Revelation of John 13

38) draak vergrimde op

Namelijk omdat zij zich nu van zijn gezicht in sommige plaatsen en tijden hadden verstoken, gelijk in Openb. 12:14 wordt gezegd: en omdat zij daarna ook hulp van koningen en prinsen had verworven, die haar tegen het geweld en de aanvallen des antichrists met de zijnen beschermden.

Re 12.14

39) tegen de overigen van

Namelijk die in zulke plaatsen nog waren verstrooid en verstoken, waar geen openbare Kerken waren, en waar de antichrist, en de koningen, die hem hun macht leenden, hun gebied nog hadden: van welke verstrooide christenen hier twee merktekenen worden gesteld, namelijk dat zij God dienden naar Zijn geboden, en niet naar menselijke inzettingen; en dat zij het getuigenis van Jezus hielden, dat is, hun zaligheid zochten alleen in de verdiensten van den enigen en volmaakten Zaligmaker Jezus, en niet in hun eigene, of van enig schepsel, volgens de leer en getuigenis van het heilige Evangelie: waarin het rechte onderscheid bestaat van een dienaar van den antichrist, en van een Evangelisch en gereformeerd christen.

7) pardel gelijk,

Of luipaard. De eerste drie monarchie‰n worden Dan. 7:4, enz., bij deze drie wilde en verscheurende dieren vergeleken; welke drie tezamen hier dit beest alleen worden toege‰igend, omdat de eigenschappen van deze drie tezamen op dit beest passen; van welke eigenschappen, zie ook de verklaring Dan. 7.

Da 7.4

8) de draak gaf hem

Welke kracht, en troon, en macht van den draak is, te zijn de overste dezer wereld, Joh. 12:31; de god dezer wereld, 2 Cor. 4:4, en de overste macht van de lucht, die krachtig werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, Ef. 2:2; die ook zelf roemt dat hij deze koninkrijken kan geven wien hij wil, Luk. 4:6; en Paulus getuigt dat de komst van den antichrist zal zijn naar de werking van den satan met alle kracht; 2 Thess. 2:9.

Joh 12.31 2Co 4.4 Eph 2.2 Lu 4.6 2Th 2.9
9) gewond, en

Grieks geslacht. Zie van deze wond en haar genezing de aantekeningen Openb. 13:1. Want uit het vervolg van den tekst, en de wijze van spreken die Johannes gebruikt, blijkt dat dit beest deze wond in zijn eerste opkomst heeft ontvangen, die door den keizer Justinianus en enige volgende wel enigszins is genezen, maar ten volle geheeld door Pepijn en Carolus Magnus, die omtrent het jaar zeven en acht honderd den bisschop van Rome in zijn volle bezitting heeft gesteld, als de tien koningen die met hem opgekomen zijn, hun macht hem hebben bijgevoegd; waarop de bewondering en onderwerping van alle volken in het christenrijk gevolgd is, gelijk de tekst verklaart.

Re 13.1

10) zijn dodelijke

Grieks de slag of wond zijns doods.

11) verwonderde zich

Dat is, volgde het beest achterna met verwondering.

12) zij aanbaden den draak,

Namelijk wel niet in zijn gedaante, gelijk het heidense Romeinse rijk in zijn afgoden had gedaan, maar in den nieuwen beeldendienst en andere afgodische manieren, waartoe zij in dit rijk vervielen, gelijk hiervoor Openb. 9:20 is betuigd, en de ervaring maar al te veel bewijst.

Re 9.20
13) om grote dingen en

Zie dergelijke Dan. 7:8. Hetwelk van den kleinen hoorn, die tussen de andere opgroeide, wordt gezegd: hetwelk naar de letter verstaan wordt van den koning Antiochus, van wiens tirannie en afgoderij onder de Joden veel te lezen is 1Maccab. 1,2, en die vele uitleggers onder de christenen een beeld van den antichrist houden geweest te zijn, die dergelijke tirannie en afgoderij onder de Christenen zou aanrichten en gebruiken. Zie der verklaring van deze grote dingen hiervoor in de aantekeningen Openb. 13:1.

Da 7.8 Re 13.1

14) om [zulks] te doen,

Anders: om twee en veertig maanden krijg te voeren; dat is, duizend, twee honder en zestig dagen, waarvan zie de verklaring Openb. 13:1, en Openb. 12:6.

Re 13.1 12.6
15) tot lastering tegen God,

Namelijk daar het zichzelf de macht en namen van God inderdaad toeschrijft. Want hij zit in den tempel Gods, en verheft zichzelf boven al wat God genoemd wordt; 2 Thess. 2:4.

2Th 2.4

16) Zijn tabernakel,

Hierdoor verstaan enigen de ware Kerk Gods, die hij voor ketters en verbannen verklaart en uitkrijt voor de gehele wereld. Anderen verstaan hierdoor het lichaam van Christus, hetwelk een tabernakel van zijn godheid genoemd wordt, Joh. 1:14; Hebr. 9:11,12, en hetwelk door de Mis lasterlijk mishandeld wordt. Beide is waarachtig.

