Mark 8

1) dezelfde dagen,

Dat is, omtrent denzelfden tijd.

2) innerlijk met ontferming bewogen over de schare;

Of, van harte, hartelijk.

3) drie dagen bij Mij gebleven,

In de hete Oosterse landen konden de mensen den honger langer verdragen dan men in deze landen kan doen.

4) nuchteren naar hun huis laat gaan,

Dat is, zonder eten.

5) En Zijn discipelen antwoordden Hem:

Van dit gehele wonder zie ook Matth. 15:32.

Mt 15.32
6) neder te zitten op de aarde,

Grieks, neder te vallen.

7) gezegend had,

Of, gedankt; zie hiervan Matth. 15:36.

Mt 15.36
8) in de delen van Dalmanutha.

Zie hiervan Matth. 15:39.

Mt 15.39
9) twisten,

Dat is, in twist en geschil te komen.

10) zuchtende in Zijn geest,

Namelijk over hunne verkeerdheid en hardnekkigheid.

11) Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!

Dit is een afgebroken manier van spreken, bij de Hebre‰n gebruikelijk, wanneer men als met ede wil bevestigen dat zulks niet zal geschieden, gelijk te zien is Gen. 14:23; Ps. 95:11; Hebr. 3:11. Anders, dit geslacht zal geen teken gegeven worden; namelijk zulk een als zij begeren van den hemel.

Ge 14.23 Ps 95.11 Heb 3.11
12) naar de andere zijde.

Namelijk van de zee Gennesareth naar Bethsa‹da toe, gelijk te zien is Mark. 8:22.

Mr 8.22
13) wacht u

Grieks, ziet.

14) zuurdesem der Farizeen,

Zie hiervan Matth. 16:12.

Mt 16.12

15) Herodes.

Van welken de Herodianen genoemd werden. Zie van dezelve Matth. 22:16.

Mt 22.16
16) verharde hart?

Grieks, verweerd, of vereeld. Zie de aantekeningen Mark. 6:52.

Mr 6.52
17) hoeveel volle manden

Grieks, hoe veler manden volheden met brokken.

18) verstaat gij niet?

Namelijk hetgeen zo kort en zo openbaarlijk geschied is.

19) Bethsaida;

Een stadje of vlek, gelegen aan de Galilese zee, vanwaar Petrus, Andreas en Filippus afkomstig waren, Joh. 1:45; waar Christus ook vele wonderen gedaan heeft, Matth. 11:21.

Joh 1.44 Mt 11.21
20) spoog in zijn ogen,

Dit teken gebruikt Christus om te tonen dat deze genezing van Hem kwam, en het heeft enige gelijkenis met oogwater, waardoor de zwakke ogen gesterkt worden.

21) hij, opziende,

Namelijk de blinde.

22) ik zie hen, als bomen, wandelen.

Anders, ik zie mensen, als bomen, wandelende.

23) wederom op zijn ogen,

Christus kon dezen blinde wel dadelijk genezen hebben, gelijk Hij op andere tijden gedaan heeft, maar het schijnt dat Hij zulks alhier allengskens heeft willen doen, om af te beelden dat onze geestelijke verlichting allengskens meer en meer geschiedt.

24) Ga niet in het vlek,

Zie de reden van dit verbod, Matth. 12:16,17.

Mt 12.16,17
25) Cesarea Filippi.

Zie van deze stad Matth. 16:13.

Mt 16.13
26) de Christus.

Dat is, de beloofde Messias of Gezalfde; Joh. 1:42.

Joh 1.41
27) na drie dagen wederom opstaan.

Dat is, binnen drie dagen, gelijk de overpriesters zelf, die manier van spreken gebruikende, tonen en verklaren alzo verstaan te hebben; Matth. 27:63,64.

Mt 27.63,64
28) satanas,

Zie van dit woord Matth. 16:23.

Mt 16.23
29) leven zal willen behouden,

Grieks, ziel. Zie Matth. 16:25.

Mt 16.25
Copyright information for DutKant