Jeremiah 3

1) zegt:

Hebreeuws, om te zeggen, of zeggende; dat is, men zegt gemeenlijk, om zo te zeggen, bij manier van spreken, genomen dat, enz.

2) hij ook tot haar

Dat is, zal de eerste man haar ook weder mogen nemen?

3) datzelve

Waarin zulke gruwel mocht gebeuren; zie hiervan Deut. 24:4

De 24.4

4) grotelijks

Hebreeuws, ontheiligd zijnde ontheiligd zijn.

5) boeleerders

Hebreeuws, gezellen, vrienden.

6) keer nochtans

De Heere wil zeggen dat Hij evenwel zijn volk in genade zal op- en aannemen, zo zij zich van al deze gruwelen en verbondbrekingen oprecht zullen bekeren.

7) beslapen?

Dat is, daar zijn gene hoogten, of gij hebt er afgoderij op bedreven.

8) hen gezeten

Om de boeleerders te wachten, als een gemene onbeschaamde hoer; vergelijk Gen. 38:14; Ezech. 16:24,25.

Ge 38.14 Eze 16.24,25

9) Arabier

Gelijk de straatschenders en rovers wachten op de voorbijgangers in woeste plaatsen.

10) regendruppelen

Of, regenvlagen, regenbuien.

11) ingehouden,

Te weten van mij, volgens mijne dreigementen; Lev. 26:19; Deut. 28:23,24.

Le 26.19 De 28.23,24

12) spade

Zie Deut. 11:14.

De 11.14

13) hoerenvoorhoofd,

Hebreeuws, ener vrouw ener hoer; gelijk dikwijls.

14) weigert

Dat is, gij wilt u niet schamen, dat gij immers behoort te doen als gij mijne landplagen gevoelt.

15) tot Mij roepen:

Hebreeuws, roept gij niet tot mij, of, noemt gij mij niet, enz. alsof God zeide: Zult gij dan nu nog tot mij niet wederkeren? Bekeer u nog van nu af.

16) leidsman

Die mij van eerst aan met onderwijs, raad en daad hebt geleid en gestierd, als een goed man zijne vrouw; vergelijk Spreuk. 2:17.

Pr 2.17
17) behouden?

Vergelijk onder Jer. 3:12; Ps. 103:9; idem Lev. 19:18; Nah. 1:2; in welke plaatsen het woord toorn, tot klaarheid van den zin, verstaan wordt. Dit kan men nog nemen als de woorden van het volk, die God hun voorschrijft om hem daarmede boetvaardiglijk te bejegenen; of als Gods, of des profeten woorden, verklarende dat God zijn toorn zal afwenden zo zij zich bekeren.

Jer 3.12 Ps 103.9 Le 19.18 Na 1.2

18) Zie,

Dit zijn Gods woorden tot Isra‰l.

19) boosheden,

Die boven verhaald zijn.

20) neemt de overhand.

Dat is, gij dringt met uwe boosheid hardnekkiglijk door. Alsof God zeide: Maar het is tevergeefs, dat Ik u tot bekering roep, gij vraagt er toch niet naar, gij gaat niet dan te moedwilliger in uwe boosheid.

21) Josia:

Als de tien stammen van Isra‰l naar Assyri‰ al waren weggevoerd.

22) afgekeerde

Hebreeuws eigenlijk, afkerigheid. Anders: afkerige; in het vrouwelijk geslacht, passende op den volgenden tekst, waar Isra‰l bij ene hoer vergeleken wordt.

23) trouweloze,

Alzo noemt God die van den stam van Juda, vanwege de afgoderij, waarmede zij den geestelijken band en trouw van het huwelijk, dat tussen God en hen was, evenzeer verbroken hadden als de andere tien stammen Isra‰ls, die allen bloedverwanten van Juda waren, als zijnde allen tezamen afkomstig van den patriarch Jakob; daarom worden zij zusters genoemd. Vergelijk Ezech. 16:46, en Ezech. 23:2,4, en alzo in het volgende.

Eze 16.46 23.2,4
24) scheidbrief

Haar overgevende in de hand der Assyri‰rs, die de tien stammen, als van Gods aangezicht en uit zijn land, gevankelijk hebben weggevoerd.

25) vreesde,

Zich niet ontzag, of niet schroomde het boze voorbeeld van Isra‰l na te volgen, niettegenstaande zij al die straffen, die Isra‰l waren overkomen, als voor ogen gezien had. Vergelijk onder Jer. 44:10, en Spreuk. 28:14.

