Psalms 78

1) onderwijzing

Zie Ps. 32:1.

Ps 32.1

2) Asaf.

Zie Ps. 50:1.

Ps 50.1
3) spreuken;

Hebr. spreuk. Zie 1 Kon. 4:32, en van het opendoen des monds Job 33:2.

1Ki 4.32 Job 33.2

4) verborgenheden

Gelijk ene fontein zal ik uitgieten, of uitborrelen, scherpzinnige, treffelijke en aanmerkelijke spreuken en zaken, die in voortijden geschied zijn, waarin verborgenheden vervat zijn. Zie van het Het Hebr. woord [dat ook raadselen betekent] Richt. 14:12; 1 Kon. 10:1; Matth. 13:35, en voorts van het andere Hebr. woord, dat uitborrelen betekent, Ps. 19:3.

Jud 14.12 1Ki 10.1 Mt 13.35 Ps 19.2
5) loffelijkheden

Hebr. lof, of prijs, in het getal van velen, dat in onze taal niet gebruikelijk is en een twijfelachtigen zin zou geven. Versta hierdoor Gods loffelijke daden, gelijk het volgende verklaart.

6) richtte,

Naar des Heeren wil, of om God te dienen en te vrezen. Zie 2 Kron. 12:14.

2Ch 12.14
7) De kinderen

Dewijl in het volgende verhaald worden de wonderen, die God gedaan heeft voor de ogen van de vaderen dezer Efra‹mieten, zo kan men dit passen op de historie 1 Sam. 4: waarvan de Isra‰lieten [onder wie die van Efra‹m de voornaamste en machtigste waren, in wier land ook de ark te Silo was, 1 Sam. 4:3,4], van de Filistijnen geslagen zijn, en de vlucht moesten nemen, en de ark weggevoerd werd; 1 Sam. 4:10,11. Verg. onder Ps. 78:60,61,62,67. Sommigen verstaan het van den ondergang des rijks en de wegvoering der tien stammen door de Assyri‰rs, omdat door Efra‹m de tien stammen bij de profeten dikwijls worden verstaan. Zie Jes. 7:5,17; Hos. 12:1, en Hos. 13:1, enz., en voorts 2 Kon. 17: en Hos. 10:11,14. Anderen duiden op 1 Kron. 7:21,22.

1Sa 4.3,4,10,11 Ps 78.60,61,62,67 Isa 7.5,17 Ho 11.12 13.1 Ho 10.11,14 1Ch 7.21,22
8) veld

Dat is, in de landouwen, of het landschap Zoan, zijnde een zeer oude en vermaarde koninklijke hoofdstad in Egypte. Zie Num. 13:22; Jes. 19:13, en Jes. 30:3,4.

Nu 13.22 Isa 19.13 30.3,4
9) afgronden;

Dat is, zo overvloedig, alsof het uit diepe wateren ware geweest.

10) lust.

Hebr. ziel. Zie Ps. 27:12.

Ps 27.12
11) de HEERE

Dat is, Hij lette hierop gelijk een rechter, of, Hij betoonde metterdaad, dat Hij het gehoord en daarop gelet had. Alzo Ps. 78:59.

Ps 78.59

12) verbolgen;

Menselijk en bij gelijkenis van God gesproken.

13) en bij gelijkenis van God gesproken.

Zie Job 31:12.

Job 31.12
14) gebood

Of geboden had, en zo in het volgende, dat is, Hij beschikte aldaar door zijne regering.

15) deuren

Figuurlijke manier van spreken. Verg. 2 Kon. 7:2,19.

2Ki 7.2,19
16) man om

Zie Exod. 16:15.

Ex 16.15

17) hemels

Dat uit de lucht nederviel en als koren kon gemalen worden en voor koren strekken. Zie Num. 11:8.

Nu 11.8
18) machtigen;

Dat is,der engelen, alzo genoemd vanwege de macht en kracht, die zij van God ontvangen hebben om grote dingen in het werk te stellen, inzonderheid tot dienst zijner uitverkorenen. Zie Ps. 103:20; Hebr. 1:14. Het man wordt der engelen brood genoemd, omdat God het door hun dienst afzond, of uit den hemel [der engelen woonstede] gaf, of vanwege zijne uitnemendheid; gelijk tongen der engelen; dat is, allerlieflijkste, 1 Cor. 13:1.

Ps 103.20 Heb 1.14 1Co 13.1
19) hemel,

Dat is,lucht.

20) stof

In zulk een menigte en overvloed.

21) gevogelte

Te weten, kwakkelen.

22) zijns

Alzop nochtans, dat het ook verre buiten het leger gevallen is; zie Num.. 11:31. Hij noemt Isra‰l Gods leger, omdat Hij Heere, Hoofd, Koning en Leidsman daarvan was.

Nu 11.31

23) woningen.

Dit kan men verstaan van Gods tabernakel, waarin verscheidene woningen waren; of van de woningen des volks, die Gods woningen zouden kunnen genoemd worden, om reden gelijk het leger Gods leger.

