Isaiah 23

1) last

De zin is: Dit is een bezwaarlijke profetie, voorzeggende welke ellende Tyrus zal overkomen. Zie Jes. 13:1.

Isa 13.1

2) gij schepen

Dat is, schippers en kooplieden, die over zee met Tyrus handelen.

3) Tarsis!

Zie 1 Kon. 10:22.

1Ki 10.22

4) zij is verwoest,

Dat is, hij zal verstoord worden. Dit heeft de profeet gesproken toen Tyrus nog in haar fleur en grootste heerlijkheid was. En dit dreigt hier de profeet niet alleen de stad Tyrus, maar ook het ganse eiland.

5) dat er geen huis

Hebreeuws, van huis en van inkomen, of ingaan; vergelijk onder Jes. 24:10. Deze en de naastvolgende woorden vertalen en verklaren sommigen aldus: Zij is verstoord van [hare] huisgenoten en van de inkomelingen; dat is, niet alleen van de vreemdelingen, maar ook van hun eigen knechten en slaven. Want als dezen zagen dat hunner heren macht en vermogen schier tot niet gekomen was, zo hebben zij samengespannen, en hebben hunne heren en alle vrije personen vermoord, de regering aan zich genomen, en enen, genoemd Strato, koning gemaakt. Justin, in zijne historie lib. 18.

Isa 24.10

6) uit het land Chittim

Dat is, het zal hun, te weten schippers en kooplieden, uit het land Chittim openbaar worden; dat is, uit Cilici‰, of Macedoni‰, [zie Gen. 10:4]; vanwaar de tijdingen van Tyrus' eerste verwoesting door Nebukadnezar zouden verspreid worden, door de vluchtenden, die vandaar naar Cilici‰ zouden overvaren, en vanwaar het verderf hun naderhand overkomen zou. De zin dan dezer woorden is: Deze verwoesting zal dien van Tyrus overkomen eerst door den koning Nebukadnezar, Jer. 47; Ezech. 26:14, en Ezech. 29:18,19,20, en lang daarna door de Grieken en Macedoni‰rs; te weten, door Alexander den Grote, die vele jaren hierna Tyrus ingenomen en overhoop geworpen heeft.

Ge 10.4 Eze 26.14 29.18,19,20
7) Zwijgt,

Alsof hij zeide: Roemt niet meer vanwege uw groten rijkdom en heerlijkheid, zij zullen haast een einde nemen.

8) des eilands!

Te weten van het eiland Tyrus. Deze stad lag op een eiland toen Jesaja dit heeft geprofeteerd.

9) gij,

Hebreeuws, de koopman van Sidon overzee varende vervulde u.

10) Sidon,

Dit is ook eertijds een voortreffelijke koopstad geweest, nabij Tyrus gelegen, onder ‚‚n gebied behorende. Zie Ezech. 28:21.

Eze 28.21

11) vervulden,

Te weten met allerlei waren en koopmanschappen, die zij met hun geladen schepen daarin brachten.

12) het zaad

Hier wordt het zaad gesteld voor het vlas, dat uit het zaad wast.

13) Sichor

Dit is de naam ener rivier, die Egypte van Kana„n scheidt. Joz. 13:3; zie de aantekening aldaar. Egypte zelf wordt somtijds Sichor genoemd naar deze rivier.

Jos 13.3

14) de grote wateren,

Enigen verstaan hier door de grote wateren den oceaan, anderen de grote rivieren van Egypte.

15) de oogst

Dat is, het korengewas.

16) der rivier;

Dat is, het koren, hetwelk langs de beken wast, waarvan het bevochtigd wordt als de Nijl overloopt; anders: der beek [van Egypte]. De profeet wil zeggen dat Tyrus rijk werd door het verhandelen der vruchten, die in andere landen wiessen.

17) de markt der heidenen.

Dat is, de handelplaats. Zie Ezech. 27:3,12.

Eze 27.3,12
18) o Sidon!

Dat is, o gij Sidonieten. Dezen hebben eerst de stad Tyrus gebouwd.

