Isaiah 31

1) dengenen,

Dit deden die van Jeruzalem.

2) om hulp

Te weten, tegen Sanherib, den koning van Assyri‰; vergelijk 2 Kon. 18:21,24.

2Ki 18.21,24

3) op paarden,

Versta, de sterke paarden van Egypte gelijk blijkt Jes. 31:3.

Isa 31.3

4) zien niet

Zie boven Jes. 29:19.

Isa 29.19

5) zoeken

Te weten met het gebed, of raadvragen Hem niet.

6) Hij

Te weten de Heere.

7) ook wijs,

Niet weiniger maar meer dan gijlieden, alsof de profeet zeide: de Heere weet wel hoe Hij zijne gerichten en bedreigingen zal in het werk stellen, ofschoon de Joden allerlei middelen bedenken om te ontkomen; waren zij wijs, zij zouden Hem raadvragen.

8) kwaad komen,

Dat is, straffen, ongeluk over de ongehoorzamen.

9) trekt Zijn woorden

Maar Hij doet wat Hij dreigt.

10) tegen het huis

Dat is, tegen de goddeloze en ongehoorzame Joden.

11) tegen de hulp

Versta, de Egyptenaars, die de Joden zouden tehulp komen.

12) uitstrekken,

Of, toewenden, neigen.

13) een volle menigte

Of, een groot getal. Hebreeuws, de volheid der herders; dat is, al wat er voor herders omtrent zijn.

14) vanwege

Of, omdat hunner een groot getal is. Anders: vanwege het gewoel.

15) nederdalen,

Te weten uit den hemel.

16) om te strijden

Te weten tegen de Assyri‰rs.

17) voor den berg Sions

Dat is, voor Jeruzalem, of voor zijn volk. Zie de vervulling 2 Kon. 19:35. Anders: op den berg Zion.

2Ki 19.35

18) voor haar heuvel.

Of, op haren heuvel. Versta hier door dezen heuvel den berg Moria, op welken de tempel stond. Hij wordt genoemd een heuvel van Zion, omdat hij lager of kleiner is dan de berg Zion, waarop de stad Davids lag.

19) Gelijk

Anders: gelijk de vogelen [rondom hun nest] vliegen; te weten om dat te beschermen.

20) doorgaande

Of, voorbijgaande, of overspringende. In het Hebreeuws is hetzelfde woord waar pascha, of doortocht, van komt. Versta dan dit alzo: Hij zal de Assyri‰rs in korten tijd verdelgen, te weten in ‚‚n nacht, gelijk Hij eertijds de Egyptenaars gedaan heeft; Exod. 12:12, enz.

Ex 12.12

21) Hij haar

Of, zal hij hen; te weten de burgers van Jeruzalem.

22) Bekeert u

Of, keert weder; te weten, gij afvalligen onder de Joden.

23) tot [Hem,]

Te weten tot den Heere, dien gij grotelijks vertoornd hebt.

24) van Denwelken

Hebreeuws, die de afwijking, of afval diep gemaakt hebben.

25) diep afgeweken zijn.

Dat is, zeer wijd, ver.

26) te dien dage

Te weten, als hun de Heere tehuiszoeken zal door de Assyri‰rs, komende om hen te bekrijgen.

27) verwerpen,

Dewijl zij zullen zien en bevinden dat zij zich niet helpen kunnen.

28) zijn zilveren afgoden

Hebreeuws, de afgoden zijns zilvers en de afgoden zijns gouds; gelijk Jes. 30:22.

Isa 30.22

28) zijn gouden afgoden,

Hebreeuws, de afgoden zijns zilvers en de afgoden zijns gouds; gelijk Jes. 30:22.

Isa 30.22
29) Assur

Dat is, de Assyri‰rs.

30) niet eens mensen,

Maar door het zwaard van den engel; zie 2 Kon. 19:35.

2Ki 19.35

31) voor het zwaard

Te weten voor het zwaard van den engel. Hebreeuws, voor het aangezicht des zwaards.

32) zullen versmelten.

Hebreeuws, zullen tot smelting zijn; dat is, het hart in het lijf zal hun beven en versmelten van angst en vrees.

33) vertaling vs. 8

Isa 31.8

Enigen vertalen Jes. 31:8 aldus: Dan zal Assur door het zwaard vallen niet een machtigen mans, en het zwaard niet eens gemenen mans zal hen verteren; maar hij zal voor het zwaard, [dat is, van vrees voor het zwaard] vluchten, en zijne jongelingen zullen op schatting gebracht worden.

Isa 31.8
34) hij zal van vreze

Te weten de koning van Assyri‰.

35) [naar] zijn rotssteen,

Of, tot zijn rotssteen; dat is, hij zal naar zijn vaste stad Ninev‚ vluchten, zie 2 Kon. 19:36. Anders: en hun rotssteen zal van vrees wegtrekken.

2Ki 19.36

36) voor de banier

Dat is, voor het teken des strijds, hetwelk hun de engel geven zal. Of, voor een opgeworpen banier vervolgen zal.

37) verschrikken,

Of, nedervallen, of vernield worden.

38) die te Sion

Dat is, die te Zion woont en te Jeruzalem zijne huishouding heeft; en die derhalve niet lijden zal dat de Assyri‰rs hem daaruit zullen stoten.

Copyright information for DutKant