Micah 2

1) werken

Het Hebr. woord, dat anders werken en doen betekent, wordt hier gebruikt voor overleggen en voornemen om te doen.

2) legers

Als zij behoorden te rusten, aan God te denken en hun wandel voor Hem te overpeinzen, enz. gelijk Ps. 36:5.

Ps 36.4

3) morgenstond doen zij het

Haastende en brandende om hun boze lusten te voldoen. Verg. Hos. 7:6.

Ho 7.6

4) in de macht van hunlieder hand is

Dewijl het met de justitie en politie zo in het land gesteld is, dat zij het vrijelijk kunnen doen. Zij zijn meesters en doen wat zij maar willen. Verg. de manier van spreken met Neh. 5:5; Spreuk. 3:27. Anders, want hunlieder hand is tegen God.

Ne 5.5 Pr 3.27
5) begeren akkers

Als zij maar op enig stuk land of op enig huis belust worden, of zin daartoe krijgen, zo nemen zij dat met geweld. Verg. 1 Kron. 21:1, enz.

1Ch 21.1

6) man

Die zij arm maken en bedroeven.

7) huis

Dat zij de eigenaar ontnemen en tot zich trekken.

8) een iegelijk

Of, de mens.

9) erfenis

Die God ganselijk niet de erfgenaam wilde ontwend of vervreemd hebben.

10) kwaad over dit geslacht

Gelijk zij het kwaad van de zonde moedwilliglijk bedenken, voornemen en doen, alzo denk Ik over hen het kwaad van de straf.

11) gijlieden

Verandering van persoon, door een heftige aanspraak, gelijk onder Micha 2:8 en elders dikwijls

Mic 2.8

12) halzen niet zult uittrekken

Omdat het een sterk juk van dankbaarheid zal zijn, waaronder gij zult moeten bukken. Verg. Lev. 26:13, en Jer. 11:11 met de aantekening.

Le 26.13 Jer 11.11

13) zo rechtop niet gaan

Hebr.[met, of in] hoogheid, verhevenheid; dat is, met opgerichte hals, of hoofd, rechtop, omhoog. De zin is: Gij zult zo fier en stout niet zijn als gij nu zijt.

14) boze tijd zijn

Zie Amos 5:13.

Am 5.13
15) zal men

Hebr. hij zal; dat is, men zal, enz.

16) spreekwoord over ulieden opnemen

Om u, in uw ellende en weeklagen alom te bespotten; of het volgende deerlijk klagen en kermen zal zo algemeen zijn, dat men een algemeen spreekwoord daarvan zal maken, dat Isra‰l zo en zo klaagt.

17) ten enenmale verwoest

Hebr. verwoestende, of met verwoesten zijn wij verwoest. Dat is, het is gans met ons uit en gedaan.

18) Hij verwisselt

Namelijk God. [door de Assyri‰r] geeft het land, dat Hij zijn volk gegeven had, aan vreemden; Hij verandert het van heren en eigenaars.

19) deel

Zie Ps. 16:5,6. Alzo van het snoer en lot in Micha 2:5.

Ps 16.5,6 Mic 2.5

20) hoe ontwendt Hij mij

Woorden van verwondering, die kort en afgebroken zijn, zeer levendig afbeeldende het gewoel van het uitdelen van het land, alsof zij het voor ogen zagen geschieden.

21) afwendende onze akkers

Te weten tot anderen, of deelt Hij onze velden uit om [die] ons weer te geven? Geenszins, willen zij zeggen. Daar is nu gans hoop toe, dewijl zij aan vreemde bezitters voor altoos zijn weggeven. Alzo gevoelden zij de straf van hun ongerechtigheid en roverij, waarvan Micha 2:1,2, gesproken is, gelijk zij hun broeders beroofd hadden, alzo geschiedt hun wederom; zie Micha 2:5, en voorts Micha 2:8,9,10.

Mic 2.1,2,5,8,9,10
22) Daarom zult

Om de voorgemelde zonden, of omdat uw land al aan vreemden is overgegeven, zodat gij daarvan verstoken zijt, en geen Jozua u weer opnieuw het land bij loting zal uitdelen. Sommigen duiden het geestelijk op de verwerping uit Gods kerk, welker gemeenschap, door de uitdeling van het land Kana„n, bij loting en door snoeren was afgedeeld.