19) de zee spreekt,

Dat is, de inwoners der eilanden, die in de zee liggen; gelijk Ps. 65:6.

Ps 65.5

20) de sterkte der zee,

Versta, de stad Tyrus, die vanwege de zee, waarin zij lag, scheen onwinbaar te zijn.

21) Ik heb geen barensnood

De zin dezer woorden is, alsof Tyrus zeide: Het is met mij, die zo volkrijk placht te zijn, nu zo gesteld, alsof ik geheel onvruchtbaar ware geworden, ja, alsof ik v¢¢r dezen gene kinderen of inwoners gehad of opgevoed had; ik ben heel doods geworden, het is met mij uit.

22) groot gemaakt,

Dat is, tot vollen wasdom gebracht.

23) de tijding

Versta hier die straf, die eertijds den Egyptenaars ten tijde van Mozes is overkomen, gelijk Exod. 15:14. Of die straf van Egypte, waarvan Jes. 19: gesproken wordt.

Ex 15.14

24) in weedom zijn,

Het Hebreeuwse woord, dat de profeet hier gebruikt, betekent eigenlijk het wee en de benauwdheid, die een barende vrouw overkomt.

25) als men van Tyrus

Te weten als men horen zal dat Tyrus, die rijke, machtige stad, die onoverwinnelijk scheen te wezen, zo geheellijk is verwoest en verdelgd. Want alle anderen steden zullen vrezen dat het hun ook alzo zal gaan, denkende: heeft die zeer sterke stad Tyrus niet kunnen bestaan, hoe zal het ons dan gaan?

Enigen vertalen Jes. 23:5 aldus: Als het gerucht tot de Egyptenaars [zal gekomen zijn], zij zullen droevig zijn vanwege hetgeen zij van Tyrus horen zullen.

Isa 23.5
26) Vaart

Dat is, vlucht uit Tyrus, zoekt nieuwe landen en steden, waar gij u moogt nederslaan.

27) des eilands!

Te weten van het land Tyrus, gelijk boven Jes. 23:2.

Isa 23.2
28) Is dit

Van de voortreffelijkheid en zeer grote heerlijkheid van Tyrus, zie Ezech. 27:3,4, enz.

Eze 27.3,4

29) om in vreemdelingschap

Of, om haar in vreemdheid te onthouden; dat is, om andere woonplaatsen te gaan zoeken. Toen de Tyri‰rs uit hun stad en land verdreven waren, hebben zij wat omgezwermd en gelegenheid gezocht waar zij zich best zouden nederslaan, en hebben mettertijd gebouwd de steden Carthago, Leptis, Utica en Gades.

30) die kronende [stad],

Of, die kroonster; te weten die stad, die niet alleen zichzelve voor een gekroonde koningin uitgaf, maar ook al hare inwoners en kooplieden met rijkdom en heerlijkheid kroonde, velen derzelven als tot prinsen en vorsten makende.

31) handelaars

Of, kooplieden. Hebreeuws, Kana„nieten; zie de aantekening Job 40:25.

Job 41.6

32) in het land zijn?

Of, op de aarde.

33) ontheilige

Dat is, bezoedele, in verachtzaamheid en tot kleinachting brenge.

34) de hovaardij

Of, den praal; te weten der voortreffelijke Tyri‰rs.

35) der aarde

Anders: van het land.

36) verachtelijk

Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk ontladen, licht maken, gelijk men de schepen verlicht van hun vracht. Het wordt hier gesteld tegen een woord, hetwelk wij hier vertalen de heerlijkste; maar hetwelk eigenlijk betekent de geladene, doch ook heerlijke.

37) Ga door

Dit is een aanspraak aan de uitlandse kooplieden, of aan de inwoners van Tyrus; aldus: Gaat door uit uw land.

38) als een rivier,

Dat is, haastelijk, te weten zo snellijk als ene rivier, die van boven afvallende en vlietende in de zee loopt. Anders: als ene rivier, dat is, geduriglijk, zonder ophouden.