Jer 44.10 Pr 28.14
26) gerucht

Hebreeuws, stem; dat men ook zo kan nemen dat het ene roepende zonde geweest is, gelijk de Schriftuur elders spreekt; vergelijk Gen. 4:10, met de aantekening. Anders: lichtvaardigheid.

Ge 4.10

27) zij het land

Dit duiden sommigen nog op Isra‰l, uit vergelijking van Jer. 3:10.

Jer 3.10

28) steen

Dat is, stenen of houten afgoden. Alzo Ezech. 20:32; zie aldaar.

Eze 20.32
29) in alle dezen

Of, om, of door, dit alles; dat is, hoewel zij dit alles gezien had, dat tevoren van Isra‰l verhaald is.

30) valselijk,

Hebreeuws, in, of met valsheid; dat is bedriegelijk, huichelachtig.

31) ziel

Dat is, zichzelve, haar persoon, gelijk dikwijls. Zie Gen. 12:5. De zin is: Isra‰l mag zich des roemen, dat zij het zo slim nog niet gemaakt heeft als Juda. Zie Ezech. 16:51,52, en Ezech. 33:11.

Ge 12.5 Eze 16.51,52 33.11
32) noorden,

Naar Assyri‰ en Medi‰ toe, waar de tien stammen waren heengevoerd; 2 Kon. 17:6.

2Ki 17.6

33) toorn

Hebreeuws, aangezicht; dat is mijn toorn, of mijn toornig aangezicht, waardoor Gods strenge straffen verstaan worden. Zie Ps. 21:10, onder Jer. 4:26; Lev. 17:10. Anders: mijn aangezicht tegen u niet nederslaan, of nederwerpen; dat is, Ik zal u met geen toornig of stuurs gelaat aanzien, [vergelijk Gen. 4:5,6] maar u gunst en genade bewijzen.

Ps 21.9 Jer 4.26 Le 17.10 Ge 4.5,6

34) goedertieren,

Zie 2 Kron. 6:41.

2Ch 6.41

35) [den toorn]

Zie boven Jer. 3:5.

Jer 3.5
36) ken uw

Of, weet, erken.

37) overtreden,

Zie boven Jer. 2:8.

Jer 2.8

38) verstrooid

Dat is, zijt als een lichte onbeschaamde hoer hier en daar heen en weer gelopen, om afgoderij met vreemde afgoden te bedrijven, gelijk boven Jer. 3:2,6; zie ook Ezech. 16:24, enz., en Ezech. 23:5,6,7, enz.

Jer 3.2,6 Eze 16.24 23.5,6,7
39) getrouwd,

Hebbende het mannelijk recht over of aan u.

40) een uit een stad,

Ik zal een overblijfsel in genade behouden en brengen tot de gemeenschap mijner kerk, door Zion afgebeeld; zie 1 Kron. 9:3, en Rom. 11:5; dewijl dit voornamelijk ziet op den tijd des Heeren Christus en van het Nieuwe Testament.

1Ch 9.3 Ro 11.5
41) herders

Dat is, leraars, predikaten. Zie breder deze belofte onder Jer. 23, en Ezech. 34; vergelijk 1 Sam. 13:14; Ef. 4:11.

1Sa 13.14 Eph 4.11
42) vermenigvuldigd

Door de predikatie van het Evangelie, gelijk geschied is bij den tijd des Heeren Christus en van zijne apostelen; zie enig begin hiervan Hand. 1:15; 1 Cor. 15:6, en daarna Hand. 2:41, en Hand. 4:4, enz.

Ac 1.15 1Co 15.6 Ac 2.41 4.4

43) ark des verbonds

Dat is, de ceremoni‰n van het Oude Testament [waaronder de ark mede het voornaamste stuk was] zullen ophouden, als zijnde schaduwen en voorbeelden op den Messias, Jezus Christus, die alsdan gekomen zijnde alles zal volbrengen en maken dat zijne kerk God dient in geest en waarheid in alle plaatsen. Zie Joh. 4:21,23; 1 Tim. 2:8, enz.

Joh 4.21,23 1Ti 2.8

44) opkomen;

Dit wordt door de volgende woorden verklaard. Vergelijk Jes. 65:17, en onder Jer. 7:31.

Isa 65.17 Jer 7.31

45) niet gedenken,

Niet zoals tevoren, en ten gebruike van den godsdienst. Vergelijk onder Jer. 16:14.

