Psalms 48

Psalmen 48

1Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. 2De  Heere is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid. 3Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings. 4God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek. 5Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen. 6Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg. 7Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw. 8Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis. 9Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des  Heeren der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. 10O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels. 11Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. 12Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil. 13Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens; 14Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.
Copyright information for DutSVV