Psalms 57

1) gouden

Gelijk in de voorgaanden psalm.

2) al-tascheth;

Dit houden sommigen voor een begin van zeker lied, onder de Joden te dien tijde bekend, waarnaar deze psalm moest gezongen worden. Anderen menen dat het een kort begrip is van den inhoud van dezen psalm, waarin David in het brede zou verklaren dat hij in zijne benauwdheid gewoon was angstig tot God met deze weinige woorden te bidden; te weten, verderf, of verniel niet.

3) betrouwt

Of, neemt toevlucht tot U; en zo in het volgende.

4) uwer

Zie Ruth 2:12, en onder Ps. 61:5, en Ps. 63:8.

Ru 2.12 Ps 61.4 63.7

5) verdervingen

Of, jammeren, ellenden, ongelukken, rampspoedigheden, rampzaligheden.

6) voleinden

Te weten, zijn werk, dat Hij met mij begonnen heeft. Verg. Ps. 138:8; Filipp. 1:6.

Ps 138.8 Php 1.6
7) zenden

Zijne hand, hulp, of heilige engelen. Zie Ps. 144:7; Dan. 3:28, of zijne goedertierenheid en waarheid; gelijk volgt.

Ps 144.7 Da 3.28

8) te schande

Of, tot smaadheid brengende.

9) zoekt

Zie Ps. 56:2.

Ps 56.1

10) Sela.

Zie Ps. 3:3.

Ps 3.2

11) waarheid

Of, trouw; dat is, Hij zal zijn genadige beloften door dadelijke hulp getrouwelijk volbrengen. Verg. Ps. 40:12, en Ps. 42:9.

Ps 40.11 42.8
12) ziel

Dat is, ik, mijn persoon.

13) stokebranden,

Hebr. vlammigen, of vlammenden, waardoor hij de vleiers en aandragers verstaat, die hem telkens verrieden en bij Saul aanbrachten, en dien tegen hem ophitsten. Zie 1 Sam. 23:19,20, en 1 Sam. 24:10, en 1 Sam. 26:1.

1Sa 23.19,20 24.9 26.1

14) spiesen

Dat is, gelijk spiesen, enz. Hebr. spies.

15) scherp

Verg. Ps. 55:22, en Ps. 59:8.

Ps 55.21 59.7
16) Verhef

Verg. Ps. 57:4, omdat God zich stilhield, maakten Davids vijanden zich wijs dat God op hem niet achtte en hun goddeloos doen voor goed kende, waarmede zij God onteerden. Hierom bidt hij dat God van den hemel op de aarde het tegendeel openlijk tone, tot eer zijner gerechtigheid en waarheid. Verg. Ps. 58:11,12.

Ps 57.3 58.10,11
17) mijne ziel

Ik was schier in hun net gevangen, ik was aan het vallen, wil hij zeggen.

18) bereid,

Of, gesterkt, zie Ps. 108:2, enz. en de aantekening aldaar.

Ps 108.1
19) eer,

Gelijk Ps. 16:9, zie aldaar.

Ps 16.9
Copyright information for DutKant