isra‰l.

10) der Syriers;

Hebreeuws, Aram. Aldus worden de Syri‰rs genoemd, omdat zij uit Aram gesproten zijn.

11) zij zullen zijn

Te weten de Syri‰rs. Dezen zullen ook van hunne heerlijkheid beroofd worden, gelijk de Isra‰lieten; het zal den een gaan als den ander.

12) de heerlijkheid

Aldus noemt de profeet alles waar zij zich op verhovaardigden en verlieten, als hun koninkrijk, hun vaste en schone steden, kastelen, vastigheden, geld en goed, ook hunne verbintenissen met andere koningen, gelijk Jes. 16:14.

Isa 16.14
13) de heerlijkheid

Dat is, de heerlijkheid der Isra‰lieten, of der tien stammen Isra‰ls, gelijk Jes. 17:3.

Isa 17.3

14) verdund

Dat is, hunne heerlijkheid zal verarmen, verdwijnen, verminderen.

15) hij zal zijn,

Te weten Jakob. De zin is: Dat alle tien stammen Isra‰ls gevankelijk zullen weggevoerd worden, gelijk men in den oogst al het koren, zelfs de aren, opleest en invoert. Anderen verstaan hier door hij den koning van Assyri‰.

16) maaier

Hebreeuws, den oogst; dat is een man van den oogst.

17) in het dal Refraim.

Een lustige en vruchtbare plaats, gelegen bij Jeruzalem; Joz. 15:8.

Jos 15.8
18) Doch

Sommigen besluiten Jes. 17:6,7,8.

Isa 17.6,7,8

19) een nalezing

Dat is, enigen, doch heel weinigen, [die daarna ook zullen weggevoerd worden door Esar-Haddon] zullen nog in het land overig blijven; doch gelijk men in den herfst de druiven, die men eerst is voorbijgegaan, daarna zoekt en afplukt, alzo zal het ook met de Isra‰lieten gaan. Zie de vervulling dezer profetie 2 Kon. 17:24, en Ezra 4:2. Anders: Doch daar zullen druiftakken in nagelaten worden. Dan zou dit de zin zijn: Daar zullen weinig mensen in overig blijven, en die weinigen zullen hier en daar van elkander gespreid zijn.

2Ki 17.24 Ezr 4.2

20) daarin

Te weten in Jakob, of in Isra‰l, in Samaria.

21) zijn vruchtbare takken,

Of, aan de takken des vruchtbaren [olijfbooms].

22) Te dien dage

Te weten als die straffen en plagen het volk treffen zullen. De profeet wil hier aanwijzen dat de kastijdingen van God nog iets goeds in zijne kinderen werken zullen, hen vernederende en tot kennis hunner zonden brengende.

23) de mens

Dat is, ettelijke mensen; te weten de gelovige Isra‰lieten.

24) zien naar Dien,

Anders: zie de mens; nemende het voor: behoorde de mens te zien naar dien, enz.

25) den Heilige

Dat is, op God, die heilig is en heilig maakt, helpt, onderwijst, troost en verlost al degenen, die tot Hem komen, om hulp en troost bij Hem te zoeken.

26) hij zal niet

Anderen stellen dit aldus: En dat hij niet de altaren aanschouwe, enz.

27) en hetgeen

Anders: namelijk.

28) de zonnebeelden.

Zie de aantekening Lev. 26:30.

Le 26.30
29) Te dien dage

Te weten, als de vijand komt aantrekken.

30) zijn

Te weten Isra‰l en Syri‰.

31) sterke steden

Hebreeuws, de steden zijner sterkte, op welke hij zich namelijk verlaten had, meer dan op God den Almachtige.

32) een verlaten struik,

Hebreeuws, de verlating eens struiks.

33) opperste tak,

Dat is, als een tak in het opperste van den boom, dien de boomsnoeiers of niet achten, of waar zij niet bij kunnen komen; alzo zal het met de Isra‰lieten en Syri‰rs toegaan.

34) zij verlaten hebben,

Te weten de Assyri‰rs.

