Malachi 4

1) die dag komt,

Te weten, de dag van het oordeel des Heeren, hetzij dat men dit verstaat van de eerste verschijning van Jezus Christus, of van de tweede, als Hij ten jongste dage ten oordeel verschijnen zal. Sommigen verstaan het alzo, dat deze dag geduurd heeft van den eersten dag af der verschijning van Christus in het vlees, durende totdat Hij in de wolken verschijnen zal ten jongsten gerichte.

2) Die hun noch wortel,

Dat is, Hij zal hen alzo uitroeien en teniet maken dat zij nimmermeer wederom opkomen zullen.

3) de Zon der gerechtigheid opgaan,

Alzo wordt Christus Jezus genoemd, omdat Hij de verstanden door zijn Woord en Geest verlicht, en de harten de gelovigen verkwikt door vergeving der zonden en toerekening der gerechtigheid. Verg. Jes. 60:1,19; Dan. 9:24, en Luk. 1:78,79.

Isa 60.1,19 Da 9.24 Lu 1.78,79

4) genezing zijn

Te weten, der verslagenen gemoederen, die hunne zonden gevoelen.

5) Zijn vleugelen;

Te weten, de Zon der gerechtigheid, welke is Jezus Christus.

6) uitgaan,

Te weten, op een vette weide. Anderen verstaan dit van het uitgaan uit de gevangenis der zonden en van de dienstbaarheid des duivels, om God te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Zie Joh. 8:36; 2 Cor. 3:17.

Joh 8.36 2Co 3.17

7) toenemen,

Aan tijdelijken en geestelijken welstand, door den zegen des Heeren.

8) vertreden;

Dat is, overwinnen, namelijk in Christus Jezus uw Hoofd, die de wereld heeft overwonnen, Joh. 16:33, en nog dagelijks de vijanden zijner kerk overwint en bedwingt, tot Hij hen eindelijk altegaar make tot een voetbank zijner voeten. Zie 1 Cor. 15:57, en 1joh. 5:4.

Joh 16.33 1Co 15.57 1Jo 5.4

9) as worden

Dat is, als van gene waarde, en ten uiterste veracht. Verg. Jes. 66:24; Dan. 12:2.

Isa 66.24 Da 12.2

10) de zolen uwer voeten,

Of, planten.

11) te dien dage,

Zie Mal. 3:17.

Mal 3.17
12) Gedenk der wet van Mozes,

Omdat de tijd voorhanden was dat het volk Gods vele jaren zou zijn zonder profeten, die hun prediken zouden, [want Maleachi is de laatste onder de profeten van het Oude Testament];zo vermaant het den profeet, dat zij zich middelerwijl naarstiglijk zouden oefenen in het studeren en lezen der wet door Mozes gegeven, zich alzo wapenende tegen alle aanvechtingen, en tot versterking in het ware geloof.

13) op Horeb

Zie Deut. 4:10.

De 4.10

14) aan gans Isra‰l,

Aan het ganse Isra‰lietische volk.

15) den profeet Elia,

Dat is, Johannes de Doper, die in den geest en kracht van Elia verschijnen zal, gelijk Christus dit verklaart Matth. 11:14, en Matth. 17:11,12,13; Mark. 9:11, En de engel; Luk. 1:17.

Mt 11.14 17.11,12,13 Mr 9.11 Lu 1.17

16) die grote

Te weten, in welken de Heere in het vlees verschijnen zal.

17) vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Vreeslijk voor de goddelozen, maar de godzaligen bewegende tot berouw over hunne zonden en beterschap van hun leven. Verg. Joel 2:31.

Joe 2.31
18) En hij zal het hart der vaderen

De zin is: Zijne predikatie zal zulk een kracht hebben in de harten der uitverkorenen door de werking van den Heilige Geest, dat zo de vaders als de kinderen zich tot den Heere bekeren en Hem gezamelijk dienen zullen.

19) wederbrengen,

Of, wenden, of bekeren.

20) de aarde

De inwoners der aarde.

21) met den ban sla.

Dat is, opdat Ik de wereld niet geacht en al verdelge, vanwege hun ongeloof en verachting van Jezus Christus, hardnekkigheid en onboetvaardigheid. Zie Zac. 14:11; Deut. 18:15,16; Hand. 3:22,23, en 1 Cor. 16:22. Dusdanige mensen zijn er te allen tijde veel in de wereld geweest, gelijk er nu nog veel zijn, zodat God de Heere naar zijn gerechtigheid wel oorzaak zou hebben de wereld op het strengste te straffen, maar Hij verschoont hen nog al, vanwege het kleine hoopje der vromen en godzaligen, die in de wereld zijn. Zie Gen. 18:23,24, enz.

Zec 14.11 De 18.15,16 Ac 3.22,23 1Co 16.22 Ge 18.23,24
Copyright information for DutKant