Psalms 42

1) onderwijzing

Zie Ps. 32:1. Anders, ene onderwijzing der kinderen van Korach, voor den opperzangmeester; en zo in enige volgende psalmen.

Ps 32.1

2) opperzangmeester

Zie Ps. 4:1. Dit moet men alzo verstaan, dat de profeet dezen psalm ten tijde van zijn vluchten voor Saul [naar het meeste gevoelen] gemaakt hebbende, naderhand, als hij koning en de ark in Zion was, gegeven heeft om in Gods huis gezongen te worden.

Ps 4.1

3) kinderen

Dat is, nakomelingen van Korach, wiens oproer en ondergang beschreven wordt, Num. 16. Deze Korach was een kindskind van Kahath, zoon van Levi. Wie nu onder de Kahathieten opperzangmeester bij Davids tijd in Gods huis geweest is, zie daarvan 1 Kron. 6:33.

1Ch 6.33

4) hert

Of, hinde; omdat het bijvoegde woord in het Hebr. in het vrouwelijk geslacht gesteld is, hoewel de Hebre‰n anderzins ook een eigen woord hebben, dat hinde, betekent.

5) schreeuwt

Het Hebr. woord wordt alleenlijk gevonden hier en in Jo‰l 1:20, alwaar het den beesten des velds in het algemeen wordt toege‰igend om uit te drukken hun geschreeuw of geroep, dat elk beest op zijne wijze maakt wanneer zij groten dorst hebben en naar water verlangen, uit welke oorzaak de dorst ook mag veroorzaakt wezen, hetzij door gebrek aan water in het algemeen, of door grote hitte wanneer zij gejaagd zijn, enz., gelijk David in zijn ballingschap wel terecht, als het wild, van Saul is omgejaagd, waarin hem nochtans meest verdroot dat hij van den openbaren reinen godsdienst beroofd was, gelijk in het volgende verklaard wordt.

Joe 1.20
6) dorst

Dat is, verlangt uitermate zeer. Verg. Ps. 63:2. Jes. 55:1. Joh. 7:37. Openb. 22:17.

Ps 63.1 Isa 55.1 Joh 7.37 Re 22.17

7) ingaan

In het huis des Heeren, waar de openbare godsdienst verricht wordt, en waar de ark des verbonds is, waarop God woont; 2 Sam. 6:2.

2Sa 6.2
8) spijze

Hebr. brood; dat is, ik voed en verzadig mij met tranen, gelijk een ander met spijs. Verg. Ps. 80:6.

Ps 80.5

9) Waar

Dat is, waar is nu de hulp van uwen God, op wien gij u verlaten hebt? alzo onder, Ps. 42:11. enz.

Ps 42.10
10) in mij

Of, bij mijzelven; dat is, ik verga, bezwijk, mijne krachten begeven mij, mijn hart smelt weg, breekt mij [gelijk men zegt] van verdriet. Verg. Job 30:16. Klaagl. 2:12. Anders wordt door de uitstorting des harten ook verstaan de uitting van alle gedachten en begeerte door het gebed, gelijk 1 Sam. 1:15. Ps. 62:9.

Job 30.16 La 2.12 1Sa 1.15 Ps 62.8

11) te treden

Of, zediglijk, statiglijk, zachtjes treden. Het Hebr. woord wordt alleenlijk hier en in Jes. 38:15. gevonden, betekenende, naar het meeste gevoelen, hetgeen hier gesteld is. Anders wakker heen te treden.

Isa 38.15
12) buigt

Of, zijt nedergebogen. Hier beschrijft David zijn geestelijken strijd, dien hij in zijn kruis gehad heeft.

13) voor de

Of, ik zal Hem nog loven, zijn aangezicht, [dat is, zijn genadige tegenwoordigheid] [is] een gewisse, of menigvuldige behoudenis.

14) aangezichts

Dat is, die van zijn genadige tegenwoordigheid zullen voortkomen, die Hij volgens zijn woord aan mij bewijzen zal.

