Joshua 23

Jozua 23

1En het geschiedde na vele dagen, nadat de  Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondom heen, en Jozua oud geworden [en] wel bedaagd was; 2Zo riep Jozua gans Israël, hun oudsten, en hun hoofden, en hun richters, en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: Ik ben oud geworden, [en] wel bedaagd; 3En gijlieden hebt gezien alles, wat de  Heere, uw God, gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht; want de  Heere, uw God, Zelf, is het, Die voor u gestreden heeft. 4Ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen, ten erfdeel voor uw stammen, van de Jordaan af, met al de volken, die ik uitgeroeid heb, en tot de grote zee, tegen den ondergang der zon. 5En de  Heere, uw God, Zelf zal hen uitstoten voor ulieder aangezicht, en Hij zal hen van voor ulieder aangezicht verdrijven; en gij zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de  Heere, uw God, tot u gesproken heeft. 6Zo weest zeer sterk, om te bewaren en om te doen alles, wat geschreven is in het wetboek van Mozes; opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter [hand] noch ter linkerhand; 7Dat gij niet ingaat tot deze volken: deze, die overgebleven zijn bij ulieden; gedenkt ook niet aan den naam hunner goden, en doet er niet bij zweren, en dient hen niet, en buigt u voor die niet; 8Maar den  Heere, uw God, zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op dezen dag gedaan hebt. 9Want de  Heere heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken; en u aangaande, niemand heeft voor uw aangezicht bestaan, tot op dezen dag toe. 10Een enig man onder u zal er duizend jagen; want het is de  Heere, uw God, Zelf, Die voor u strijdt, gelijk als Hij tot u gesproken heeft. 11Daarom bewaart uw zielen naarstiglijk, dat gij den  Heere, uw God, liefhebt. 12Want zo gij enigszins afkeert, en het overige van deze volken aanhangt, van deze, die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert, en gij tot hen zult ingaan, en zij tot u; 13Weet voorzeker, dat de  Heere, uw God, niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven; maar zij zullen ulieden zijn tot een strik, en tot een net, en tot een gesel aan uw zijden, en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land, hetwelk u de  Heere, uw God, gegeven heeft. 14En ziet, ik ga heden in den weg der ganse aarde; en gij weet in uw ganse hart en in uw ganse ziel, dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden, welke de  Heere, uw God, over u gesproken heeft; zij zijn u alle overkomen; er is van dezelve niet een enig woord gevallen. 15En het zal geschieden, gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn, die de  Heere, uw God, tot u gesproken heeft, alzo zal de  Heere over u komen laten al die kwade dingen, totdat Hij u verdelge van dit goede land, hetwelk u de  Heere, uw God gegeven heeft. 16Wanneer gij het verbond des  Heeren, uws Gods, overtreedt, dat Hij u geboden heeft, en gij heengaat en dient andere goden, en u voor dezelve nederbuigt, zo zal de toorn des  Heeren over u ontsteken, en gij zult haastiglijk omkomen van het goede land, hetwelk Hij u gegeven heeft.
Copyright information for DutSVV