Psalms 49

1) opperzangmeester

Zie Ps. 4:1.

Ps 4.1

2) kinderen

Zie Ps. 42:1.

Ps 42.1
3) slechten

Hebr. mensenzoon, of, kinderen, ook manszonen. Zie Ps. 4:3.

Ps 4.2
4) enkel

Hebr. wijsheden.

5) vol

Hebr. verstandigheden zijn.

6) verborgen

Of, raadsel. Zie Richt. 14:12, en 1 Kon. 10:1.

Jud 14.12 1Ki 10.1

7) harp

Anders, cither.

8) kwade

Hebr. dagen des kwaads; dat is tijd van tegenspoed en verdriet.

9) ongerechtigheid

Hebr. de ongerechtigheid mijner hielen mij omringt. Of versta, de ongerechtigheid en boosheid mijner vijanden, die mij ten onrechte vervolgen en zo op de hielen zijn dat zij mij somtijds als omsingeld hebben. Hierop slaat de ganse psalm, dat de vromen mogen getroost en goedsmoeds zijn tegen de macht en trotsheid hunner goddelozen vervolgers.

10) broeder

Dat is, bloedverwant, vriend, dien hij gaarne bij het leven zou houden, en ongaarne laten sterven, indien het in zijn macht was te keren.

11) immermeer

Hebr. verlossende verlossen; dat is, immermeer of enigzins verlossen of rantsoeneren.

12) Gode

Den Heere van leven en dood, wien de mens den dood schuldig is; Gen. 2:17, en Gen. 3:19; Rom. 5:12, enz., en Rom. 6:23.

Ge 2.17 3.19 Ro 5.12 6.23

13) rantsoen

Of, zoengeld.

14) verlossing

Of, rantsoen, lossing, loskoping, losgeld.

15) ziel

Dat is, huns levens. Zie Gen. 19:17.

Ge 19.17

16) kostelijk

Anders, te zwaar; dat is, onmogelijk, gelijk Dan. 2:11.

Da 2.11

17) zal in

Dat is, nimmermeer geschieden, zal in eeuwigheid moeten achterblijven.

18) ook

Gelijk hij voor anderen den dood niet kan afkopen, alzo kan hij het voor zichzelven ook niet doen.

19) geduriglijk

Of, altoos,eeuwiglijk.

20) verderving

Zie Ps. 16:10.

Ps 16.10
21) Want

Anders, men ziet zekerlijk, of men ziet toch.

22) een onvernuftige

Of, beestelijke; dat is, die als een onvernuftig dier onverstandig is, of die brandt en gedreven wordt van onbezonnen driftige bewegingen. Verg. Ps. 73:22, en Ps. 92:7, en Ps. 94:8; Spreuk. 30:2 2 Petr. 2:12; Judas 1:10.

Ps 73.22 92.6 94.8 Pr 30.2 2Pe 2.12 Jude 1.10
23) Hun

Hebr. hun binnenste.

24) van geslacht

Hebr. in geslacht en geslacht.

25) zij noemen

Anders, zij roemen, of roepen uit hun namen in de landen.

26) waarde

En geen verstand heeft, gelijk Ps. 49:21, zijnde in zijn hogen staat zulk een dwaas, gelijk tevoren beschreven is. Zie Ps. 49:7,12.

Ps 49.20,6,11

27) blijft

Hebr. eigenlijk: zal niet vernachten. Maar het Hebr. woord wordt voorts genomen voor herbergen, verblijven, verkeren.

28) vergaan

Of, afgesneden, uitgeroeid worden. De gelijkheid bestaat in den dood, die den goddelozen en beesten gemeen is, en gelijk in het aanzien van het domme en beestelijke onverstand, waarin de goddelozen sterven alsof zij beesten waren. Van de onsterflijkheid der menselijke ziel wordt op andere plaatsen gesproken.

29) weg is

Dat is, manier van doen, leven en wandel. Zie Gen. 6:12.

Ge 6.12

30) dwaasheid

Anders, hoop; dat is, hetgeen waarop zij hun hoop en vertrouwen stellen. Omdat het Hebr. woord strijdige dingen betekent, somtijds dwaasheid, ongestadigheid, lichtvaardigheid, somtijds hoop, bestendigheid, vertrouwen; gelijk het Hebr. woord berech, zegenen, somtijds vloeken, en bij ons het woord hel, somtijds klaar, licht, luchtig ]betekent, somtijds de uiterste duisternis, en dergelijke meer, zo in onze als andere talen.

