Jeremiah 40

1) woord,

De woorden dezer profetie volgen eerst Jer. 42:7, enz. maar hier wordt in het volgende ingevoegd een verhaal van de geschiedenissen, die tot de voorzegde profetie de aanleiding hebben gegeven.

Jer 42.7

2) had laten gaan

En de andere dingen ook geschied waren, die onder, na Jeremia's loslating, worden verhaald, te weten dat Gedalia verraderlijk was omgebracht en de Joden naar Egypte wilden trekken.

3) Rama;

Zie 1 Kon. 15:17.

1Ki 15.17

4) laten halen,

Hebreeuws, genomen had. Zie boven Jer. 37:17; alzo terstond Jer. 40:2.

Jer 37.17 40.2

5) gevangenen van Jeruzalem en Juda,

Hebreeuws, gevangenis, of gevankelijke wegvoering; gelijk elders dikwijls.

6) HEERE, uw God,

Aldus spreekt een heiden, tot beschaming der Joden. Hieruit blijkt dat de koning van Babel verstaan had wat Jeremia geprofeteerd had; vergelijk boven Jer. 39:11.

Jer 39.11

7) kwaad over deze plaats gesproken.

Ongeluk, ellende, kwaad der straf.

8) deze zaak geschied.

Of, dit woord aan u geschied; dat is, dit woord des Heeren aan u vervuld; vergelijk boven Jer. 39:16.

Jer 39.16
9) Nu dan,

Dewijl gij bevonden zijt een waarachtig profeet te zijn.

10) hand waren;

Anders: handen.

11) goed is in uw ogen

Dat is, indien het u behaagt.

12) oog op u stellen;

Zie boven Jer. 39:12.

Jer 39.12

13) kwaad is in uw ogen

Dat is, u mishaagt, niet bevalt.

14) voor uw aangezicht,

Dat is, staat voor u open; zie Gen. 13:9.

Ge 13.9
15) hij nog niet zal wederkeren,

Namelijk, Gedalia die terstond genoemd wordt, die zo haast niet weder hier zal komen, dat gij daarnaar zoudt dienen te wachten, want hij heeft te Mizpa nog veel te doen. Anders: en dewijl hij [namelijk Jeremia] nog niet was wedergekeerd, [zeide hij, namelijk Nebuzaradan wijders] of keert, enz. met welke weinige tussen ingevoegde woorden zou worden aangewezen, hoe het is bijgekomen dat Jeremia onder andere gevangenen mede geraakt en weggevoerd is, te weten omdat hij zich tevoren nog niet begeven had tot Gedalia, als hij uit het voorhof der gevangenis verlost was, maar was gebleven onder het volk, en alzo mede nevens anderen gevonden en tot hiertoe gebracht; daarom slaat hem Nebuzaradan nu voor dat hij tot Gedalia zou mogen trekken, om onder zijne bescherming verzekerd te zijn. Anders: dewijl hij [te weten Zedekia; door verachting gesproken] niet meer zal wederkeren, enz.

16) reiskost en een geschenk,

Het Hebreeuwse woord betekent zulks eigenlijk; maar wordt algemeen genomen voor dagelijks onderhoud, dat men iemand toelegt, onder Jer. 52:34; zie wijders Spreuk. 15:17.

Jer 52.34 Pr 15.17
17) Mizpa;

Gelegen in het land Benjamins, gelijk sommigen menen. Zie Richt. 10:17.

Jud 10.17
18) oversten der heiren,

Dat is, kapiteins, hoplieden; alzo dikwijls in het volgende; vergelijk dit verhaal met 2 Kon. 25:23, enz., die in het veld waren; dat is, in het veld zich onthielden.

2Ki 25.23

19) mannen,

Dat is, de krijgslieden, die zij bij zich hadden; alzo Jer. 40:8.

Jer 40.8

20) armsten des lands,

Hebreeuws, armoede, of dunheid des lands. Zie 2 Kon. 24:14.

2Ki 24.14
21) Ismael,

Zie 2 Kon. 25:23.

2Ki 25.23
22) blijft in het land,

Of, woont.

23) staan voor het aangezicht der Chaldeen,

Dat is, om hen te dienen; zie Deut. 1:38, en 1 Kon. 1:2.

De 1.38 1Ki 1.2

24) ingenomen.

Dat is, genomen tot uwe woonplaatsen.

25) landen waren,

Dat is, in de omstreken daaromtrent gevlucht waren.

26) gelaten had;

Of, gesteld, toegelaten. Hebreeuws eigenlijk gegeven.

27) hen gesteld had;

De overgelatenen.

28) alle oversten der heiren,

Uitgenomen Isma‰l, van wien in het volgende.

29) Weet gij wel,

Hebreeuws, weet gij wetende.

30) aan het leven te slaan?

Hebreeuws, om u te slaan [aan] de ziel; dat is, u om het leven te brengen. Zie Deut. 19:6, met de aantekening alzo in Jer. 40:15.

De 19.6 Jer 40.15
31) van Isma‰l.

Of, tegen. Dit was een teken van Gedalia's vroomhartigheid; maar hij had de waarheid van de zaak wel behoorlijk mogen onderzoeken en op zijn hoede zijn om het onheil voor te komen, dat hem daarna van dezen verrader is overkomen. Zie Jer. 41.

Copyright information for DutKant