Revelation of John 5

1) in de rechter[hand] Desgenen,

Het Griekse woord epi wordt ook overgezet aan de rechterhand; doch uit het Openb. 5:7 blijkt dat deze overzetting beter is.

Re 5.7

2) van binnen en van buiten,

Of van binnen en van achteren. Hieruit blijkt dat dit boek een rol is geweest aan weerszijden beschreven, gelijk de ouden veel plachten te gebruiken. Zie een voorbeeld Ps. 40:8; Zach. 5:1.

Ps 40.7 Zec 5.1

3) verzegeld met zeven zegelen.

Sommigen verstaan dit van het boek des Ouden en Nieuwen Testaments; doch daar hier gesproken wordt van een openbaring der toekomende dingen, die God Jezus Christus gegeven heeft, om daarna Johannes te melden, welke in dit hoofdstuk wordt vertoond, zo wordt het beter verstaan van het boek der regering Gods over Zijn gemeente en van Zijn oordelen tegen haar vijanden, gelijk ook het opendoen der zeven zegelen het een na het ander, waarop deze openbaring volgt, het genoeg te kennen geeft.

4) sterken engel,

Namelijk om door sterk roepen van een ieder door de gehele wereld gehoord te worden. En deze titel wordt allen engelen Gods gegeven; Ps. 103:20.

Ps 103.20

5) Wie is waardig

Dat is, met aanzien en macht daartoe gerechtigd en bekwaam.

6) [in]zien.

Namelijk om hetgeen daarin begrepen is Johannes, en door hem de gehele gemeente, tot haar troost en waarschuwing bericht te doen, volgens de belofte tevoren gedaan; Openb. 1:1.

Re 1.1
7) ik weende zeer,

Namelijk omdat hij vreesde, dat hierdoor de belofte, aan hem tevoren geschied, zo haast geen voortgang mocht hebben; waar hij nochtans zeer naar verlangde.

8) een van de ouderlingen

Namelijk die hem de naaste was.

9) de Leeuw, Die uit den

Zo wordt Christus genoemd uit de zegening van Juda in het testament van Jakob, Gen. 49:9, en dat vanwege zijn koninklijke en overwinnende kracht over den duivel, wereld, zonde en dood.

Ge 49.9

10) de Wortel Davids,

Gelijk ook hierna Openb. 22:16; en Christus wordt zo genoemd omdat Hij uit den zade Davids, als een wortel die uitspruit, voortgekomen is, en onder dezen naam ook beloofd wordt; Jes. 53:2.

Re 22.16 Isa 53.2
11) een Lam, staande

Zo wordt Christus hier afgebeeld omdat het paaslam en andere lammeren, die voor de zonde dagelijks geofferd werden, Exod. 29:38, schaduwen van Christus waren, gelijk Hij ook zo genoemd wordt Jes. 53:7. Zie ook Joh. 1:29.

Ex 29.38 Isa 53.7 Joh 1.29

12) als geslacht, hebbende

Of geslacht geweest zijnde. Het woord als nemen sommigen voor de waarheid der zaak, gelijk het Joh. 1:14 en elders meer genomen wordt. Anderen nemen het alleen voor een gelijkenis, namelijk omdat Christus nu verheerlijk op den troon Zijns Vaders, de littekenen van Zijn wonden en andere smarten, die Hij tevoren voor ons gedragen had, in dit gezicht nog droeg, gelijk Luk. 24:40, en Joh. 20:27, ook deed.

Joh 1.14 Lu 24.40 Joh 20.27

13) zeven hoornen, en zeven ogen;

Hierdoor wordt de Heilige Geest afgebeeld, dien Christus zonder mate heeft ontvangen, Joh. 3:34, waardoor Hij ook Zijn macht en Zijn voorzienigheid in het regeren Zijner gemeente uitvoert.

Joh 3.34

14) zeven geesten Gods,

Dat is, de volheid van den Heiligen Geest. De reden van deze wijze van spreken, zie Openb. 1:4.

Re 1.4

15) die uitgezonden zijn in alle landen.

Grieks uitgezonden in al het land, of de aarde. Deze woorden zijn genomen uit Zach. 3:9; waar zeven ogen worden gegraveerd op den steen, waar God Zijn tempel onder Jozua op bouwt die Openb. 4:10 verklaard worden te zijn de ogen Gods die het aardrijk doorgaan; dat is, Zijn voorzienigheid en Geest, waardoor Hij de wereld en en inzonderheid Zijn gemeente regeert.

Zec 3.9 Re 4.10
16) Het kwam, en heeft

Namelijk als een middelaar tussen God en de mensen.

17) genomen had,

Namelijk om de zegelen daarvan te openen en hetgeen daarin begrepen was te openbaren, gelijk Openb. 6:1, en vervolgens tot het einde van deze openbaring.

