Joshua 1

83) het Schild uwer hulp,

Of, uw schild der hulp; dat is, uw helpend schild; gelijk Ps. 2:6 de berg mijner heiligheid; dat is, mijn heilige berg.

Ps 2.6

84) Zwaard is uwer hoogheid;

Die voor u vecht om u te verhogen.

85) geveinsdelijk aan u onderwerpen,

Zullen gedwongen worden zich u te onderwerpen, alhoewel zij het van harte niet zullen menen. Zie 2 Sam. 22:45; Ps. 18:45, en vergelijk Ps. 66:3, en Ps. 81:16.

2Sa 22.45 Ps 18.44 66.3 81.15

86) hun hoogten treden!

Zie boven, Deut. 32:13.

De 32.13 1) Jordaan,

Dit is de grootste rivier van het land Kana„n; zij vloeit langs het beloofde land, en eindigt in de Dode zee, of Lacus Asphaltites. In en aan deze rivier heeft Johannes de Doper eerst den doop bediend, Mark. 1:5, en onze Zaligmaker Jezus Christus is in dezelve gedoopt, Matth. 3:13.

Mr 1.5 Mt 3.13

2) geve.

Dat is, al voorlang te geven beloofd heb, maar nu dadelijk in de volle bezitting stel.

3) de woestijn

Te weten, in de woestijn Zin; Exod. 16.

4) Libanon af

Dit is de hoogste en grootste berg, die in Syri‰ is, beginnende van omtrent Sidon en strekkende tot bij Damaskus.

5) de rivier Frath,

Deze was de landpale tegen het oosten.

6) van uw mond,

Dat is, laat u hart alzo vervuld zijn met Gods woord en kennis, dat uw mond daarvan overvloeie. Zie Matth. 12:34.

Mt 12.34
7) dit land;

Te weten, waar zij in dezen tijd waren, aan deze zijde der Jordaan. Zie Num. 32:33.

Nu 32.33
8) gewapend trekken,

Zie Exod. 13:18.

Ex 13.18

9) alle strijdbare helden,

Hij wil zeggen dat allen, die uit deze stammen dezen tocht zouden doen, moesten zijn uitgelezen mannen, helden, wel gewapend.

10) zij Jozua,

Te weten, al de stammen, of de ambtlieden, in hunnen naam, zich alzo aan de regering van Jozua onderwerpende.

11) alleenlijk dat de HEERE,

Dit is een wens, waarmede deze stammen Jozua gelukwensen in de aangevangen bediening van zijn ambt, ziende op hetgeen God hem belooft, Joz. 1:5. Doch anderen nemen het alsof het een beding of een conditie ware, belovende hem te gehoorzamen, indien de HEERE met hem zou zijn gelijk Hij met Mozes geweest was.

Jos 1.5
12) mond wederspannig wezen zal,

Dat is, bevel.

Copyright information for DutKant