39) gij dochter

Dat is, gijlieden, die op de zee naar Tyrus toezeilt, en gewoon zijt daar te handelen. Enigen verstaan hier door de dochter van Tharsis, of van het meer, de stad Tyrus, die midden in de zee lag, en daaruit scheen gesproten te zijn, daarin levende, zwevende, en zich onderhoudende.

40) daar is geen

Dat is, Tyrus heeft al haar macht, heerlijkheid en koophandel verloren. Want men gebruikt den riem, of gordel, ten dele tot sieraad, ten dele om de lenden en ruggen te stijven. Zie Job 12:18,21, en Job 40:2; Spreuk. 31:24 met de aantekening. Anderen verstaan hier door den gordel de muren der stad Tyrus, waarmede zij omsingeld en als omgord was.

Job 12.18,21 40.7 Pr 31.24
41) Hij heeft

Te weten de Heere.

42) uitgestrekt

Te weten om te slaan.

43) over de zee,

Dat is, over de stad Tyrus in de zee gelegen. Anders, over de schepen der zee, die gewoon zijn te Tyrus te handelen.

44) beroerd;

Dat is, in roer gesteld, of bewogen tegen Tyrus op te staan.

45) heeft bevel gegeven

Te weten, den vreemden koninkrijken, of koningen; dat is, God heeft zulks dien volken ingegeven, en Hij drijft hen daartoe, gelijk boven Jes. 13:3, en 2 Sam. 16:11,12. Zie de aantekening aldaar.

Isa 13.3 2Sa 16.11,12

46) tegen Kanaan,

Dat is, tegen de Tyri‰rs, Kana„ns nakomelingen uit Sidon; Gen. 10:15. Anderen: de Heere heeft een koopman bevel gegeven, verstaande, Nebukadnezar, of Alexander de Grote. Anderen, tegen de koopstad. In de betekenis van koopman wordt het woord Kana„n genomen boven Jes. 23:8 en elders.

Ge 10.15 Isa 23.8
47) Hij heeft gezegd:

Te weten de Heere God.

48) o gij verdrukte maagd,

Anders: o gij verdrukte maagd der dochter Sidons. Aldus noemt de profeet de stad Tyrus, omdat zij van de Sidoni‰rs eerst gebouwd is. En de profeet noemt hier Tyrus een verdrukte of geschonden maagd, omdat zij voorzeker zou geschonden en verkracht, dat is, verdelgd en uitgeroeid worden.

49) Naar Chittim toe,

Door deze afgekorte manier van spreken wordt te kennen gegeven dat de Tyri‰rs zeer haastig zouden vluchten, inzonderheid naar die van Chittim, of het land der Chitte‰n [want beide kan het Hebreeuwse woord dragen] daaronder verstaande allerlei over zee gelegen plaatsen, als Cilici‰, Griekenland, of Macedoni‰, Itali‰, enz. waarvan ook boven Jes. 23:1.

Isa 23.1

50) ook zult gij

Dat is, gij zult aldaar, waar gij heen vlucht, niet gerust zijn, noch in vrede mogen blijven, maar ook geplaagd en verdreven worden. Zie boven Jes. 23:7. Anders: Gij Chittim, of Chitte‰n, maakt u op, trekt voort, enz. nemende het als een goddelijke aanspraak aan Alexander den Grote met zijn krijgsheir, dat hij zich haasten zou, niet alleen om Tyrus te verderven, maar ook verder tegen de Chalde‰n en Babel te trekken. Zie boven Jes. 23:1.

Isa 23.7,1
51) Ziet,

God stelt den Tyri‰rs voor ogen het exempel van het Assyrische of Chaldeeuwse koninkrijk, als eensdeels ten ondergebracht en verwoest zijnde, anderdeels zullende in het toekomende verwoest worden, opdat het den Tyri‰rs niet vreemd schijne dat zij ook verwoest zouden worden.

52) Assur

Dat is, de Chalde‰n, die in de wildernissen in tenten plachten te wonen, zijn door de Assyri‰rs vergaderd en in steden bij elkander gebracht. Zie Gen. 10:10,11, en Gen. 11:2,8,9, en vergelijk Ps. 72:9, en Ps. 74:14.