23) gij niemand hebben

Aanspraak aan een ieder in het bijzonder van die goddeloze geweldenaars, wie het wee is aangezegd, Micha 2:1.

Mic 2.1

24) in het lot

Of, door het lot; dat is, die het lot werpt over uw deel; want daar zal niets voor u onder Gods volk ten beste zijn, geen plaats noch deel.

25) Profeteert gijlieden niet

Dit vers is [vermits afgebroken woorden] duister, en wordt verscheidelijk vertaald. Het schijnt dat hier de woorden, of het algemeen zeggen van het goddeloze volk verhaald wordt, waarop een heftige bestraffing volgt in Micha 2:7.

Mic 2.7

26) Profeteert gijlieden niet

Hebr. drupt niet. Alzo in het volgende. Dat is, profeteert niet. Zie Deut. 32:2, en verg. Jes. 30:10,11; Jer. 11:21; Amos 2:12, en Amos 7:12,13,16. Dit zijn de woorden van het volk tot de ware profeten.

De 32.2 Isa 30.10,11 Jer 11.21 Am 2.12 7.12,13,16

27) [die] profeteren

De valse profeten. Verg. onder Micha 2:11.

Mic 2.11

28) zij profeteren niet als

De ware profeten.

29) die

De andere, te weten de valse; of van die dingen, van welke de vrome profeten drupten.

30) wijkt niet af

Dat is, deze profeten [de ware] houden niet op van lasteren, schelden, beschamen, en alles kwaads te dreigen; zij zijn ondragelijk. Verg. 1 Kon. 22:8.

1Ki 22.8

31) smaadheden

Of, beschamingen, smaadwoorden, [dit gestadig of dagelijks beschamen, enz.] houden niet op. Anderen vertalen dit vers aldus: drupt niet: [woorden van het volk] zij zullen [toch] druppen; [maar] zij zullen niet druppen voor of tot henlieden [Gods woorden] dat hij [Isra‰l] geen schande zal behalen, [gelijk de valse profeten profeteerden], of, opdat zij [mijne profeten] geen schande behalen, of hun geen schande overkome. Aldus zou het een dreigement zijn dat God hen, om hun gruwelijke ondankbaarheid, van de ware profeten wilde beroven en zijn dienstknechten verschonen. Verg. Jes. 8:16; Matth. 7:6.

Isa 8.16 Mt 7.6
32) geheten zijt

Gij voert de naam [wil de Heere zeggen] en beroemt u des, maar ten onrechte; zulke woorden betamen Jakobs huis geenszins. Verg. Joh. 8:33,37,39,40,44.

Joh 8.33,37,39,40,44

33) Geest des HEEREN

De Heilige Geest, door welken de ware profeten gedreven worden; 2 Petr. 1:21.

2Pe 1.21

34) verkort

Of, benauwd, zodat Hij zijn dienstknechten niet recht en wel zou kunnen leiden en regeren? of, hun niet zou mogen profeteren wat Hem belieft? of, dat Hij nu de macht niet meer zou hebben om u over uw boosheid te bestraffen en voorts naar uw verdiensten te straffen, dat gij Hem aldus verbittert en tergt? Verg. de manier van spreken met Num. 11:23; Jes. 50:2, en Jes. 59:1.

Nu 11.23 Isa 50.2 59.1

35) Zijn werken

Te weten Gods werken, dat is, zijn dat de werken, die God u beveelt, of die Hem aangenaam zijn? [Verg. Joh. 6:29]. Dit past zeer wel op het volgende. Anderen duiden het op Jakobs huis, aldus: Zijn dat werken, die Jakobs huis betamen?

Joh 6.29

36) Mijn woorden geen goed bij dien

Gods. De zin is: Zijn mijn woorden niet vriendelijk, lieflijk en aangenaam voor en bij de vromen, aan wie zij niet alleen alles goeds beloven, maar ook onderwijzen en bestraffen tot hun best? Waart gij vroom, zo zouden mijn woorden, en dus ook die van mijn profeten, lieflijk tot en bij u zijn, maar het is uw schuld, dat zij anders moeten profeteren.

