1 Chronicles 22

1 Kronieken 22

1En David zeide: Hier zal het huis Gods des  Heeren zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. 2En David zeide, dat men vergaderen zou de vreemdelingen, die in het land Israëls waren; en hij bestelde steenhouwers, om uit te houwen stenen, welke men behouwen zou, om het huis Gods te bouwen. 3En David bereidde ijzer in menigte, tot nagelen aan de deuren der poorten, en tot de samenvoegingen; ook koper in menigte, zonder gewicht; 4En cederenhout zonder getal; want de Sidoniërs en de Tyriërs brachten tot David cederenhout in menigte. 5Want David zeide: Mijn zoon Salomo is een jongeling en teder; en het huis, dat men den  Heere bouwen zal, zal men ten hoogste groot maken, tot een Naam en tot heerlijkheid in alle landen; ik zal hem nu voorraad bereiden. Alzo bereidde David voorraad in menigte voor zijn dood. 6Toen riep hij zijn zoon Salomo, en gebood hem den  Heere, den God Israëls, een huis te bouwen. 7En David zeide tot Salomo: Mijn zoon, wat mij aangaat, het was in mijn hart den Naam des  Heeren, mijns Gods, een huis te bouwen; 8Doch het woord des  Heeren geschiedde tot mij, zeggende: Gij hebt bloed in menigte vergoten, want gij hebt grote krijgen gevoerd; gij zult Mijn Naam geen huis bouwen, dewijl gij veel bloeds op de aarde voor Mijn aangezicht vergoten hebt. 9Zie, de zoon, die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom henen; want zijn naam zal Salomo zijn, en Ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. 10Die zal Mijn Naam een huis bouwen, en die zal Mij tot een zoon zijn, en Ik hem tot een Vader; en Ik zal den troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. 11Nu, mijn zoon, de  Heere zal met u zijn, en gij zult voorspoedig zijn, en zult het huis des  Heeren, uws Gods, bouwen, gelijk als Hij van u gesproken heeft. 12Alleenlijk de  Heere geve u kloekheid en verstand, en geve u bevel over Israël, en dat om te onderhouden de wet des  Heeren, uws Gods. 13Dan zult gij voorspoedig zijn, als gij waarnemen zult te doen de inzettingen en de rechten, die de  Heere aan Mozes geboden heeft over Israël. Wees sterk en heb goeden moed, vrees niet, en wees niet verslagen! 14Zie daar, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des  Heeren bereid honderd duizend talenten gouds, en duizend maal duizend talenten zilvers; en des kopers en des ijzers is geen gewicht, want het is er in menigte; ik heb ook hout en stenen bereid; doe gij er nog meer bij. 15Ook zijn er bij u in menigte, die het werk kunnen doen, houwers, en werkmeesters in steen en hout, en allerlei wijze lieden in allerlei werk. 16Des gouds, des zilvers, en des kopers, en des ijzers is geen getal; maak u op, en doe het, en de  Heere zal met u zijn. 17Ook gebood David aan alle vorsten van Israël, dat zij zijn zoon Salomo helpen zouden, zeggende: 18Is niet de  Heere, uw God, met ulieden, en heeft u rust gegeven rondom henen? Want Hij heeft de inwoners des lands in mijn hand gegeven, en dit land is onderworpen geworden voor het aangezicht des  Heeren, en voor het aangezicht Zijns volks. 19Zo begeeft dan nu uw hart en uw ziel, om te zoeken den  Heere, uw God, en maakt u op, en bouwt het heiligdom Gods des  Heeren; dat men de ark des verbonds des  Heeren en de heilige vaten Gods in dit huis brenge, dat den Naam des  Heeren zal gebouwd worden.
Copyright information for DutSVV