Psalms 58

1) gouden

Gelijk Ps. 57:1.

Ps 57.1

2) vergadering?

Of, rot; verstaande de vergadering van des konings Sauls rechters of raadsheren, zijn krijgsraad, die inplaats van recht en billijkheid te oordelen, Saul tegen den onschuldigen David met alle bitterheid ophitsten; waarom de Geest des Heeren hun alhier zulke slechte titels geeft.

3) billijkheden,

Of, rechtmatigheden, gelijk Ps. 9:9.

Ps 9.8

4) mensenkinderen?

Of, Adamskinderen.

5) werkt

Of, bedenkt verkeerdheden, slimmigheden, schalkheden.

6) weegt

Inplaats van de weegschaal uwer vonnissen recht te houden, [gelijk het betaamde] doet gij onrecht overwegen om de onschuldigen te verdrukken.

7) vervreemd

Te weten, van God; en zijn van bozen aard, dien zij niet konden afleggen of laten. Verg. Jes. 48:8.

Isa 48.8

8) dolen

In kwade wegen, den rechten weg niet ingaande.

9) [moeders] buik

Dit woord wordt elders daarbij gevoegd. Zie Richt. 16:17. Verg. met Richt. 13:5,7, en Joh. 3:10.

Jud 16.17 13.5,7 Joh 3.10
10) Opdat

Of, die niet hoort.

11) belezers,

Hebr. eigenlijk mompelaars, omdat de tovenaars en bezweerders binnensmonds spreken en murmelen.

12) ervaren

Of, gellerd, listig, kloek. Hebr. wijs gemaakt. Verg. 2 Sam. 13:3.

2Sa 13.3

13) bezweringen

Hebr. koppelende, koppelingen; gelijk Deut. 18:11. Deze gruwelen worden van den Heiligen Geest geenzins voor goed erkend, gelijk Deut. 18:10,11,12, blijkt; maar wordt algemene gelijkenis daarvan genomen, om de hardnekkigheid en ongezeggelijkheid van Davids en aller vromen vijanden levendig af te malen. Alzo wordt ene gelijkenis genomen van een dief, Openb. 16:15, enz., van den onrechtvaardigen rechter, Luk. 18:1,2,6,7, van den onrechtvaardigen rentmeester; Luk. 16: enz.

De 18.11,10,11,12 Re 16.15 Lu 18.1,2,6,7
14) tanden

Dat is, de macht om kwaad te doen en de vromen te beschadigen. Zie Job 29:17.

Job 29.17

15) breek

Zoals men een gebouw afbreekt, of omrukt.

16) smelten

Dat is wegvloeien, gelijk iets, dat gesmolten is, daarheen vloeit. Anders, zij zullen verworpen worden, zij zullen als water weggeen, en zo in het volgende.

17) legt

Hebr. zal hij, of hij zal zijne pijlen treden; dat is, den boog spannen en zijne pijlen daarop leggen. Alzo Ps. 64:4.

Ps 64.3

18) hij zijne

Te weten, elkeen van mijn goddeloze vijanden. Alzo in het begin van Ps. 58:10, en voorts in Ps. 58:11.

Ps 58.9,10

19) afgesneden

En vervolgens, verstompt, zodat zij niet kunnen doordringen, of beschadigen. Anders, laat hen zijn als korenaren, of stoppelen, stro; dat is, licht en krachteloos.

20) smeltende

Hebr. een slak der smelting.

21) laat hen,

Alle goddeloze vijanden.

22) misdracht

Of, misval. Zie Job 3:16; Pred. 6:3.

Job 3.16 Ec 6.3
23) potten

Het Hebr. woord [zoals het hier gevonden wordt] heeft in de Heilige Schrift meest de betekenis van potten, of ketels.

24) doornstruik

Dat is het vuur der doornen, dat daaronder gestookt is. De zin van dit vs. [dat wel verscheidenlijk, doch blijvende den zin enerlei, wordt overgezet] os: dat God de vijanden zeer haastiglijk en onvoorziens, als in een groot onweder, zal wegrapen en verdoen, eer zij hun goddeloze praktijken zullen hebben uitgewrocht. Verg. Ps. 55:24.

Ps 55.23

25) gewaarworden,

Hebr. merken, verstaan, dat is, eer zij eens terdege warm worden en het vuur [gelijk men spreekt] rieken. Verg. Richt. 16:9; Jer. 17:8, enz.; Job 8:18. Dit kan men zo nemen dat de profeet de huisgenoten des goddelozen tot een schrik, of de vromen tot een troost, aldus aanspreekt: uwe potten, enz.

Jud 16.9 Jer 17.8 Job 8.18

26) Hij hen

God zal elkeen der goddelozen, enz. als Ps. 58:8; of dat Hij hem, enz. biddende en wensender wijze.

Ps 58.7

27) levend,

Dat is, zeer haast, gelijk aan Korach, enz. geschiedde; zie ook Ps. 55:16. Anders, zowel het rauwe als hetr aangebrande; dat is, gelijk een zware storm de vleespotten, met al wat er in is, zo rauw en koud als heet, zou omverwerpen, alzo, enz. Sommigen aldus: Eer men uwe doornen; [dat is, schadelijke praktijken] zal gevoelen, [zijnde doornen] van een doornstruik; [dat is, zeer scherp stekende] zal Hij zowel de verse als de aangebrande of verdroogde [te weten, doorn, dat is, den een met den ander, jongen en ouden] in onweder wegrapen. Verg. 2 Sam. 23:6,7.

Ps 55.15 2Sa 23.6,7
28) wraak

Gods, dat is zijn rechtvaardig oordeel over de goddelozen.

29) wassen

Dit betekent de grootheid der nederlaag. Verg. Ps. 68:24; Openb. 14:20.

Ps 68.23 Re 14.20
Copyright information for DutKant