Haggai 2

Haggai 2

1Op den vier en twintigsten dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van den koning Darius. 2In de zevende maand, op den een en twintigsten der maand, geschiedde het woord des  Heeren door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: 3Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon van Sealthiël, den vorst van Juda, en tot Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: 4Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen? 5Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de  Heere; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de  Heere; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de  Heere der heirscharen; 6Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet! 7Want alzo zegt de  Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. 8Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de  Heere der heirscharen. 9Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de  Heere der heirscharen. 10De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de  Heere der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de  Heere der heirscharen. 11Op den vier en twintigsten dag der negende maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des  Heeren door den dienst van den profeet Haggai, zeggende: 12Alzo zegt de  Heere der heirscharen: Vraag nu den priesters de wet, zeggende: 13Ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan den wijn, of aan de olie, of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden, en zeiden: Neen. 14En Haggai zeide: Indien iemand, die onrein is van een dood lichaam, iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden, en zeiden: Het zal onrein worden. 15Toen antwoordde Haggai, en zeide: Alzo is dit volk, en alzo is deze natie voor Mijn aangezicht, spreekt de  Heere, en alzo is al het werk hunner handen; en wat zij daar offeren, dat is onrein. 16En nu, stelt er toch ulieder hart op, van dezen dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan den tempel des  Heeren; 17Eer die dingen geschiedden, kwam iemand tot den koren hoop van twintig maten, zo waren er maar tien; komende tot den wijnbak, om vijftig maten van de pers te scheppen, zo waren er maar twintig. 18Ik sloeg ulieden met brandkoren, met honigdauw en met hagel, al het werk uwer handen; en gij keerdet u niet tot Mij, spreekt de  Heere. 19Stelt er toch uw hart op, van dezen dag af en opwaarts; van den vier en twintigsten dag der negende maand af, van den dag af, als het fondament aan den tempel des  Heeren is gelegd geworden, stelt er uw hart op. 20Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den vijgeboom, en den granaatappelboom, en den olijfboom, die niet gedragen heeft, die zal Ik van dezen dag af zegenen. 21Het woord des  Heeren nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende: 22Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. 23En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dage, spreekt de  Heere der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiël, Mijn knecht! spreekt de  Heere, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.
Copyright information for DutSVV