15) Jordaan

Sommigen verstaan dat David hier ziet op drie landpalen van Kana„n, willende zeggen, waarheen hij ook zou mogen gejagen worden, dat hij niettemin God overal gedenkt en tot Hem toevlucht neemt, hetzij in het oosten van Kana„n, waar de Jordaan is, hetzij in het noorden, waar de bergen Libanon en Hermon zijn, hetzij in het zuiden, waar Juda met kleine bergen, als de noordelijke zijde, besloten is. Ondertussen kan dit ook een reden zijn van zijn verslagenheid, dat hij inplaats van den godsdienst bij te wonene, [gelijk hij tevoren gewoon was te doen] aldus moet omzwerven in de uiterste palen van Isra‰l. Waarom sommigen dit overzetten: omdat ik Uwer gedenke.

16) Hermon

Dat is, de bergen Hermons, of der Hermonieten; dat is, die aan dat gebergte wonen. Zie van Hermon Deut. 3:8.

De 3.8

17) klein

Anders, uit het gebergte Mitsar, houdende dit voor een eigen naam van zeker gebergte.

18) De afgrond

Of, afgrond aan afgrond roept; dat is, de ene afgrond volgt op den anderen; het ene gevaar is niet over, of het andere komt er op. De profeet wil zeggen dat hem God zoveel lijden toezendt, dat hij als een, die bij groot onweder in een onstuimige en verbolgen zee vaart, waar het niet anders schijnt dan alsof hij slag op slag van de hoogte in den afgrond zal nederzinken. Verg. Ps. 107:24,25,26. enz.

Ps 107.24,25,26

19) gedruis

Hebr. eigenlijk stem; maar het Hebr. woord wordt van allerlei geluid gebruikt.

20) watergolven

Versta, geweldigen regen, die van den wind gedreven zijnde, zulks een gedruis en bruisen maakt als sterk lopende wateren, die door kanalen of sluizen van de hoogte in de laagte nederstorten.

21) [Maar]

Alsof hij zeide: Dit is het alleen; dat mij dag en nacht behoudt; zonder dat ware ik een verloren man.

22) gebieden

Zie van deze manier van spreken Lev. 25:21. en verg. Ps. 44:5.

Le 25.21 Ps 44.4

23) zijn leid

Dat is, van Hem, die mij altoos oorzaak geeft om Hem te danken en te bidden. Verg. Job 35:10. Jes. 30:29.

Job 35.10 Isa 30.29

24) mijns

Dat is, die mij wonderbaarlijk bij het leven houdt en in alle gevaren bewaart.

25) Mijn

Dat is, bij God, die mijn steenrots [dat is, toevlucht en bescherming] is, zal ik deze vrijheid gebruiken, dat ik Hem aldus klagelijk aanspreek.

26) vergeet

Uit de voorgaande woorden van geloof blijkt dat dit geen woorden van ongeloof zijn, maar dezen zin hebben: dewijl ik geloof dat Gij mijn sterkte zijt, waarom zoudt Gij mij dan vergeten? dat is, uwe hulp opschorten alsof Gij mij hadt vergeten. Verg. Ps. 43:2. Gen. 8:1.

Ps 43.2 Ge 8.1

27) in het zwart

Zie Ps. 35:14.

Ps 35.14
28) doodsteek

Of, zwaard, moordpriem. Hebr. doding, en voorts [omdat zij instrumenten zijn, waarmede iemand gedood wordt] een zwaard, moordpriem, enz. Hij wil zeggen dat hem zulks zo wee doet, alsof zij hem met een zwaard of moordpriem doorstaken of in zijn hart staken. Want de beenderen worden alzo voor het lichaam, het binneste en de vastigheid, sterkte, vermogen en gezondheid des mensen genomen. Zie Job 7:15. Ps. 35:10.

Job 7.15 Ps 35.10
Copyright information for DutKant