Isaiah 12

Jesaja 12

1En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U,  Heere! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij. 2Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere  Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. 3En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils; 4En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den  Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is. 5Psalmzingt den  Heere, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem. 6Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israëls is groot in het midden van u.
Copyright information for DutSVV