Psalms 146

Psalmen 146

1Hallelujah! O mijn ziel! prijs den  Heere. 2Ik zal den  Heere prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. 3Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. 4Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen. 5Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den  Heere, zijn God is; 6Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid. 7Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de  Heere maakt de gevangenen los. 8De  Heere opent de ogen der blinden; de  Heere richt de gebogenen op; de  Heere heeft de rechtvaardigen lief. 9De  Heere bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om. 10De  Heere zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Copyright information for DutSVV