Psalms 99

Psalmen 99

De  Heere regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich. De  Heere is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken. Dat zij Uw groten en vreselijken Naam loven, die heilig is; En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. Verheft den  Heere, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig! Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, en Samuël onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den  Heere, en Hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen, die Hij hun gegeven had. O  Heere, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden. Verheft den  Heere, onzen God, en buigt u voor den berg Zijner heiligheid; want de  Heere, onze God, is heilig.
Copyright information for DutSVV