Psalms 92

1) psalm,

Zie Ps. 48:1.

Ps 48.1

2) op den

Of, voor den sabbat; dat is, gemaakt of beschreven om op den sabbatdag gezongen te worden.

3) getrouwheid

Of, waarheid.

4) in de nachten.

Dat is, alle nachten, of nacht op nacht, verstaande bij den nacht den late avond, die tegen den morgenstond wordt gesteld. Want naar Gods wet zijn in zijnen tabernakel of tempel gedaan geweest vroege en spade offeranden, met lofzangen en gebeden.

5) met een

Anders, op higgajon. Zie de aantekening bij Ps. 9:17.

Ps 9.16
6) zeer diep

Dat is, de redenen van uw heimelijken raad zijn verborgen en onbegrijpelijk voor ons verstand.

7) onvernuftig

Dat is, een die in Gods woord niet in onderwezen, noch van den Heiligen Geest verlicht. Zie Ps. 49:11.

Ps 49.10

8) dit niet:

Te weten, dat hier nu straks volgt, Ps. 92:8.

Ps 92.7
9) Maar Gij

Anders: maar Gij zijt hoog verheven, Gij zijt de HEERE in eeuwigheid. Zie Ps. 56:3.

Ps 56.2
10) hoorn verhogen

Van het woord hoorn zie de aantekening bij Deut. 33:17.

De 33.17

11) eens eenhoorns;

Zie Num. 23:22.

Nu 23.22

12) ik ben met

Dat is, ik ben opnieuw gesterkt geworden. Anders: als ik oud zal geworden zijn, [zult Gij mij zalven] met verse olie.

13) verse olie

Hebr. groene.

14) mijn oog

Zie dergelijke manier van spreken Ps. 22:18, en de aantekening aldaar.

Ps 22.17

15) mijne oren

Te weten, als God hen tot de welverdiende straf trekken en hun vergelden zal het kwaad, dat zij mij gedaan hebben. Zie Ps. 91:8.

Ps 91.8
16) een palmboom,

Deze boom wast hoog en rechtop, met schone groene takken. Ofschoon hij met gewicht of zwaarte nedergebogen wordt, zo groeit en bloeit hij evenwel; daarom is hij een teken of figuur van victory; Openb. 7:9. Verg. hiermede Ps. 52:10; Jer. 11:16.

Re 7.9 Ps 52.8 Jer 11.16
17) Die in het huis

Dat is, die Christus door het ware geloof ingelijfd en ware ledemate zijner kerk zijn. Zie Rom. 6:5, en Rom. 11:17.

Ro 6.5 11.17

18) dien zal

Hebr. die zullen hen doen groeien; dat is, van den Heere zal hun gegeven worden dat zij groeien en hoe langer hoe meer in het goede toenemen in zijne gemeente, tot welke zij waarachtig behoren. Het is ene manier van spreken genomen van de bloemen en kruiden, die men zorgvuldig plant en koestert. Zie Ps. 1:3, en Ps. 52:10.

Ps 1.3 52.8
19) den grijzen

Te weten, als natuurlijk de krachten afnemen en verminderen; Ps. 71:9; Hebr. 11:11,12. Hebr. in de grijsheid.

Ps 71.9 Heb 11.11,12
Copyright information for DutKant