Joshua 23

1) na vele dagen,

Het zijn geweest omtrent veertien jaren, nadat zij in het land Kana„n gekomen waren. Vergelijk dit met de aantekeningen boven, Joz. 22:3.

Jos 22.3

2) wel bedaagd was;

Hebreeuws, tot dagen gekomen was.

3) gans Isra‰l,

Versta de hoofden en oversten, mitsgaders allen, die van het volk daartoe verschijnen konden.

4) overige volken

Te weten, die van de Isra‰lieten nog zouden bekrijgd en uitgeroeid worden.

5) zal hen uitstoten

Te weten, de heidense nati‰n, die nog in het land Kana„n zijn overig gebleven.

6) gesproken heeft.

Dat is, beloofd heeft.

7) niet ingaat

Dat is, maakt u niet gemeenzaam met hen. Want die met pik omgaat, die wordt daarvan besmet. Enigen verstaan dit alzo, alsof den Isra‰lieten verboden werd met die volken te huwelijken. Zie onder, Joz. 23:12.

Jos 23.12

8) gedenkt

Anders, maakt geen gewag van den naam hunner goden.

9) en doet er niet

De zin is: Zweert niet bij de goden der heidenen, en doet er ook anderen niet bij zweren. Zie Exod. 23:13; Deut. 12:3; Ps. 16:4.

Ex 23.13 De 12.3 Ps 16.4
10) gesproken heeft.

Dat is, beloofd heeft.

11) enigszins afkeert,

Hebreeuws, afkerende afkeert.

12) Weet voorzeker,

Hebreeuws, weet wetende.

13) gesel

Eertijds placht men de mensen in de zijden te geselen of te slaan, gelijk af te nemen is hier en Jezus Sirach 30:12, en Sirach 40:6.

14) ik ga

Dat is, ik sterf, gelijk alle mensen.

15) heden in den weg

Dat is, haast. Want Jozua heeft deze vermaning niet gedaan even op dien dag toen hij gestorven is, maar tevoren.

16) ganse aarde;

Dat is, alle mensen die op aarde leven. Zie 1 Kon. 2:2.

1Ki 2.2

17) gevallen

Vergelijk 1 Sam. 3:19, met de aantekeningen aldaar.

1Sa 3.19
18) al die kwade

Te weten, waarmede Hij ulieden bedreigd heeft, indien gij zijn geboden niet zoudt onderhouden.

19) dingen,

Anders, woorden.

Copyright information for DutKant