24) lust

Dat is, overvloed van zulke spijs als hun gelust had.

25) vervreemd

Dat is, zij hadden hun lust nauwelijks geboet., de lust was hun nog niet vergaan.

26) vetsten

Dat is, aanzienlijkste, rijkste, sterkste, welgesteldste, lijvigste. Verg. Richt. 3:29. Hebr. vettigheden.

Jud 3.29

27) uitgelezenen

Anders, jongelingen. Alzo Ps. 78:63.

Ps 78.63
28) nog,

Murmureerden al wederom. Zie Num. 14: Num. 15: Num. 16:

29) door

Verg. Deut. 1:32. Dat is, zij vertrouwden God niet, hoewel Hij al deze wonderen deed.

De 1.32
30) ijdelheid

Zie Num. 14:28,29,33,34,35.

Nu 14.28,29,33,34,35
31) vleiden

Of, gaven Hem goede, of schone woorden; alsof zij meenden Hem te bedriegen. Zie van het Hebr. woord Richt. 14:15.

Jud 14.15
32) verzoende

Dat is, Hij liet de tijdelijke straf na, of hield haar op, ten aanzien der huichelaars, en vergaf hun, volgens zijn genadeverbond om de verzoening van den Messias, ten aanzien der uitverkorenen.

33) verdierf

Zie van het Hebr. woord Richt. 20:21.

Jud 20.21

34) dikwijls

Hebr. Hij vermenigvuldigde af te keren, of af te wenden, enz.

35) ganse

Om hen ganselijk en ten enenmale te vernielen.

36) vlees

Zie Ps. 56:5.

Ps 56.4

37) wind,

Verg. Jak. 4:14.

Jas 4.14
38) smart

Zie Gen. 6:6.

Ge 6.6
39) kwamen

Of, zij verzochten God wederom.

40) Heilige

Zie Ps. 71:22.

Ps 71.22

41) een perk.

Of, bepaalde Hem, dat is, zij wilden Hem perk en maat stellen, zijn goddelijke almacht en regering als binnen zekere palen besluiten, alsof Hij niet anders moest of kon doen dan hetgeen zij wilden of verstonden Hem mogelijk te zijn; zij wilden Hem [gelijk men zegt] meesteren.

42) hand,

Dat is, zijne mogenheid, die Hij betoond had in het verlossen van zijn volk.

43) wederpartijder

Of, van benauwdheid.

44) Zoan,

Gelijk boven Ps. 78:12.

Ps 78.12
45) vorsen,

Hebr. den vors.

46) arbeid

Dat is, de landvruchten, die zij bearbeid hadden.

47) doodde

Dat is, deed hen uitgaan en versterven.

48) vurigen

Het Hebr. woord wordt alleenlijk hier gevonden. Sommigen menen dat het vuur onder den hagel vermengd [Exod. 9:24,25], alzo genoemd, omdat het alles, waar het op viel of [om zo te spreken] zich legerde, doorsneed en verteerde.

Ex 9.24,25
49) gaf

Of, Hij besloot onder den hagel, enz. dat zij onder het geweld des hagels waren, gelijk een besloten en gevangen man, die nergens kan uitkomen. Alzo Ps. 78:50,62.

Ps 78.50,62

50) vurige

Of, vurige vonken; dat is, de vurige bliksemstralen. Verg. 2 Sam. 22:9,13.

2Sa 22.9,13
51) hittigheid

Dat is, zeer heftige en zware plagen en straffen, voortkomende uit zijn toorn. Zie Job 21:30; en zie Ezech. 7:3, met de aantekening.

Job 21.30 Eze 7.3

52) boden

Hierdoor verstaan sommigen verdervende engelen; anderen Mozes en A„ron, door wie God Farao deze plagen liet aanzeggen.

53) veel

Hebr. der kwaden; dat is, van veel kwaads of ongeluk.

54) woog

Op de weegschaal zijner gerechtigheid, wegende tegen elkander zijn straffen en hunne verdiensten; gelijk God pleegt voort te gaan in straffen, gelijk de mensen voortgaan in zonden en hardnekkigheid. Zie Lev. 26:21,23,24,27,28.

Le 26.21,23,24,27,28

55) gedierte

Anders, hunleven; gelijk Job 33:18,22,28.

Job 33.18,22,28
56) beginsel

Of, eerstelingen. Zie Gen. 49:3.

Ge 49.3

57) tenten

In de woningen van Egypte, in het Hebr. genoemd Mitsrajim, naar den naam van Chams zoon. Zie Gen. 10:6.

Ge 10.6
58) zee

De Schelfzee, de Rode zee.

59) landpale Te weten, Kana„n. verg Exod. 15:13,17. Dat is, zijn heilige landpale. Of, de landpale van zijn heiligdom. Ex 15.13,17 60) berg, Namelijk Zion, gelijk Ps. 78:68. Anders, dit gebergte, verstaande het Joodse land, dat met bergen omsingeld was. Ps 78.68 61) vallen

Dat is, Hij gaf hun Kana„n in als een erflot, en liet hun het land bij lotingen uitdelen. Zie Num. 34:2, enz.; Joz. 14: Joz. 15: Joz. 16: Joz. 17:

Nu 34.2

62) snoer

Zie Deut. 32:9; Ps. 16:5,6.

