Psalms 88

1) lied,

Deze psalm is de bedroefdste en klagelijkste, die in het gehele psalmboek is, van het begin tot het einde toe.

2) lied,

Zie de aantekening bij Ps. 48:1.

Ps 48.1

3) machalath leannoth;

Zie van het woord machalath Ps. 53:1; het betekent eigenlijk zwakheid, maar hier is het de naam van een muziekinstrument of het begin van zeker lied.

Ps 53.1

4) ene

Dat is, een psalm, gemaakt om het volk Gods te onderwijzen, hoe het God zal aanroepen als het in grote zwarigheid vervallen is.

5) van Heman

Heman wordt genoemd onder de voortreffelijkste muzikanten en wijze mannen; 1 Kron. 6:33, en 1 Kron. 15:17,19, en 1 Kron. 16:42.

1Ch 6.33 15.17,19 16.42

6) God mijns

Dat is, die mij tot nog toe hebt bewaard en voortaan bewaren zult, gelijk ik vastelijk hoop en vertrouw.

7) bij dag,

Hebr. des daags roep ik [en] des nachts voor U.

8) voor uw

Dat is, in uwe tegenwoordigheid.

9) der tegenheden

Hebr. der kwaden en der tegenheden zat te zijn, is te zeggen daarvan overladen te zijn. Zie de aantekening bij Job 7:4.

Job 7.4

10) mijn leven

Dat is, tussen den dood en mij is schier geen onderscheid; Ps. 107:18 wordt het graf genoemd de poort des doods.

Ps 107.18

11) graf.

Hebr. scheol; zie Gen. 37:35.

Ge 37.35
12) Afgezonderd

Hebr. gevrijd; dat is, afgezonderd; te weten, van de levenden, gelijk men de melaatsen, naar de wet Gods, Lev. 13:46, van de bijwoning met andere mensen pleegt af te zonderen; zie 2 Kon. 15:5.

Le 13.46 2Ki 15.5

13) gedenkt,

Te weten, om hen in deze wereld weder te brengen; Job 7:7, en Job 10:21.

Job 7.7 10.21
14) in den

Hebr. in een kuil der laagten, of der onderste [plaatsen].

15) ligt op mij;

Hebr. steunt.

16) met al uwe

Dit is gesproken bij gelijkenis, genomen van de baren der zee, waarmede de mens overweldigd wordt. Zie een gelijke manier van spreken boven, Ps. 42:8, en 2 Sam. 22:5.

Ps 42.7 2Sa 22.5

17) tot een groten

Hebr. tot gruwelen, of tot afgrijselijkheden.

18) ik ben

Dat is, ik kan uit het verdriet, waarmede ik omvangen ben, niet geraken.

19) den gansen

Of, alle dagen, elken dag.

20) mijne handen

Hebr. mijne palmen.

21) Zult Gij

Te weten, in dier voege, dat zij in het graf liggende, nog enig gevoel zullen hebben om den Heere te loven, gelijk zij doen konden toen zij nog in het leven waren? Hij wil zeggen: haast U, Heere, om mij te redden, anderszins moet mijn leven haast een einde nemen.

22) opstaan;

Te weten, in dit tijdelijke leven, zoals zij dat in deze wereld genoten hebben. Zie Ps. 6:6.

Ps 6.5
23) in het verderf?

Het Hebr. woord Abaddon betekent eigenlijk verderf, dies het bijwijlen wordt genomen voor de plaats des verderfs; ook somtijds voor het graf of tombe. Zie Job 26:6, en Job 28:22.

Job 26.6 28.22
24) Zullen

Hebr. zal uw wonder, enz.

25) in de duisternis,

Dat is, in de plaats en den staat des doods, genoemd het land der duisternis en de schaduw des doods; Job 10:21,22.

Job 10.21,22

26) het land

Alzo noemt hij de aarde, of het graf, waar de doden in gelegd worden, omdat die, zoveel aangaat den stand des lichaams, geen geheugenis met al hebben van de zaken dezes tegenwoordigen levens; of ook omdat men degenen, die onder de aarde liggen, vergeet. Zie Job 10:22, en Job 21:21, en Ps. 31:13; Pred. 8;10, en Pred. 9:5.

Job 10.22 21.21 Ps 31.12 Ec 9.5
27) verstoot Gij

Zie de aantekening bij Job 19:7.

Job 19.7
28) Van der jeugd

Anders: van de schudding, of ringeling, waarmede Gij mij geschud en geringeld hebt, ben ik bedrukt, enz.

29) doodbrakende;

Of, stervende; te weten, door gedurige ellende. Zie Num. 17:12,13.

Nu 17.12,13

30) uwe vervaarnissen,

Te weten, die Gij mij hebt aangejaagd.

31) ik ben twijvelmoedig.

Of, twijfelradig, wankelmoedig; ik versaag schier, niet wetende hoe ik het heb, of, ik ben in twijfelmoedige kwellingen, vrezende dat mij nog meer kwaad zal overkomen.

32) Uwe hittige

Hebr. uwe brandingen.

33) uwe verschrikkingen

Te weten, met welke Gij mij verschrikt.

34) doen mij

Of, drukken mij.

35) omringen

Te weten, uw toorn en verschrikking.

Copyright information for DutKant