Psalms 37

Psalmen 37

1Een psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 2Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. 3Beth. Vertrouw op den  Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. 4En verlustig u in den  Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. 5Gimel. Wentel uw weg op den  Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; 6En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag. 7Daleth. Zwijg den  Heere, en verbeid Hem; ontsteek u niet over dengene, wiens weg voorspoedig is; over een man, die listige aanslagen uitvoert. 8He. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen. 9Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den  Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. 10Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. 11De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede. 12Zain. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige, en hij knerst over hem met zijn tanden. 13De  Heere belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. 14Cheth. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken, en hun boog gespannen, om den ellendige en nooddruftige neder te vellen, om te slachten, die oprecht van weg zijn. 15Maar hun zwaard zal in hunlieder hart gaan; en hun bogen zullen verbroken worden. 16Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. 17Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden; maar de  Heere ondersteunt de rechtvaardigen. 18Jod. De  Heere kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. 19Zij zullen niet beschaamd worden in den kwaden tijd, en in de dagen des hongers zullen zij verzadigd worden. 20Caph. Maar de goddelozen zullen vergaan, en de vijanden des  Heeren zullen verdwijnen, als het kostelijkste der lammeren; met den rook zullen zij verdwijnen. 21Lamed. De goddeloze ontleent en geeft niet weder; maar de rechtvaardige ontfermt zich, en geeft. 22Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. 23Mem. De gangen deszelven mans worden van den  Heere bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg. 24Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de  Heere ondersteunt zijn hand. 25Nun. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood. 26Den gansen dag ontfermt hij zich, en leent; en zijn zaad is tot zegening. 27Samech. Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in eeuwigheid. 28Want de  Heere heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. 29De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. 30Pe. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het recht. 31De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen. 32Tsade. De goddeloze loert op den rechtvaardige, en zoekt hem te doden. 33Maar de  Heere laat hem niet in zijn hand; en Hij verdoemt hem niet, als hij geoordeeld wordt. 34Koph. Wacht op den  Heere, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid. 35Resch. Ik heb gezien een gewelddrijvenden goddeloze, die zich uitbreidde als een groene inlandse boom. 36Maar hij ging door, en zie, hij was er niet meer; en ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. 37Schin. Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man zal vrede zijn. 38Maar de overtreders worden te zamen verdelgd; het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. 39Thau. Doch het heil der rechtvaardigen is van den  Heere; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid. 40En de  Heere zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden; want zij betrouwen op Hem.
Copyright information for DutSVV