De 32.9 Ps 16.5,6

63) [hunner]

Der Isra‰lieten.

64) Maar

Dit ziet op de zonde, die Isra‰l in Kana„n gekomen zijnde, bedreven heeft ten tijde der Richters. Zie Ps. 78:59,60, enz., en voorts Deut. 6:16.

Ps 78.59,60 De 6.16

65) getuigenissen

Dat is, zijne wetten en geboden. Zie Num. 1:50; Deut. 4:45.

Nu 1.50 De 4.45
66) vaders;

In de woestijn gedaan hadden.

67) bedriegelijke

Hebr. een boog des bedrogs; die den bout achterwaarts schiet en niet voorwaarts naar het wit, of die den schutter kwetst, of anderzins in des schutters hand zich omkeert, en niet, of onrecht schiet. Alzo Hos. 7:16.

Ho 7.16
68) toorn

Verg. Deut. 32:21.

De 32.21

69) hoogten

Waar zij afgoderij bedreven naar de wijze der heidenen; zie Lev. 26:30; Deut. 12:2, enz.

Le 26.30 De 12.2

70) ijver

Zie exod. 20:5.

Ex 20.5
71) hoorde

Verg. boven Ps. 78:21.

Ps 78.21
72) Silo,

Zie 1 Sam. 4:4,11; Jer. 7:14, en Jer. 26:6,9.

1Sa 4.4,11 Jer 7.14 26.6,9

73) mensen;

De Isra‰lieten, die hier slechts mensen genoemd worden om uit te drukken de grote genade Gods, dat Hij onder ellendige mensen zijne woning opricht.

74) sterkte

Dat is, de ark des verbonds, bij welke God zijne hulp en macht voor zijn volk betoonde; zie 2 Kron. 6:41; Ps. 132:5,8; deze werd hier ook genoemd de heerlijkheid, of eerlijkheid, sierlijkheid Gods, gelijk 1 Sam. 4:21. Sommigen verstaan door zijne sterkte de sterke mannen en helden van Gods volk.

2Ch 6.41 Ps 132.5,8 1Sa 4.21

75) wederpartijders.

76) vuur

Gods toorn, door het zwaard en woeden der Filistijnen.

77) hunne

Hebr, zijne; te weten, van het volk Isra‰l; alzo in het volgende.

78) geprezen.

Te weten, met bruiloftsliedjes, gelijk in huwelijken en bruiloften placht te geschieden; dat is, zij werden niet heerlijk en blijdelijk uitgehuwelijkt. Hierop wordt ook gezien Jer. 7:34, en Jer. 16:9, en Jer. 25:10.

Jer 7.34 16.9 25.10
79) priesters

Dit kan men bijzonderlijk verstaan van de zonen van den hogepriester Eli; 1 Sam. 4:11.

1Sa 4.11

80) weduwen

Door verbaasdheid en schrik, vanwege de overgrote algemene ellenden, die hunne zinnen van het gewone alzo aftrokken, dat zij daarop niet konden denken, of daartoe gewoonlijk tijd vinden. Zie 1 Sam. 4:19,20; Job 27:15; Ezech. 24:23.

1Sa 4.19,20 Job 27.15 Eze 24.23
81) ontwaakte

Die scheen te slapen toen de Filistijnen de overhand hadden en de ark wegvoerden. Verg. Ps. 44:24.

Ps 44.23

82) van den wijn.

Door een milden dronk wijns versterkt, moedig en onbeschroomd zijnde om zijnen vijand aan te grijpen. Anders, [opstaande] van de wijn; dat is, gelijk een sterk man, die den wijn uitgeslapen hebbende met groot getier zijne sterkte betoont, daar hij in zijn diepen slaap gans niets scheen te vermogen.

83) wederpartijders

De Filistijnen. Zie 1 Sam. 5:6 enz., en 1 Sam. 6:4,5,11,15,17.

1Sa 5.6 6.4,5,11,15,17

84) eeuwige

Hebr. smaadheid der eeuwigheid.

85) tent

Den tabernakel, die te Silo in den stam Efra‹m was, heeft Hij aldaar niet willen laten blijven, of zijne ark aldaar weder laten verblijven. Den tabernakel, die te Silo in den stam van Efra‹m was, heeft Hij aldaar niet willen laten blijven, of zijne ark aldaar weder laten verblijven.

86) heiligdom

Dat is, den tempel, door Salomo. Zie 1 Kon. 6:

87) hoogten,

Zo hoog als de hoge paleizen, en zo vast als de aarde, die voor altoos onbewegelijk is.

88) zogende

Anders, dragende.

89) weiden

Zie 2 Sam. 5:2.

2Sa 5.2
90) zeer

Hebr. met verstanden zijner palmen; dat is, Hij heeft het rijk geregeerd met grote wijsheid en voorzichtigheid.

Copyright information for DutKant