37) recht wandelt

Zie Ps. 7:11.

Ps 7.10
38) Maar

Alsof God zeide: Hoe zouden mijn woorden vriendelijk kunnen zijn tegen zulk een volk als dit is?

39) gisteren stelde zich Mijn volk op

Dat is, onlangs, het is nog niet lang geleden, het is heterdaad geschied. Anders, [die] gisteren [dat is tevoren] mijn volk [waren], zijn [tegen mij] opgestaan als tegen een vijand.

40) tot vijand

Dat is, vijandelijk, als vijanden, straatschenders en struikrovers plegen na te doen, loerende op een roof.

41) tegenover een kleed

Om te zien of hen iemand mocht ontmoeten, die een goed kleed aanhad, om hem dat af te stropen. Hier komt God weer tot hetgeen hij hun Micha 2:1,2 verweten heeft.

Mic 2.1,2

42) gij stroopt

Verandering van persoon, gelijk Micha 2:3.

Mic 2.3

43) mantel van degenen

Of schoon overkleed. Aangaande het Hebr. woord, verg. Jona 3:6.

Jon 3.6

44) zeker voorbijgaan

Of, met vertrouwen, [niet denkende op enige vijand, immers op u in het minst geen achterdenken hebbende] en u geen leed doen.

45) wederkomende van den strijd

Die op roven en vechten niet meer denken, omdat de strijd ge‰indigd is; anders: afkerig zijnde van de strijd; dat is, die niet gezind zijn te vechten, of iemand leed te doen, voorbijgaande alleenlijk hun weg op goed vertrouwen; of, daar gij van de oorlog afgekeerd zijt; dat is, in vrede en zonder oorlog in het land leeft.

46) vermakingen

Waarin zij [als de meeste tijd zich binnenshuis houdende] hun verblijf, pliezier en vrijheid hadden, met hun mannen en kinderen; sommigen verstaan het van de weduwen; anderen van lichtvaardige en wrede echtscheidingen, dat de mannen hun eigen vrouwen door scheidbrieven tirannelijk verstieten en uitdreven.

47) Mijn sieraad

Als, klederen, leeftocht, erfgoed en wat dies meer zij, dat Ik hun uit zonderlinge vaderlijke voorzorg tot bewijs van mijn goedheid en macht gegeven heb. Gij maakt hen kaal en bloot, als tot mijn schande. Sommigen duiden het op de verstoring en scheiding van het huwelijk van de ouders; idem, op slavernij, waar God hen uit Egypte verlost, tot een vrij volk en zijn kinderen gemaakt had.

48) eeuwigheid

Dat is, gij bedrijft deze stukken zonder ophouden en berouw, of gij beneemt het hun voor eeuwig en altoos, zodat er geen verhaal op is om weer te krijgen, verg. Jona 2:6.

Jon 2.6
49) henen

In gevangenschap, het land uit.

50) dit [land] zal de rust niet zijn

Dit land, dat ik u tot een rust gegeven had, zal u niet langer kunnen verdragen, vanwege de gruwelen, waarmee gij hetzelve hebt verontreinigd, maar zal u uitspugen en [als wraak van u nemende] u gans en schrikkelijk verderven. Zie Deut. 12:9, Ps. 95:11; Hebr. 4:5,6; idem Lev. 18:25,27,28; Ezech. 36:14,17, enz.

De 12.9 Ps 95.11 Heb 4.5,6 Le 18.25,27,28 Eze 36.14,17

51) geweldige verderving

Of scherpe. Verg. 1 Kon. 2:8.

1Ki 2.8
52) die met

Of, die met wind en valsheid omgaande, liegt, [zeggende]: enz.

53) wind omgaat

Dat is, met ijdele valse profetie‰n, die de ziel zo weinig kunnen stichten en troosten als het lichaam van wind gevoed kan worden., Verg. Job 6:26; Jer. 5:13; Jes. 41:29; Jer. 22:22, Anders, met de geest; dat is, zich valselijk beroemt van openbaringen van de Geest Gods. Zie Ezech. 13:3, en Hos. 9:7.