Re 6.1

18) vielen de vier dieren en de vier en twintig

Gelijk zij hiervoor, Openb. 4:10, voor degene die op den troon zat hadden gedaan, waarmee zij bewijzen, dat zij Hem ook erkennen voor den enigen en waarachtigen God, van ‚‚n wezen en heerlijkheid met den Vader, gelijk de engelen en alle andere schepselen, in het volgende Hem ook dezelfde eer geven, die zij Gode den Vader geven.

Re 4.10

19) citeren en gouden fiolen,

Namelijk gelijk de priesters en levieten in den tempel plachten te gebruiken. Van de citers, als instrumenten van muziek, waarmee zij hun harten verhieven en God loofden, is alom te lezen in de psalmen van David. Van de fiolen, schalen of kruiken van reukwerk, zie 2 Kron. 4:22; Zach. 14:20; door welk reukwerk, de gebeden, die tot God opklommen en Hem in Christus aangenaam waren, werden betekend, gelijk te zien is Ps. 141:2.

2Ch 4.22 Zec 14.20 Ps 141.2

20) welke zijn de gebeden der heiligen.

Dat is, welke betekenen de gebeden der heiligen; en wordt hier gezien op de wijze van doen in het Oude Testament. Want gelijk de priesters dagelijks en de hogepriester eens in het jaar het reukwerk, gevoegd met het bloed der offeranden, Lev. 16:13; Hebr. 9:4, enz., voor God offerden, om te kennen te geven, dat zij als voorgangers der gemeente, en te zamen met de gemeente van het Oude Testament, hun gebeden en dankzeggingen tot God brachten, zo wordt ook hier afgebeeld, dat de voorgangers der gemeente, zo van het Oude als van het Nieuwe Testament, in de triomferende Kerk in den hemel ook gezamenlijk hun gebeden en dankzeggingen in Christus voor Gods troon brengen, gelijk met deze vier dieren en vier en twintig ouderlingen ook alle andere heiligen in den hemel hier verstaan worden, naar den inhoud van den lofzang, die in Openb. 5:9 wordt uitgedrukt en nader verklaard Openb. 6:10, en Openb. 7:9,10,15, en Openb. 8:3.

Le 16.13 Heb 9.4 Re 5.9 6.10 7.9,10,15 8.3
21) nieuw lied, zeggende:

Dat is, van een nieuw maaksel en van een nieuwen inhoud, gelijk Ps. 33:3; Jes. 42:10.

Ps 33.3 Isa 42.10

22) met Uw bloed,

Grieks in uw bloed; dat is, door of met.

23) tot koningen en priesteren;

Zie hiervoren Openb. 1:6.

Re 1.6

24) heersen op de aarde.

Sommigen verstaan dit van de heerschappij der heiligen op de aarde ten tijde vn de duizend jaren, waarvan gesproken zal worden Openb. 20. Zie daar de wederlegging van dit gevoelen. Anderen verstaan dit van een heerschappij, die de heiligen in den hemel nu reeds over de mensen, die op de aarde zijn, voeren. Doch dit strijdt tegen andere plaatsen der Schrift, 2 Kon. 22:2. Zie Job 14:21; Jes. 63:16. En hier wordt uitdrukkelijk gesproken, niet van een tegenwoordige, maar van een toekomende heerschappij, die namelijk dan wezen zal wanneer zij met Christus in Zijn laatste komst zullen zitten op tronen, en de wereld, ook de engelen zelf oordelen, Matth. 19:28; Luk. 22:30; 1 Cor. 6:3, en wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn, in welke de rechtvaardigheid zal wonen; 2 Petr. 3:13. Zie ook Matth. 5:5.

2Ki 22.2 Job 14.21 Isa 63.16 Mt 19.28 Lu 22.30 1Co 6.3 2Pe 3.13 Mt 5.5
25) tien duizendmaal tien duizenden,

Dit is genomen uit Dan. 7:10 waardoor de heerlijkheid en macht van God en Christus wordt afgebeeld, die talloze dienaren rondom zich heeft.

Da 7.10
26) te ontvangen de kracht,

Niet dat hij ze nog niet had; want hij was verheven boven alle namen die genoemd worden in hemel en op aarde, Filipp. 2:9; maar dit moet verstaan worden van de erkentenis van al deze eigenschappen onder alle schepselen, gelijk hierna wordt uitgedrukt.

Php 2.9

27) rijkdom, en wijsheid, en sterkte,

Want in Hem zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen; Col. 2:3.

Col 2.3

28) dankzegging.

Grieks zegening; gelijk ook in Openb. 5:13.

Re 5.13

29) onder de aarde, en

Dit wordt gezegd, gelijk hierna in de zee, van alle schepselen, levende en levenloze, omdat zij allen stof en oorzaak geven, dat men Christus lof en ere geven, gelijk Ps. 148:1, enz. Anderen verstaan door degenen, die te zijner tijd uit de graven zullen opstaan.

Ps 148.1

30) in alle eeuwigheid.

Grieks in de eeuwigheden der eeuwigheden.

31) Amen. En de vier

Zie hiervan Openb. 1:7.

Re 1.7
Copyright information for DutKant