Ge 10.10,11 11.2,8,9 Ps 72.9 74.14

53) Hij

Te weten God de Heere, van wien gesproken is boven Jes. 23:8,9,11,12.

Isa 23.8,9,11,12

54) heeft het

Te weten het land der Chalde‰n, of Hij heeft hen, te weten de Chalde‰n heeft Hij door de Assyri‰rs tenonder gebracht, of profetischer wijze: Hij zal de Assyri‰rs door de Chalde‰n of Babyloni‰rs zekerlijk tenonder brengen, en daarna de Babyloni‰rs door de Perzen, en vervolgens uwe stad, o Tyrus, en koninkrijk, veel lichter verstoren.

55) tot een vervallen hoop

Dat is, Hij heeft het ten onderste boven geworpen; vergelijk onder Jes. 25:2.

Isa 25.2
56) ulieder

Dat is, de stad Tyrus, met alle vaste plaatsen daaraan en daarbij gelegen.

57) dat Tyrus

Dat is, de Tyri‰rs zullen zeventig jaar lang in hunne ellende blijven steken; alsof God hunner vergeten had of geen acht meer op hen had.

58) zeventig jaren,

Te weten zolang als de Joden in de Babylonische gevangenschap blijven zouden.

59) gelijk eens konings

Dat is, zolang als ongeveer een koning leeft of leven kan. Of, in het algemeen, zolang als een mens leven kan, te weten die tot groten ouderdom komt. Zie Ps. 90:10. Anders: Zolang als een koninkrijk duren zal. Aldus wordt het woord melech, voor koninkrijk ook genomen Dan. 7:17, en Dan. 8:21; en wordt hier verstaan het koninkrijk van Babel, hetwelk zeventig jaren gestaan heeft na den ondergang van Tyrus.

Ps 90.10 Da 7.17 8.21

60) zal in Tyrus

Dat is, Tyrus zal weder bewoond worden en in goeden welstand komen, en dan zullen de inwoners wederom, rijk en weelderig geworden zijnde, hun ouden gang gaan met zingen en springen, en allerlei wellusten des vleses te oefenen, gelijk Jes. 23:16,17 breder gezegd wordt. Anderen, om het woord als ook zijne kracht te laten toekomen, verklaren deze woorden aldus: De inwoners van Tyrus zullen de kooplieden zo lieflijk weten aan te lokken en te bedriegen, als de hoeren met haar lieflijken zang de hoereerders weten aan te lokken.

Isa 23.16,17
61) gij vergeten

Dat is, die in vergetelheid gekomen waart.

62) hoer!

O Tyrus, gij stad vol hoererij, of gij kooplieden van Tyrus, die met uw lieflijken praat en aanbieding der waren de kooplieden weet aan te lokken, gelijk de hoeren hare boelen.

63) speel wel,

Hebreeuws, maak wel met spelen, of maak het spelen goed. Zie Ps. 33:3.

Ps 33.3

64) zing veel

Hebreeuws, vermenigvuldigt het lied.

65) hoererij

Nagenoeg alle uitleggers verstaan hier door hoererij het vuil gewin der Tyri‰rs, hetwelk zij van hunne koopmanschap kregen van al de rijke en machtige personen, die in de landen, rondom hen gelegen, woonachtig waren.

66) koophandel

Te weten der Tyri‰rs.

67) heilig zijn,

Of, geheiligd zijn. Hebreeuws, in heiligheid zijn.

68) het zal niet

Hier wordt voorzegd dat enigen der Tyri‰rs in toekomende tijden tot den waren God en de Christelijke religie bekeerd zijnde, hun goed en rijkdom niet in hunne kisten en kasten zouden besluiten en behouden, maar dat zij die mildelijk ter ere Gods en tot nooddruft der arme Christenen zouden uitdelen. Zie Hand. 2:44, en Hand. 4:34.

Ac 2.44 4.34

69) die voor den HEERE

Versta, de Christenen in het algemeen en bij name de kerkleraars.

70) durig

Dat is, deksel dat duurzaam is, of dat lang duren kan.

Copyright information for DutKant