Joh 1.14 Heb 9.11,12

17) die in den hemel wonen.

Dat is, de engelen en zalige zielen, die hij, zo veel in hem is, in afgoden verandert, en met welke hij geestelijke hoererij bedrijft; waarmee hij de koningen en volken der aarde dronken maakt, gelijk hierna Openb. 17, zal worden verklaard. Hetwelk de meeste kleinigheid is en lastering, die hij hun zou kunnen aandoen; gelijk Paulus en Barnabas, wanneer men hun goddelijke eer wilde aandoen, daarover hun klederen hebben gescheurd, Hand. 14:14, hetwelk in het horen van godslastering placht te geschieden, gelijk te zien is 2 Kon. 18:37, en Matth. 26:65.

Ac 14.14 2Ki 18.37 Mt 26.65
18) den heiligen krijg

Dat is, de ware gelovigen en belijders van Christus' naam, gelijk van de twee getuigen hiervoor, Openb. 11:7, ook gezegd is.

Re 11.7

19) die te overwinnen;

Namelijk door lichamelijke overwinning, zo tegen de bijzondere gelovigen, met hen te doden, als tegen hun vergaderingen, door deze te storen en te verwoesten; waarvan de boeken der martelaars vol zijn van voorbeelden. Hoewel de gelovigen altijd den draak en het beest hebben overwonnen naar den geest, gelijk de gelovige zielen roemen en lofzingen, hiervoor Openb. 12:11, en gelijk van hen getuigd wordt in Openb. 13:8.

Re 12.11 13.8

20) hetzelve werd macht

Namelijk door een rechtvaardig oordeel Gods, die een kracht der dwaling gezonden heeft onder deze volken, opdat zij de leugen zouden geloven, en allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloven; 2 Thess. 2:10,11.

2Th 2.10,11
21) welker namen niet

Dat is, welke door God in Christus niet zijn uitverkoren, gelijk Paulus spreekt Ef. 1:4. Zie dergelijke Luk. 10:20, en hierna Openb. 20:12.

Eph 1.4 Lu 10.20 Re 20.12

22) Dat geslacht is,

Enigen voegen deze laatste woorden: van de grondlegging der wereld met de voorgaande woorden: welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, gelijk Paulus van de verkiezing in Christus spreekt, Ef. 1:4; anderen, bij de laatste woorden: dat geslacht is. Want hoewel Christus inderdaad niet is geslacht, dan toen Hij voor ons aan het kruis geleden heeft, zo is nochtans deze Zijn dood en offerande van het begin der wereld krachtig geweest tot verlossing Zijner gelovigen; en Hij is van den beginne geslacht in Gods besluit, in Gods beloften en in het geloof der uitverkorenen, gelijk van Abraham gezegd wordt, Joh. 8:56, en van Mozes, Hebr. 11:26.

Eph 1.4 Joh 8.56 Heb 11.26
23) Indien iemand in

Grieks indien iemand de gevangenis te zamen leidt; dat is, een menigte der gevangenen. Dit wordt hierbij gevoegd tot besluit en tot troost der gelovigen, namelijk dat die onrechtvaardige mensen, •f hier in deze wereld nog gelijke vergelding zullen ontvangen, gelijk menigmaal geschiedt; •f tenminste in de toekomende, wanneer zij met het beest en den valsen profeet zullen geworpen worden in den poel des vuurs, en door het geestelijk zwaard van Christus, dat uit Zijn mond komt, gedood worden met den eeuwigen dood, gelijk hierna Openb. 19:20, wordt gesproken.

Re 19.20
24) En ik zag een ander

Dat de opkomst van dit andere beest uit de aarde, den antichrist aanduidt, is buiten twijfel bij alle uitleggers; die zichzelf onder de gedaante van het eerste beest voordoet, als een prins der wereld en als een god op aarde, gelijk tot nu toe is aangewezen, maar nu voortkomt als een vals profeet, die de gehele wereld door zijn afgoderij en valse leer verleidt, gelijk uit het vervolg zal blijken.

25) het had twee hoornen,

Dat is, hij gedraagt zich in den uiterlijken schijn, en in zijn belijdenis, alsof de stadhouder van Christus, van het Lam Gods, ware, en een dienaar aller dienaren van Christus.

26) en het sprak als de draak.

Dat is, voert in leringen, die de Schrift noemt leringen der duivelen; 1 Tim. 4:1. Zie ook Matth. 7:15, en 2 Cor. 11:14. Doch enigen verstaan hierdoor de macht, die hij zich aanneemt om den hemel te sluiten en te openen.

