Psalms 54

1) onderwijzing

Zie Ps. 32:1.

Ps 32.1

2) neginoth;

Zie Ps. 4:1.

Ps 4.1

3) Verbergt

Dat is, het zeker dat hij zich bij ons verborgen houdt. Zie van zulk vragen Richt. 4;6, enz.

4) naam,

Verg. Ps. 52:11. Anders, om uws naams wil.

Ps 52.9

5) recht

Dat is, voer mijn rechtvaardige zaak uit tegen degenen, die mij ten onrechte vervolgen.

6) vreemden

De stad Zif was wel in Juda, en de woestijn Zif daaraan gelegen, Joz. 15:24, maar David noemt hen vreemden, of uitlanders, omdat zij met hun barbaarse en onnatuurlijk gemoed tegen den onschuldigen David betoonden dat zij geen rechte Isra‰lieten of Abrahams kinderen waren. Verg. Ps. 59:6,9.

Jos 15.24 Ps 59.5,8

7) zoeken

Dat is, staan naar mijn leven. Zie 2 Sam. 4:8.

2Sa 4.8

8) stellen

Hebr. zij stellen God niet tegenover zich; dat is, zij hebben God niet voor ogen. Alzo Ps. 86:14.

Ps 86.14

9) Sela.

Zie Ps. 3:3.

Ps 3.2
10) onder

Dat is, [met nadruk gesproken] Hij is degene, die mijn leven ondersteunt en mij behoudt, zonder welken al de rest [wat ik tot mijne bescherming zou mogen bedenken en gebruiken] tevergeefs zou zijn. Of, met degenen, die mijn leven in deze gevaren, beschermen, te weten met mijne krijgsofficieren en getrouwe soldaten, 1 Kron. 12:1. Zie gelijke manier van spreken Richt. 11:35; Ps. 99:6, en Ps. 118:7; idem Spreuk. 3:26. Sommigen houden de letter Beth, onder, met, in, in zulke manieren van spreken [naar den aard van enige Oosterse talen] voor overtollig, gelijk ook Spreuk. 16:6; Hos. 13:9, waarvan de verstandige lezer kan oordelen, uit overweging van de omstandigheden der plaatsen.

1Ch 12.1 Jud 11.35 Ps 99.6 118.7 Pr 3.26 16.6 Ho 13.9
11) door uwe

Of, naar uwe waarheid, of trouw, om uwer waarheid wil. Versta, de beloften in het houden van welken God waarachtig en getrouw is.

Copyright information for DutKant