Isaiah 4

1) te dien

Te weten, na de bovenverhaalde ellenden, waarvan onder anderen een merkelijk exempel is 2 Kron. 28:6,8; anderen voegen Jes. 4:1 tot Jes. 3.

2Ch 28.6,8 Isa 4.1

2) zeven vrouwen

Dat is, velen. Hieruit is af te nemen dat er weinig mannen zouden overblijven; zie Jes. 3:25.

Isa 3.25

3) aangrijpen,

Dat is, ten huwelijk verzoeken.

4) Ons brood

De zin is, in plaats dat de mannen voor hunne vrouwen plegen den kost te winnen, zo willen wij voor onszelven kost en klederen verdienen, gij zult voor ons niet behoeven te zorgen.

5) laat ons alleenlijk

Hebreeuws, laat uwen naam over ons uitgeroepen worden; gelijk Gen. 48:16. De zin is: Laat ons slechts den naam hebben dat wij uwe vrouwen zijn.

Ge 48.16

6) neem

Hebreeuws, raap, of verzamel onze smaadheid. Zie Ps. 26:9.

Ps 26.9

7) onze smaadheid

Te weten die smaadheid, dat wij zouden leven en sterven zonder ooit kinderen gebaard te hebben; zie Gen. 30:23, en Luk. 1:25.

Ge 30.23 Lu 1.25
8) Te dien

Te weten na de bovenverhaalde ellenden; of nadat vervuld zal zijn wat God gedreigd heeft. Dit wordt hier bijgevoegd tot vertroosting van het volk; zie boven Jes. 1:26.

Isa 1.26

9) SPRUIT

Te weten, Jezus Christus. Vergelijk Jes. 11:1; Jer. 23:5, en Jer. 33:15; Zach. 3:8, en Zach. 6:12, met de aantekening.

Isa 11.1 Jer 23.5 33.15 Zec 3.8 6.12

10) zijn tot sieraad

Dat is, zij zal sieraad of heerlijkheid aanbrengen.

11) de vrucht

Dat is, Christus, die mens van Maria hier op aarde zal geboren worden, als de tronk van Isa‹, of van David, tot aan den wortel zal afgehouwen zijn, Jes. 11:1.

Isa 11.1

12) tot voortreffelijkheid

Of, tot uitnemendheid, of tot hoogheid. De profeet voorzegt hier dat Christus niet alleen in en voor zichzelven, maar ook voor zijne gemeente, voortreffelijk en sierlijk zou zijn, welke Hij zijn hemelse schoonheid zal deelachtig maken, nadat Isra‰l in verdrukking en verachtzaamheid zou zijn vervallen; zie het Hooglied van Salomo op verscheidene plaatsen, van de heerlijkheid en sieraad der Bruid sprekende.

13) dengenen,

Hebreeuws, de ontkoming Isra‰ls; dat is, dengenen, die de voorverhaalde straffen ontkomen zouden.

14) zal heilig

Hebreeuws, heilig zal tot hem gezegd worden. Vergelijk onder Jes. 5:20. Dat is, hij zal voor God heilig gehouden en geacht worden vanwege de verdiensten van Christus.

Isa 5.20

15) die geschreven

Te weten van God. Anders: een iegelijk, die geschreven is ten leven, zal te Jeruzalem zijn; te weten in het geestelijke Jeruzalem, of de gemeente der gelovigen. Zie deze manier van spreken Exod. 32:32; Filipp. 4:3. Zie de aantekening Ps. 69:29.

Ex 32.32 Php 4.3 Ps 69.28

16) ten leven

Te weten ten eeuwigen leven, in het boek des levens, want hier wordt gesproken van de uitverkoren kinderen Gods; zie Hand. 13:48; Gal. 4:26; Hebr. 12:22.

Ac 13.48 Ga 4.26 Heb 12.22
17) den drek

Of, vuiligheid. Hebreeuws, uitgang. Het betekent allerlei vuiligheid, die den mensen afgaat, gelijk Spreuk. 30:12. Doch hier wordt gesproken van de vuiligheid der zonden.

Pr 30.12

18) der dochteren

Dat is, der inwoners van Jeruzalem.

19) de bloedschulden

Hebreeuws, de bloeden. Versta hier de menigvuldige bloedstortingen, die binnen Jeruzalem geschied zijn, en de bewerkers van die; en versta wijders hieronder al de zonden en ongerechtigheden van het volk. Zie Ps. 51:16.

Ps 51.14

20) Jeruzalem

Dat is, de inwoners van Jeruzalem.

21) zal verdreven

Of gezuiverd, of afgewassen, of afgedroogd zal hebben.

22) door den Geest des

Te weten de stad Jeruzalem.

24) door den Geest der

Of, door den afbrandenden geest. Hebreeuws, door den geest des brands, of der hitte, of der wegneming.

25) over alle

Dat is, over al de gemeenten der gelovigen. De profeet gebruikt in Jes. 4:5 en het volgende veel verbloemde, of oneigene manieren van spreken.

Isa 4.5

26) scheppen

Dat is, Hij zal de godzaligen beschermen en voorstaan, gelijk Hij eertijds de Isra‰lieten gedaan heeft, toen zij uit Egypte gingen en door de woestijn trokken. Zie Exod. 13:21, en Exod. 14:19.

Ex 13.21 14.19

27) wolk des daags,

Dat is, ene wolk, zo zwart of zo duister, als rook. Zie Exod. 13:21.

Ex 13.21

27) rook,

Dat is, ene wolk, zo zwart of zo duister, als rook. Zie Exod. 13:21.

Ex 13.21

28) wat heerlijk is,

Te weten voor God, dat is, over alle godzaligen, die heerlijk gemaakt zijn door de gemeenschap, die zij met God hebben.

29) daar zal

De profeet wil met deze woorden te kennen geven dat de Heere zijne kinderen als ene hut en beschaduwing zal wezen.

30) tot een schaduw

Dat is, om ene beschaduwing te maken.

31) vloed

Of, inbrekenden stroom; dat is, ellenden, straffen en plagen.

Copyright information for DutKant