1Ti 4.1 Mt 7.15 2Co 11.14
27) het oefent al

Dat is, vervolgt en verdrukt de Kerk van Christus met zijn geestelijke macht, door de werktuigen zijner geestelijke heerschappij, met zijn rechtbanken, plakkaten, bannen uit de gemeenschap zijner Kerk en dergelijke, gelijk hij ook doet met zijn wereldlijke instrumenten, door bloedige plakkaten en straffen met zwaard en vuur.

28) de aarde, en die

Dat is, de wereldse en aardse mensen, waartegen hiervoor gesteld zijn degenen, die geschreven zijn in den hemel en in het boek des Lams.

29) het doet grote tekenen,

Namelijk die de apostel noemt tekenen der leugens, 2 Thess. 2:9, omdat zij ten dele verzonnen, ten dele door den satan geschieden tot bevestiging der leugens.

2Th 2.9

30) vuur uit den hemel

Hierdoor wordt geschikt verstaan de bliksem van zijn excommunicati‰n en verbanningen, waardoor hij niet alleen het gemene volk, maar ook koningen en prinsen en gehele koninkrijken en republieken verschrikt, gelijk uit de geschiedenis bekend is. Hoewel ook enige dergelijke wonderen door sommigen Roomse bisschoppen zijn geroemd.

31) een beeld zouden maken.

Dit wordt door sommigen van den beeldendienst in het algemeen verstaan, die al degenen, die onder den antichrist zijn, moeten aannemen, gelijk de onderzaten van den koning van Babel, Dan. 3:1, het beeld van den koning van Babel, op straf des vuurs, moesten aanbidden. Doch wordt van anderen niet ongeschikt verstaan van zijn geestelijke heerschappij, die hij door zijn geestelijkheid in alle geestelijke hoven, zo zij die noemen, alom heeft opgericht; en die alle volken als een beeld van hun oversten alom moeten aanbidden en zichzelf onderwerpen. Waarop de volgende eigenschappen van dit beeld het allerbest passen.

Da 3.1
32) om het beeld van

Die dit verstaan van den beeldendienst, duiden dit op de beelden, waardoor de satan [gelijk tot Eva door de slang] soms heeft gesproken; of waardoor hun geestelijken verzonnen hebben, dat de heiligen, die door deze zijn afgebeeld, ook zouden gesproken hebben, gelijk in hun legenden verscheidene voorbeelden daarvan voorkomen, om deze afgodischen dienst zo te meerder geloof en geest te geven. Anderen duiden het op de gunsten der genoemde geestelijke hoven, en hunne rechtbanken, waardoor zij ontzaggelijk zijn voor kleinen en groten, en waardoor zij zeer velen, die hun macht niet willen erkennen en hun afgoderij navolgen, ter dood toe hebben vervolgd en door de handen der overheden doen sterven.

33) een merkteken geve

Dit wordt geschikt van hun Chrisma of oliesel verstaan, waardoor een ieder in hun sacrament van confirmatie of vormsel, hetwelk zij boven den doop van Christus verheffen, op zijn voorhoofd moest worden getekend; gelijk ook hun geestelijken, in het ontvangen van hunne orden, aan hun hoofden, handen en vingers op dergelijke wijze gezalfd en gemerkt worden, welk merkteken zij noemen onuitwisbaar, en zonder hetwelk zij hun geestelijk koopmanschap niet mogen uitdelen, noch ook zelfs onder andere mensen met vrede handelen of verkeren.

34) of den naam van

Dat is, de belijdenis, dat zij Rooms Katholiek of goede Pausgezinden zijn, die zij houden voor het hoofd der Kerk, en die in zijn leer en inzettingen niet kan dwalen.

35) het getal zijns naams.

Dat is, de Latijnse of Roomse Kerk toegedaan, die haar voornaamsten godsdienst in het Latijn doet, en hare gebeden ook in het Latijn, ook zonder verstand dergenen die ze doen, hare dienaren opdringt, welke naam Rooms of Latijns, dit getal van zijn naam uitbrengt, gelijk volgt.

36) een getal eens mensen,

Dat is, een getal dat gerekend wordt door de letters van den naam eens mensen of ener orde van mensen naar de Hebreeuwse of Griekse wijze, die de letters van hun A B gebruiken om het getal uit te drukken; en hoewel hierover verscheidene verklaringen gedaan worden, zo is de oudste en waarschijnlijkste de verklaring van Irenaeus, die kort na den tijd van den apostel geleefd heeft, al 1450 jaar geleden, die dit past op het woord Lateinos, waarin het getal van 666 wordt gevonden. Hetwelk met de zaak zeer wel overeenkomt, alzo de paus zich uitgeeft voor het hoofd van de Latijnse Kerk, den godsdienst in de Latijnse spraak wil gepleegd hebben, en de oude Latijnse overzetting des bijbels voor geloofwaardig wil gehouden hebben.

Copyright information for DutKant