31) woorden

Hebr. mond; dat is, zeggen, leren, bevelen, gelijk de mond dikwijls genomen wordt voor hetgeen er uit gaat. De zin is: Zij doen na, gelijk de anderen voorgadaan hunner voorzaten behoorden te verfoeien.

32) Sela

Zie Ps. 3:3.

Ps 3.2
33) zet

Hebr. zij zetten, of stellen, leggen; te weten hen, de goddelozen rijken, dat is, men zet hen, of zij worden gezet gelijk elders dikwijls.

34) schapen

Die men bij menigten samenstuwt in de kooien, inplaats dat tevoren de ganse wereld voor de gedachten der goddelozen nauwelijks genoeg was.

35) graf

Hebr. scheol, en zo in het volgende. Zie Gen. 37:35.

Ge 37.35

36) afweiden

Dat is, verteren, slijten. Zie van het Hebr. woord Job 24:21. Anders, weiden; dat is, hun heer, meester en regent zijn.

Job 24.21

37) heersen

In Christus hun hoofd, onder wiens voeten alle vijanden, als tot een voetbank, zullen worden nedergeworpen; Ps. 110:1; 1 Cor. 15:25.

Ps 110.1 1Co 15.25

38) morgenstond

Als zij uit hun slaap zullen ontwaken ter zalige opstanding, door de kracht van hun Hoofd Jezus Christus.

39) gedaante

Of, gestalte. Anders hunne rots, sterkte, waarop zij zich verlieten.

40) verslijten

Hebr. eigenlijk, verouden.

41) woning

Te weten, weggerukt zijnde. Hoewel hij daarvan zulke dwaze gedachten had. Zie vs. 12. Anders aldus: Want hunlieder [der oprechten] Rotssteen [de Messias] [is], om het graf te vernielen, dat het hun [Hebr. hem, dat is, niemand der vromen, geen van hen] geen woonstede zij, of uit zijne [des grafs] woning, als wanneer men een vijand in zijn eigen leger overweldigt.

Ps 49.11
42) Maar

Of. zekerlijk, ziende op de overzetting straks in het voorgaande vermeld.

43) ziel

Verg. Ps. 16:10. Hoewel hier gezien wordt op de volkomen verlossing van alle leden van Christus, naar ziel en lichaam, hetwelk een ieder gelovige zich toe‰igent, gelijk hier geschiedt.

Ps 16.10

44) geweld

Hebr. uit, of van de hand, alzo Hos. 13:14. Zie Job 5:20, en Ps. 22:21.

Ho 13.14 Job 5.20 Ps 22.20

45) want Hij

Of, wanneer Hij mij zal opnemen. Zie Joh. 14:3; 1 Thess. 4:14,17.

Joh 14.3 1Th 4.14,17
46) Vrees

Versla u niet, bezwijk niet, wordt niet kleinmoedig of wantrouwend, als de goddelozen machtig worden.

47) groot

Of, vermenigvuldigt, vermeerdert.

48) ziel

Dat is, zichzelven voor gelukkig houdt, zie Deut. 29:19. Sommigen verstaan het van zijn weeldirig en overdadig leven, gelijk in het volgende gezegd wordt, en Luk. 12:19, en Luk. 16:25.

De 29.19 Lu 12.19 16.25

49) zij u

De dwaze kinderen der wereld u [gij dwazen rijken] loven en prijzen.

50) omdat

Of, wanneer gij, enz.

51) zij [toch]

Te weten, de ziel, waarvan in het voorgaande Ps. 49:19, gesproken, dat is, hij zelf.

Ps 49.18

52) vaderen

Zijner voorvaders, die in het graf en ter helle zijn gevaren: gelijk de gelovigen tot hunne medeleden vergaderd worden. Zie Gen. 15:15, en Gen. 25:8,17. Sommigen verstaan dit vers alzo, dat deze goddelozen niet langer zullen leven op aarde, gelijk hunne voorvaders, dat zij geen eeuwig leven op aarde zullen hebben.

Ge 15.15 25.8,17

53) licht

Verg. Ps. 36:10; maar zij [de goddelozen, tevoren beschreven] zullen uitgeworpen worden in de uiterste duisternis; Matth. 8:12.

Ps 36.9 Mt 8.12
Copyright information for DutKant