Jeremiah 27

1) het begin des koninkrijks van Jojakim,

Elf jaren v¢¢r het koninkrijk van Zedekia, als Nebukadnezar nog niet koning van Babel was, gelijk afgenomen wordt uit Jer. 25:1, ontving Jeremia bevel van hetgeen hij doen en zeggen zou ten tijde van den koning Zedekia, gelijk uit het volgende blijkt. Zie Jer. 27:3,12.

Jer 25.1 27.3,12
2) jukken,

Alzo wordt het Hebreeuwse woord ook genomen onder Jer. 28:10,12,13. Anders betekent het ook disselen, of zelen, waarmede men aan het juk of den dissel gebonden wordt. Zie Lev. 26:13, met de aantekening.

Jer 28.10,12,13 Le 26.13

3) die aan uw hals;

Dat is, een van dien, [zie Richt. 12:7, en boven Jer. 26:23], en draag dat, om het volk levendig af te beelden de toekomstige dienstbaarheid onder den koning van Babel; [zie onder Jer. 27:8,12, en Jer. 28:14], en doe met de andere gelijk volgt.

Jud 12.7 Jer 26.23 27.8,12 28.14
4) boden,

Of, gezanten.

5) komen.

Of, zullen komen, zijn gekomen, om verbond met hem te maken tegen de Babyloni‰rs, of hem in zijn rebellie te stijven. Zie 2 Kron. 36:13.

2Ch 36.13
6) heirscharen,

Zie 1 Kron. 18:15.

1Ch 18.15
7) en Ik geef ze

Of, daarom geef Ik die, of heb ze gegeven, enz.; te weten de aarde.

8) recht is in Mijn ogen.

Dat is, wien het mij, belieft, of beliefde.

9) Nebukadnezar,

In het voorgaande dikwijls genoemd Nebukadrezar.

10) knecht;

Zie boven Jer. 25:9.

Jer 25.9

11) gedierte des velds

Manier van spreken, betekenende een volstrekte en volkomen heerschappij. Vergelijk onder Jer. 28:14; Dan. 2:38.

Jer 28.14 Da 2.38
12) zoon, en zijns zoons

Evilmerodach, van wien zie 2 Kon. 25:27, en onder Jer. 52:31.

2Ki 25.27 Jer 52.31

13) zoon dienen,

Belsazar. Zie Dan. 5.

14) zijns eigenen lands kome;

Of, de rechte tijd van zijn land. Hebreeuws, de tijd van zijn land, ook, of zelfs, of ja zijns, te weten, lands; of ook dien, te weten, tijd van zijn land, dat zijn land onder het geweld van anderen door Gods regering zal gebracht worden, en de Babylonische monarchie een einde nemen. Vergelijk Dan. 5:26.

Da 5.26

15) doen dienen.

Of, hem dwingen te dienen. Zie boven Jer. 25:14.

Jer 25.14
16) dat zijn hals

Te weten volk of koninkrijk.

17) hand.

Dat is, door zijn dienst, of zijn geweld.

18) profeten,

Versta, valse profeten, en al zulken, die voorgeven dat zij goddelijke openbaringen en dromen hebben. Zie boven Jer. 23:25, enz.

Jer 23.25

19) dromers,

Hebreeuws, dromen; alzo onder Jer. 29:8, gelijk, gevankelijke wegvoering of gevangenis voor gevankelijke weggevoerden, gevangenen, onder Jer. 28:4,6, en Jer. 29:1,4; zie Job 35:13.

Jer 29.8 28.4,6 29.1,4 Job 35.13

20) guichelaars,

Zie Lev. 19:26.

Le 19.26
21) valsheid,

Of, ene leugen; alzo Jer. 27:14,16.

Jer 27.14,16

22) om u verre uit uw land te brengen,

Zie onder Jer. 27:15.

Jer 27.15
23) Daarna sprak ik tot Zedekia,

Te weten, ten tijde van den koning Zedekia; vergelijk boven Jer. 27:1, en onder Jer. 35:1, met de aantekening.

Jer 27.1 35.1

24) leven.

Dat is, levend blijven; alzo Jer. 27:17.

Jer 27.17
25) sterven,

Dat zekerlijk geschieden zal zo gij den koning van Babel niet wilt dienen; alzo onder Jer. 27:17; vergelijk 2 Sam. 2:22.

Jer 27.17 2Sa 2.22
26) opdat Ik u uitstote,

Dit was wel het oogmerk der valse profeten niet, maar het zou zekerlijk daarop volgen, wil de Heere zeggen, als zij de valse profeten zouden geloven, die ook met hun valse profetie‰n onder Gods heilige en rechtvaardige regering stonden. Zie 1 Kon. 22:19, enz. en boven Jer. 18:16.

1Ki 22.19 Jer 18.16
27) dit ganse volk,

Dat de priesters en valse profeten aanhing.

28) de vaten van des HEEREN huis

Die ten tijde van Jojakim en Jechonia naar Babel gevoerd waren; 2 Kron. 36:7,10.

2Ch 36.7,10
29) leven;

Gelijk Jer. 27:12.

Jer 27.12
30) voorbidden,

Hebreeuws, bejegenen, aanlopen, tussenkomen; te weten met voorbiddingen; gelijk boven Jer. 7:16, zie aldaar.

Jer 7.16
31) pilaren,

Zie 2 Kon. 25:16,17.

2Ki 25.16,17
32) edelen van Juda en Jeruzalem;

Hebreeuws, witte; zie Neh. 2:16.

Ne 2.16
33) zijn,

Dat is, blijven; alzo onder Jer. 32:5; Ps. 37:18, enz.

Jer 32.5 Ps 37.18

34) bezoeken zal,

Dit en het volgende kan men duiden op de genadige bezoeking der Joden, die God uit de gevangenschap van Babel wilde verlossen en met de vaten doen wederkomen; of ook [bij gelijkenis van mensen genomen] van de vaten zelf, wien God, [om zo te spreken] deze weldaad zou bewijzen, dat Hij ze uit de handen dergenen, die ze met geweld onderhielden en schandelijk misbruiken, [Dan. 5:2,3,4], weder aan hun rechte plaats en tot hun recht gebruik zou brengen. Alzo wordt God gezegd het land te bezoeken, Ps. 65:10, enz.

Da 5.2,3,4 Ps 65.9
Copyright information for DutKant