Psalms 46

1) lied

Verg. Ps. 48:1.

Ps 48.1

2) alamoth

Het is onzeker wat dit woord betekent sommigen houden het [gelijk andere dergelijke woorden] voor een muzikaal instrument, of een begin van een zeker lied; anderen, omdat het Hebr. woord maagden betekent verborgen te zijn, vertalen het: maagden [stem], alsof de mening was dat deze psalm met een fijne en reine stem (gelijk maagden veel hebben) moest gezongen worden. Dit zelfde woord wordt ook gevonden in het verhaal van de muziek van den godsdienst, 1 Kon. 15:20, en schijnt aldaar gesteld te zijn tegen een luide, hoge, of grove muziek. Zie de aantekening bij 1 Kon. 15:20.

1Ki 15.20,20

3) opperzangmeester

Zie Ps. 4:1.

Ps 4.1

4) kinderen

Zie Ps. 42:1.

Ps 42.1

5) krachtiglijk

Hebr. zeer. Of, aldus: een zeer vindelijke; (dat is gerede, tegenwoordige) hulp in benauwdheden.

6) bevonden

Anders, genoegzaam. Zie Num. 11:22.

Nu 11.22
7) de aarde

Of, al veranderde Hij [te weten, God] de aarde [van plaats]. Door deze figuurlijke redenen wordt afgemaald het schrikkelijk gewoel en geraas der vijanden van Gods kerk, die Hij wel toelaat gruwelijk en geweldiglijk te razen, alsof zij alles zouden bederven en verslinden, maar behoudt ondertussen zijn kerk wonderbaarlijk, boven mening en tegen dank hunner vijanden.

8) hart

Dat is, in het midden. Zie Exod. 15:8, en Deut. 4:11.

Ex 15.8 De 4.11
9) hare

Te weten, der zee‰n.

10) beroerd

Dat is, troebel worden, [waarop het Hebr. woord ziet] gelijk in grote stormen pleegt te geschieden. Zie van het Hebr. woord Job 16:16.

Job 16.16

11) derzelver

Dat is, de opzwelling der zee. Men kan het ook op God duiden, aldus: vermits zijne hoogheid, of, verheffing; gelijk Deut. 33:26. Zie aldaar de aantekening.

De 33.26

12) Sela

Zie Ps. 3:3.

Ps 3.2
13) beekjes

Hebr. eigenlijk verdelingen; gelijk Ps. 1:3. Dat is, armen, stromen en beken, die uit de rivier lopen of afgeleid worden, of ook, die in de rivier lopen.

Ps 1.3

14) rivier

Al is de rivier van Jeruzalem [gelijk Gion, Siloah, en andere] niet zo groot en wijd als wel andere. Zie 2 Kon. 5:12, en verg. Jes. 8:6, en 2 Kon. 20:20; 2 Kron. 32:30, enz. Het schijnt dat de profeet wil zeggen, bij manier van tegenstelling: Als de vijanden gelijk een schrikkelijke onstuimige zee alzo razen, gaat de rivier met hare beken fijn, stil en lieflijk in Gods stad, waar men ook in stilte op Gods bijstand vertrouwt.

2Ki 5.12 Isa 8.6 2Ki 20.20 2Ch 32.30

15) stad

Versta, Jeruzalem, voorts Gods kerk.

16) het heiligdom

Anders, de stad Gods, van den Heilige: [gelijk God dikwijls in de Schriftuur genoemd wordt de Heilige] de woningen des Allerhoogsten; of, des Heiligen, der woningen, enz.

17) haar, zij

Te weten, de stad Gods.

18) aanbreken

Dat is, vroeg, tijdelijk.

19) Hij verhief

Te weten, de Heere. Hebr. gaf.

20) stem

Hierdoor kan men verstaan den donder. Zie boven Ps. 29:3, en verg. 1 Sam. 7:10.

Ps 29.3 1Sa 7.10

21) versmolt

Manier van spreken, in de Schriftuur gebruikelijk, om uit te drukken de nietigheid aller schepselen, inzonderheid der hoogmoedige mensen, die zich tegen Gods majesteit opstellen, wien hart en moed ontvatl en als was versmelt, wanneer Hij enigzins zijn hand uitstrekt. Verg. Deut. 1:28.

De 1.28
22) heirscharen

Zie 1 Kon. 18:15.

1Ki 18.15
23) aanricht:

Of, heeft aangericht, of gemaakt, aangesteld. Verg. de geschiedenissen 2 Kon. 18: en 2 Kon. 19: 2 Kron. 14: en 2 Kron. 20: idem 2 Sam. 10:

2Ki 19.2
24) aarde

Anders, des lands; dat is in het ganse Joodse land, zover zich dat uitstrekt naar Gods belofte. Zie Ps. 44:4; anderzins is het ook in het algemeen waarachtig, dat God degene is, die in de ganse wereld verwoesting door zijn rechtvaardig oordeel aanricht en vrede geeft, als het Hem belieft. Zie Jes. 45:7.

Ps 44.3 Isa 45.7
25) Laat af

Dit spreekt God zelf tot de vijanden en vervolgers zijner kerk, die meenden dat zij alleen met mensen te doen hadden.

26) heidenen

Ik zal tonen [zo gij niet aflaat] dat mijne macht niet besloten is binnen de grenzen van het Joodse land, maar dat Ik daar buiten onder alle heidenen ook Heere en Rechter ben, en zal door mijne oordelen mijnen naam alom grootmaken.

Copyright information for DutKant