Psalms 103

1) al wat binnen

Dat is, al mijne gedachten en innerlijke bewegingen, lusten en begeerten, en alles wat in mijn vermogen is.

2) vergeet

Hebr. vergeet niet al zijne weldaden.

3) krankheden

Dat is, ellenden, aan de ziel en aan het lichaam. Alzo ook Exod. 15:26; Deut. 28:59,61; Ps. 41:5, en Ps. 147:3; Jes. 33:24. Zie de aantekening bij Ps. 30:3.

Ex 15.26 De 28.59,61 Ps 41.4 147.3 Isa 33.24 Ps 30.2
4) van het verderf,

Dat is, van den dood en het graf, of van den uiterste nood en benauwdheid.

5) uwen mond

Dat is, die u met alle nooddruft rijkelijk verzorgt. Hebr. uw sieraad. Alzo wordt de mond genoemd; gelijk elders de tong de eer genoemd wordt.

6) uwe jeugd

Dat is, God geeft u, zelfs in uw ouderdom, kloekheid en frisheid, gelijk de arenden een sterke natuur hebben en tot zeer groten ouderdom komen [zie Jes. 40:31], en dan eindelijk sterven, niet doordien hun de kracht vergaat vanwegen den grote ouderdom, maar zij sterven van honger, als het opperste deel des beks over het onderste gewassen is zodat zij niet eten kunnen.

Isa 40.31
7) doet gerechtigheid

Hebr. doet gerechtigheden.

8) en gerichten

Hebr. en rechten, of oordelen; dat is, alle manieren van justitie, of de hoogste gerechtigheid. Alzo ook Spreuk. 9:1, wordt wijsdommen gesteld voor opperste wijsheid.

Pr 9.1
9) zijne wegen

Te weten, in welke hij en het volk van Isra‰l wandelen zouden; gelijk Exod. 18:20; Ps. 25:4,5.

Ex 18.20 Ps 25.4,5
10) [den toorn]

Dusdanige onvolmaakte redenen zijn ook elders, gelijk Ps. 109:21; Nah. 1:2. Zie de aantekening bij 2 Sam. 8:4.

Ps 109.21 Na 1.2 2Sa 8.4
11) doet ons niet

Dat is, straft, of Hij handelt met ons niet naar onze zonden.

12) zo hoog de

Hebr. gelijk de hoogte des hemels is boven de aarde, zo sterk is zijne goedertierenheid.

13) het oosten is

Hebr. de opgang van den ondergang, of van den avondtijd.

14) Hij weet wat

Hebr. Hij kent onze formering. De profeet wil zeggen: De Heere weet hoe zwak wij zijn en hoe haast het met ons gedaan is. Zie Ps. 78:39.

Ps 78.39

15) dat wij stof

Dat is, uit het stof gemaakt.

16) het gras,

Of, hooi.

17) hare plaats

Alsof hij zeide: De bloem, nadat zij afgesneden en verwelkt is, kent zij niet meer, en kan niet tonen de plaats waar zij gewassen is; alzo blijft er ook niets over van de mensen; zodat men zelfs niet weten kan dat zij ooit of waar zij ooit gestaan hebben; Job 7:10.

Job 7.10
18) zijne gerechtigheid

Dat is, zijne trouw en waarheid, hun houdende en doende hetgeen Hij uit genade beloofd heeft. Alzo ook Ps. 31:2.

Ps 31.1
19) gij krachtige

Hebr. gij helden van kracht.

20) gehoorzamende

Dat is, zo haast als gij hoort en verneemt wat Hij zegt en wat zijn wil is.

21) de stem zijns

Dat is, het bevel.

22) zijne dienaars,

De engelen worden Gods dienaren genoemd, Ps. 104:4; Dan. 7:10. Deze titel wordt ook den mensen gegeven; Jes. 61:6.

Ps 104.4 Da 7.10 Isa 61.6
Copyright information for DutKant