Job 6.26 Jer 5.13 Isa 41.29 Jer 22.22 Eze 13.3 Ho 9.7

54) profeteren

Gelijk Micha 2:6.

Mic 2.6

55) wijn en voor sterken drank

Of, bij de wijn. Verg. onder Micha 3:5; Jes. 28:7,8, of van wijn, enz.; dat is van een goed wijnjaar, geluk, voorspoed en vrede. Zie Jer. 13:12, Jer. 23:16,17, en Jer. 29:8,9; Hoogl. 2:14.

Mic 3.5 Isa 28.7,8 Jer 13.12 23.16,17 29.8,9 So 2.14

56) profeet dezes volks

Dat is, een aangenaam profeet bij dit volk, of voor dit volk.

57) Voorzeker zal Ik u, o Jakob, gans verzamelen;

Hebr. verzamelende zal ik verzamelen, en zo, vergaderende vergaderen. Deze twee volgende verzen nemen vele uitleggers als een schone Evangelische belofte van de vergadering van de algemene kerk door hare Koning, de Messias Jezus Christus, omdat de profetische stijl, in zulke zaken gebruikelijk, dat schijnt te vereisen, en God dikwijls onder zijn allerzwaarste bestraffingen en dreigementen, tot troost van zijn gelovigen, zeer lieflijke genadebeloften pleegt in te mengen. [Verg. inzonderheid Jer. 16:14,15; Hos. 2:13, enz. Zie ook onder Micha 3:12 en Micha 4:1, enz.] De christelijke lezer kan ook hiermee vergelijken Jer. 31:10; Hos. 1:11, en Hos. 3:5, enz. inzonderheid Ezech. 36:37,38; Zach. 2:4. Doch anderen, ziende op het voorgaande en volgende, houden het voor een profetie van de belegeringen en benauwingen en verwoesting van de tien stammen en Juda, door de Assyri‰rs en Babyloni‰rs, en van de gevankelijke weggevoering van hun beide koningen, Hosea en Zedekia, 2 Kon. 17:4, enz. en 2 Kon. 18:10, enz., en 2 Kon. 25:6,7, waarvan de verstandige lezer zal kunnen oordelen en zien een dergelijk plaats Zach. 10:3,4,5 met de aantekening.

Jer 16.14,15 Ho 2.14 Mic 3.12 4.1 Jer 31.10 Ho 1.11 3.5 Eze 36.37,38 Zec 2.4 2Ki 17.4 18.10 25.6,7 Zec 10.3,4,5

58) Bozra

Een veerijke plaats van de Moabieten. Zie 2 Kon. 3:4, en Jer. 48:24, met de aantekening.

2Ki 3.4 Jer 48.24

59) kooi

Of stalling.

60) zal voor hun aangezicht optrekken;

Hebr. is opgetogen, en zo in het volgende; dat is, zal zekerlijk optrekken. God zal alle vijandelijke beletselen van zijn genadewerk uit de weg ruimen, en de baan [gelijk men zegt] klaar en de weg openmaken. Maar anderen duiden het op de vijanden, gelijk op Micha 2:12. is aangetekend waarvan de woorden doorbreker en doorbreken veel gebruikt worden. Zie Ps. 17:4. Doch wanneer God zijn volk lichamelijk en geestelijk verlost, vernielt Hij ook wel met geweld zijne en zijner kerk lichamelijke en geestelijke vijanden. Zie 2 Sam. 5:20; Jes. 28:21, en Jes. 63:3,4,5, Micha 4:13. enz.

Mic 2.12 Ps 17.4 2Sa 5.20 Isa 28.21 63.3,4,5 Mic 4.13

61) koning zal voor hun aangezicht heengaan;

Zie Micha 2:12.

Mic 2.12

62) spits

Hebr. hoofd; dat is vooraan; als de voortocht nemende onder zijn volk; verg. Jes. 52:12. Anderen verstaan dat God, als zijns volk vijanden en tegenpartij geworden zijnde, met de vijand zal zijn, en dien als een veldoverste geleiden tegen zijn verworpen volk. ver.Jes. 63:10; Jer. 21:5.

Isa 52.12 63.10 Jer 21.5
Copyright information for DutKant