Psalms 30

Psalmen 30

1Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. 2Ik zal U verhogen,  Heere, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd. 3 Heere, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen. 4 Heere! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald. 5Psalmzingt den  Heere, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid. 6Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. 7Ik zeide wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. 8Want,  Heere! Gij hadt mijn berg door Uw goedgunstigheid vastgezet; maar toen Gij Uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. 9Tot U,  Heere! riep ik, en ik smeekte tot den  Heere: 10Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof loven? Zal het Uw waarheid verkondigen? 11Hoor,  Heere! en wees mij genadig;  Heere! wees mij een Helper. 12Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord; Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge.  Heere, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.
Copyright information for DutSVV