35) om der kinderen

Dat is, dewijl God de Heere te dien tijde nog enige Isra‰lieten verschonen wilde; de Assyri‰rs lieten wel deze weinige Isra‰lieten niet met voorweten en al willens overig blijven, maar dit wordt hier gezegd ten aanzien van het voornemen van God, die nog een overblijfsel onder de Isra‰lieten heeft willen behouden. Derhalve heeft God de harten der Assyri‰rs alzo bewogen dat zij nog enigen verschoond hebben, namelijk die, die God heeft willen verschoond hebben in Isra‰l. Wat de Hebreeuwse manier van spreken aangaat, die hier in den tekst gebruikt wordt, zie dergelijke Gen. 36:6,7; Exod. 9:11; Job 37:18,19.

Ge 36.6,7 Ex 9.11 Job 37.18,19

36) verwoesting

Te weten over Isra‰l en Syri‰.

37) gij hebt

Te weten, gij dochter Isra‰ls, dat is, gij volk van Isra‰l.

38) God

Dat is, dien God, die een bewerker uwer tijdelijke en eeuwige welvaart is.

39) aan den Rotssteen

Dat is, aan den sterken God, tot wien gij een vaste toevlucht hadt kunnen en behoren te nemen.

40) zult gij wel

De zin is: Ofschoon uw land naarstiglijk bezaaid en beplant is, op hoop van vele schone vruchten daarvan te zullen genieten.

41) hem met

Te weten uwen wijnberg.

42) bezetten;

Hebreeuws, bezaaien.

43) zult gij

Dat is, gij zult wel uw uiterste best doen om uwe plantingen te doen wassen, namelijk met begieten en anderszins.

44) in den morgenstond

Dat is, ter bekwamer tijd, zonder enige gelegenheid te verzuimen.

45) het zal maar

De zin is: Gij moogt allen vlijt en naarstigheid, naar uw uiterste vermogen, gedaan hebben, als het leger der Assyri‰rs u overvalt, zo zal dat alles voor zulk een groot leger maar zijn als een hoop koren, welken zij in een ogenblik zullen opeten en verslinden.

46) in den dag

Dat is, ten tijde van het landverderf, van den inval, der belegering, die de Assyri‰rs zullen aanrichten. Anders: in den dag des angstes.

47) Wee

Hier beginnen enigen Jes. 18: omdat hier begint ene profetie tegen de Assyri‰rs en de Moren.

48) der veelheid

De profeet voorzegt hier dat wel vele vreemde nati‰n Gods volk zouden overvallen, maar dat het ten laatste tot hun eigen verderf zou strekken.

49) der grote volken,

Die den koning van Assyri‰ in zijn leger dienen zullen tegen de Isra‰lieten.

50) Hij zal

Te weten de Heere.

51) hem

Te weten den koning van Assyri‰. Anders, het, te weten volk, of die, te weten nati‰n.

52) schelden,

Zie de aantekening Ps. 9:6.

Ps 9.5

53) hij

Te weten de koning van Assyri‰; zie 2 Kon. 19:36.

2Ki 19.36

54) verre wegvlieden,

Te weten tot in Assyri‰ toe.

55) gejaagd worden,

Te weten door den engel, die het leger van Sanherib vervolgd en verslagen heeft.

56) het kaf der bergen

Dat is, gelijk het kaf, of stof, dat op de bergen ligt, waar de wind lichtelijk kan bijkomen.

57) een kloot

Of, ronde bol, of bal, of wervel, of kluwen. Anders: als een rond ding. Zie Ps. 83:14.

Ps 83.13
58) Ten tijde des avonds,

Dat is, des nachts.

59) zo is

Te weten ontstaan in het leger van Sanherib, toen de slaande engel aankwam.

60) hij er niet meer.

Te weten Sanherib, die gevloden is toen hij vernam dat zijn leger van den engel des Heeren geslagen werd; 2 Kon. 19:35.

2Ki 19.35

61) Dit is

Woorden van het volk Gods.

62) het deel

Dat is straf, die God hun toeschikt; zie Job 20:29.

Job 20.29

63) beroven,

Of, vertreden hebben.

Copyright information for DutKant