Deuteronomy 23

Deuteronomium 23

1Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des  Heeren niet komen. 2Geen bastaard zal in de vergadering des  Heeren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des  Heeren niet komen. 3Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des  Heeren komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des  Heeren niet komen tot in eeuwigheid. 4Ter oorzake dat zij ulieden op den weg niet tegengekomen zijn met brood en met water, als gij uit Egypte uittoogt; en omdat hij tegen u gehuurd heeft Bileam, den zoon van Beor, van Pethor uit Mesopotamië, om u te vloeken. 5Doch de  Heere, uw God, heeft naar Bileam niet willen horen; maar de  Heere, uw God, heeft u den vloek in een zegen veranderd, omdat de  Heere, uw God, u liefhad. 6Gij zult hun vrede en hun best niet zoeken, al uw dagen in eeuwigheid. 7Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn land. 8Aangaande de kinderen, die hun zullen geboren worden in het derde geslacht, elk van die zal in de vergadering des  Heeren komen. 9Wanneer het leger uittrekt tegen uw vijanden, zo zult gij u wachten voor alle kwade zaak. 10Wanneer iemand onder u is, die niet rein is, door enig toeval des nachts, die zal tot buiten het leger uitgaan; hij zal tot binnen het leger niet komen. 11Maar het zal geschieden, dat hij zich tegen het naken van den avond met water zal baden; en als de zon ondergegaan is, zal hij tot binnen het leger komen. 12Gij zult ook een plaats hebben buiten het leger, en daarhenen zult gij uitgaan naar buiten. 13En gij zult een schopje hebben, benevens uw gereedschap, en het zal geschieden, als gij buiten gezeten hebt, dan zult gij daarmede graven, en u omkeren, en bedekken wat van u uitgegaan is. 14Want de  Heere, uw God, wandelt in het midden van uw leger, om u te verlossen, en om uw vijanden voor uw aangezicht te geven; daarom zal uw leger heilig zijn, opdat Hij niets schandelijks onder u zie, en achterwaarts van u afkere. 15Gij zult een knecht aan zijn heer niet overleveren, die van zijn heer tot u ontkomen zal zijn. 16Hij zal bij u blijven in het midden van u, in de plaats, die hij zal verkiezen, in een van uw poorten, waar het goed voor hem is; gij zult hem niet verdrukken. 17Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. 18Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des  Heeren, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den  Heere, uw God, een gruwel. 19Gij zult aan uw broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van spijze, met woeker van enig ding, waarmede men woekert. 20Aan den vreemde zult gij woekeren; maar aan uw broeder zult gij niet woekeren; opdat u de  Heere, uw God, zegene, in alles, waaraan gij uw hand slaat, in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven. 21Wanneer gij den  Heere, uw God, een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen; want de  Heere, uw God, zal ze zekerlijk van u eisen, en zonde zou in u zijn. 22Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn. 23Wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen; gelijk als gij den  Heere, uw God, een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. 24Wanneer gij gaan zult in uws naasten wijngaard, zo zult gij druiven eten naar uw lust, tot uw verzadiging; maar in uw vat zult gij niets doen. 25Wanneer gij zult gaan in uws naasten staande koren, zo zult gij de aren met uw hand afplukken; maar de sikkel zult gij aan uws naasten staande koren niet bewegen.
Copyright information for DutSVV