Jer 16.14

46) gemaakt

Of, vermaakt worden; of [dat, of zulks alles] zal er niet meer geschieden, of gedaan worden. Anders: zij zal niet meer groot gemaakt, dat is hoog geacht en geroemd worden, omdat de Zoon Gods in het vlees zal geopenbaard zijn, gelijk het woord maken alzo bij sommigen ook genomen wordt; Deut. 32:6; 1 Sam. 12:6, en elders.

De 32.6 1Sa 12.6
47) om des HEEREN

Of, tot den naam des HEEREN; dat is tot den Heere zelf, die in het vlees en aan zijne kerk, als bij naam, zal zijn geopenbaard.

48) goeddunken

Of, inbeelding, beschouwing, gedachte; anders: hardigheid; alzo Deut. 29:19; Ps. 81:13; onder Jer. 7:24, en Jer. 9:14, en Jer. 11:8, en Jer. 18:12, enz.

De 29.19 Ps 81.12 Jer 7.24 9.14 11.8 18.12
49) gaan tot het huis

Zie boven Jer. 3:14, die tevoren van elkander gescheiden, oneens en vijanden waren, zullen in goeden vrede, door enen geest des geloofs, als leden van ‚‚n lichaam onder ‚‚n hoofd Jezus Christus, tezamen hier in Gods kerk en hierna in het hemelse Kana„n, Gods erfenis bezitten; vergelijk Jes. 11:13; Ezech. 37:16, enz.; Hebr. 11:14,15, en Hebr. 12:22, en onder Jer. 50:4.

Jer 3.14 Isa 11.13 Eze 37.16 Heb 11.14,15 12.22 Jer 50.4

50) noorden,

Dat is, van hunne gevangenis; zijnde dit een beeld der geestelijke gevangenis en verlossing uit dezelve door Christus.

51) ten erve

Of, heb doen erven, erfelijk bezitten.

52) Ik zeide wel:

Dat is, Ik dacht, als terstond wederom; menselijkerwijze van God, als bij zichzelven aldus denkende en beraadslagende, gesproken, om de onwaardigheid van dit volk [waarvan wijders Jer. 3:20], en de grootheid zijner genade uit te drukken; alsof God zeide: Maar hoe zal Ik daartoe komen, dat Ik van zulk boos volk mij ene kerk maak, en hen tot mijne kinderen en erfgenamen van het hemelse en heerlijke Kana„n met de menigte d er heidenen, aanneem? Waarop God als bij zichzelven aldus antwoordt: Ik zal maken door mijnen Geest der bekering en des kindschaps, dat zij zich bekeren, [gelijk volgt] en in geloof tot mij roepen: Abba, en van mij niet afwijken; zie Jer. 32:40; Rom. 8:15. Sommigen nemen dit vers als een vervolg van de voorgaande belofte, en stellen het aldus: Ook zeide Ik, of want Ik zeide, hoe zal Ik, enz., verwonderenderwijze; en in het volgende: Ook zeide Ik, gij zult tot mij roepen, enz.

Jer 3.20 32.40 Ro 8.15

53) gewenste

Hebreeuws, land der begeerte, van den wens; zie Ps. 106:24.

Ps 106.24

54) sierlijke

Hebreeuws, erfenis des sieraads. Aldus was Kana„n genoemd, zijnde een voorbeeld van het hemelse Kana„n; zie Ezech. 20:6; Dan. 8:9, en Dan. 11:16,41,45.

Eze 20.6 Da 8.9 11.16,41,45

55) tot Mij roepen:

Of, mij noemen.

56) vriend,

Of, metgezel; dat is, man; vergelijk Hos. 3:1.

Ho 3.1
57) is een stem

Dat is, daar zal gehoord worden. Hier begint ene profetie en beschrijving van de bekering der Isra‰lieten.

58) [en] smekingen

Of, een geween der smekingen.

59) Keert weder,

Dit is Gods stem.

60) Zie, [hier]

Dit is het antwoord der wenende en smekende boetvaardige Isra‰lieten.

61) schaamte

Dat is, de afgod Ba„l, dies wij ons wel mogen schamen, want hij is een vuile en schandelijke afgod en heeft ons beschaamd en te schande gemaakt. Alzo onder Jer. 11:13; Hos. 9:10.

Jer 11.13 Ho 9.10

62) arbeid

Dat is, hetgeen zij met arbeid verkregen hadden, gelijk in het volgende verklaard wordt.

63) opgegeten,

Dat is, verteerd, zo vanwege de kostbaarheid der afgoderij als de rechtvaardige plagen, die hun daarom zijn overkomen.

Copyright information for DutKant